Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Развитие на иновативни енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в МГУ"
Бенефициент: Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Развитие на иновативни енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в МГУ"
Дейности: Подготовка на дейност 1: Съставяне на екип, отговорен за реализацията и контрола на дейностите по проекта.
Изпълнение на дейност 1 Съставяне на екип, отговорен за реализацията и контрола на дейностите по проекта.
Подготовка на дейност 2 Избор на поддоставчици
Изпълнение на дейност 2 Избор на поддоставчици
Изпълнение на дейност 4: Реализиране на два научно-изследователски проекта с приложен характер
Дейност 3. Доставка на оборудване, предназначено за НИРД в областта на енергоспестяващите технологии и на екотехнологиите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 836 723 BGN
Общ бюджет: 948 989 BGN
БФП: 806 641 BGN
Общо изплатени средства: 811 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 806 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 167 344 BGN
2014 245 476 BGN
2015 398 180 BGN
811 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 685 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 142 242 BGN
2014 208 655 BGN
2015 338 453 BGN
689 350 BGN
В т.ч. Национално финансиране 120 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 102 BGN
2014 36 821 BGN
2015 59 727 BGN
121 650 BGN
Финансиране от бенефициента 147 657 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 3 Сформиран 1 брой екип за управление
Индикатор 4 Проведена 1 брой тръжна процедура по ЗОП
Индикатор 5 Доставени 29 броя уреда за НИРД в областта на енергоспестяването
Индикатор 6 Доставени 4 броя уреда за НИРД в областта на екологията
Индикатор 7 Извършени 2 броя НИРД в областта на енергоспестяването.
Индикатор 8 НИРД проекти изпълнени с помощта на доставеното за приложни цели оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз