Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Обновяване на оборудването на ИОХЦФ - БАН за оползотворяване на лечебни и ароматични растения чрез зелени технологии - Фитотех"
Бенефициент: Институт по органична химия с център по фитохимия БАН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Обновяване на оборудването на ИОХЦФ - БАН за оползотворяване на лечебни и ароматични растения чрез зелени технологии - Фитотех"
Дейности: Дейност 11. Визуализация на проекта
Дейност 4. Закупуване на апаратура за високоефективна флаш-хроматография
Дейност 6 Закупуване на енкапсулатор
Дейност 2. Закупуване на апаратура за екстракции със суперкритичен въглероден диоксид
Дейност 8 . Закупуване на апаратура за определяне на специфичен ъгъл на въртене (поляриметър)
Дейност 3. Закупуване на апаратура за екстракции в микровълнов реактор
Дейност 5. Закупуване на апаратура за „спрей сушене“ на екстракти
Дейност 10. Закупуване на материали и консумативи за въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта оборудване
Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 9. Апаратура за автоматично определяне на уронови киселини и общи неутрални захари
Дейност 7. Закупуване на аналитична система
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАРВЕЛ" ООД
"ДОНАУ ЛАБ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 198 400 BGN
Общ бюджет: 940 669 BGN
БФП: 799 569 BGN
Общо изплатени средства: 439 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 799 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 439 680 BGN
2015 0 BGN
439 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 679 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 373 728 BGN
2015 0 BGN
373 728 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 952 BGN
2015 0 BGN
65 952 BGN
Финансиране от бенефициента 387 953 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Апаратура за екстракции със суперкритичен въглероден диоксид (СК-СО2)
Индикатор 5 Апаратура за екстракции в микровълнов реактор
Индикатор 6 Апаратура за високоефективна флаш-хроматография
Индикатор 7 Апаратура за „спрей сушене“ на екстракти
Индикатор 8 Апаратура за енкапсулиране на активни субстанции в матрица от естествен полимер
Индикатор 9 Аналитична система UPLC/Q-TOF MS/MS апаратура, състояща се от течен хроматограф и високоефективен мас-спектрометър
Индикатор 10 Апаратура за определяне на специфичен ъгъл на въртене (поляриметър)
Индикатор 11 Апаратура за автоматично определяне на уронови киселини и общи неутрални захари
Индикатор 12 НИРД проекти, изпълнени с помощта на доставеното за приложни цели оборудване (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз