Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване конкурентоспособността на ГИ-БАН чрез развитие на приложните изследвания за безопасно съхраняване на отпадъци и геоекологичен мониторинг на зелената среда"
Бенефициент: Геологически институт на БАН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Подобряване конкурентоспособността на ГИ-БАН чрез развитие на приложните изследвания за безопасно съхраняване на отпадъци и геоекологичен мониторинг на зелената среда"
Дейности: Дейност 1- Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на иновативна система за измерване на физикомеханичните параметри на заздравени почви във връзка с проектиране и контрол на изграждането на инженерни бариери за безопасно съхраняване на отпад подготовка
Изпълнение на Дейност 1: „Доставка, внедряване и въвеждане в експлоатация на иновативна система за измерване на физикомеханичните параметри на заздравени почви във връзка с проектиране и контрол на изграждането на инженерни бариери за безопасно съхра
3. Подготовка на Дейност 2: „Доставка, внедряване и въеждане в експлоатация на иновативна система за експресен полеви анализ на повърхностни и подземни води и за геоекологичен мониторинг на земната среда при съхраняване на отпадъци - Провеждане на тр
4. Изпълнение на Дейност 2: „Доставка, внедряване и въеждане в експлоатация на иновативна система за експресен полеви анализ на повърхностни и подземни води и за геоекологичен мониторинг на земната среда при съхраняване на отпадъци
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: „Публичност и визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Метрисис" ООД
"Енитех" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 289 792 BGN
Общ бюджет: 306 720 BGN
БФП: 260 712 BGN
Общо изплатени средства: 289 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 260 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 958 BGN
2014 231 722 BGN
2015 0 BGN
289 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 221 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 265 BGN
2014 196 963 BGN
2015 0 BGN
246 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 694 BGN
2014 34 758 BGN
2015 0 BGN
43 452 BGN
Финансиране от бенефициента 51 140 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Проведени процедура по реда на ЗОП
Индикатор 5 Определени изпълнители за доставка на оборудването по Дейност 1 и Дейност 2 подписани договори с тях
Индикатор 6 Доставени, закупени, инсталирани, и въведени в експлоатация и заприходени активи и оборудване (ДМА) по Дейност 1 и Дейност 2 от проекта
Индикатор 7 Изработени и закупени знаци за визуализация (за оборудването);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз