Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0037-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти"
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 12.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти"
Дейности: 4.2 Изпълнение на Д–4 – Приемане на оборудването (Приемане на оборудването тип «ултразвуков CNC обработващ център» и необ¬ходимата технологична екипировка по отношение на постигнати осн. показатели (по стандарт ISO 230-2006, част 1 до 6), при произво
3.1 Подготовка на Д3 – Техническа окомплектовка – (Подробен анализ на спецификата на уникалната система и съгласуване за оптимално композиране и валидиране на специфичната техническа окомплектовка на системата и необходимата технологична екипировка)
2.1 Подготовка на Д2 – Процедура за доставка – (Подготовка на необходимите документи за стартиране на процедура за доставка, организиране и провеждане на процедурата за доставка на оборудването съгласно разпоредбите на ЗОП.)
5.1 Подготовка на Д5 – Доставка и инсталация – (Подготовка за системната интеграция на системата за високоскоростно фрезоване тип «ултразвуков CNC обработващ център» и необходимата технологична екипировка, свързани с доставка, инсталиране и приемане.
5.2 Изпълнение на Д5 – Доставка и инсталация – (Доставка, Инсталиране и приемане на системата за високоскоростно фрезоване тип «ултразвуков CNC обработващ център» и необходимата технологична екипировка. Пускане на тестове, с цел настройки на машината
7.1 Подготовка на Д7 – Управление на проекта – (Подготовка на документи и процедури свързани с организационното и финансово управление на проекта, с разпространението на резултатите, както и с визуализация на проекта)
4.1 Подготовка на Д4 – Приемане на оборудването – Подготовка на процедурите за приемане на оборудването и необходимата технологична екипировка по отношение на постигнати основни показатели (по стандарт ISO 230-2006, част 1 до 6)
3.2 Изпълнение на Д3 – Техническа окомплектовка – (Оптимално композиране и валидиране на специфичната техническа окомплек-товка на системата за високоскоростно фрезоване тип «ултразвуков CNC обработващ център» и необходимата технологична екипировка)
6.2 Изпълнение на Д6 – Пускане в експлоатация – (Въвеждане в експлоатация на системата за високоскоростно фрезоване тип «ултразвуков CNC обработващ център» и необходимата технологична екипировка, технологично и друго специфично оборудване, позволява
1. 2 Изпълнение на Д1 – (Проучване и анализ на технологии и решения за обработване с отнемане на материал чрез високоскоростно фрезоване с ултразвукови трептения и на машините тип «ултразвуков CNC обработващ център». Дефиниране на техническо задание
7.2Изпълнение на Д7 – Управление на проекта – (Организационното и финансово управление на проекта, Разпространение на резултатите. Визуализация на проекта.)мини
6.1 Подготовка на Д6 – Пускане в експлоатация. – (Подготовка на процеса по въвеждане в експлоатация на системата за високоско-ростно фрезоване тип «ултразвуков CNC обработващ център» и необходимата технологична екипировка.)
1.1 Подготовка на Д1 – Задание и спецификация - (Събиране и обработка на детайлна информация за технологии и решения за обработване, с отнемане на материал чрез високоскоростно фрезоване с ултразвукови колебания, и на машините от типа «ултразвуков CN
2.2 Изпълнение на Д2 - Процедура за доставка – (Стартиране на процедура за доставка, организиране и провеждане на процедурата за доставка на оборудването съгласно разпоредбите на ЗОП.)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Полимета-С" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 600 BGN
Общ бюджет: 1 175 880 BGN
БФП: 999 498 BGN
Общо изплатени средства: 999 498 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 799 619 BGN
2015 199 879 BGN
999 498 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 679 676 BGN
2015 169 897 BGN
849 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 119 943 BGN
2015 29 982 BGN
149 925 BGN
Финансиране от бенефициента 176 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Проучване и анализ на технологии и решения за обработване с отнемане на материал чрез високоскоростно фрезоване с ултразвукови трептения и на машините тип «ултразвуков CNC обработващ център». Дефиниране на техническо задание и техническа спецификация към
Индикатор 5 Проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на система тип «ултразвуков CNC обработващ център» съгласно разпоредбите на ЗОП
Индикатор 6 Оптимално композиране и валидиране на специфичната техническа окомплектовка на системата за високоскоростно фрезоване тип «ултразвуков CNC обработващ център» и необходимата технологична екипировка за спецификата на изграждането на импланти от трудно обраб
Индикатор 7 Прието оборудване тип «ултразвуков CNC обработващ център» и необходимата технологична екипировка по отношение на постигнати основни показатели (производителност, геометрична точност и грапавост, точност на позициониране и повтаряемост при позициониране по
Индикатор 8 Доставка, инсталиране и приемане на системата тип «ултразвуков CNC обработващ център» и технологичната екипировка и подписване на протокол за приемане.
Индикатор 9 Пускане в действие на отделните системи, осъществени със собствен технически и експертен състав. Изготвен протокол за пускане в експлоатация.
Индикатор 10 Създаден метод и алгоритъм за бързо тримерно томографско реконструиране на костната среда и моделиране на тази основа на персонални импланти. Създаден подход и методи за оценяване на импланти чрез симулиране на поведението при натоварване и оптимизация на
Индикатор 11 Добро управление на проекта - финансово и техническо
Индикатор 12 Визуализация по изпълнение на проекта и разпространението на резултатите от проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз