Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0023-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-43
Наименование: „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите на Регионална здравна инспекция - Перник, чрез обучения в страната“
Бенефициент: Регионална здравна инспекция - Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 30.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Перник за по-фективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 4: Обучения на служителите на РЗИ - Перник за повишаване на компетенциите за създаване на ефективни комуникации Тази дейност ще се осъществи чрез изпълнението на следните поддейности: 1. Обучение по „Комуникационна стратегия – разработване и план за реализиране“; 2. Обучение по „Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото“; 3. Обучение по „Ефективни връзки с обществеността“; 4. Обучение по „Изграждане на публичен имидж“; 5. Обучение по „Делова комуникация и етикет“; 6. Обучение по „Практически умения за ефективни комуникации“ Обученията ще се реализират от ИПА.
Дейност 8: Организиране и провеждане на практическо обучение по „Екипна ефективност” за служителите на РЗИ - Перник; Тази дейност ще се проведе от избран изпълнител съгласно ЗОП. Избрания изпълнител ще трябва да осъществи цялостната организация по подготовката и провеждането на практическото обучение, да осигури обучители, които да проведат практическото обучение по екипна ефективност, изполвайки иновативни подходи. Практическото обучение ще се проведе под формата на тим билдинг, който ще допринесе както за сближаване и опознаване на служителите, така и ще предостави възможност на всеки участник да прояви личността си в невиждана до сега за колегите му светлина. Всичко това допринася изключително много за по-креативната дейност, както и за по-лесната комуникация между колектива, което е основнен фактор за ефективна работа.
Дейност 3: Обучения за повишаване на професионалните компетенции свързани с управлението на човешките ресурси в администрацията на РЗИ - Перник Тази дейност ще се осъществи, чрез провеждане на обучения от ИПА, както следва: 1. Обучение по „Планиране на човешките ресурси“; 2. Обучение по „Управление и оценка на изпълнението“; 3. Обучение по „Управление на конфликтите и техники за решаване на проблеми“; 4. Обучение по „Управление на промяната, времето и стреса“; 5. Обучение по „Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси“;
Дейност 5: Обучения насочени към повишаване на компетенциите по отношение на правните аспекти в управлението на административните дейности. Превенция и противодействие на корупцията. Тази дейност ще се осъществи, чрез изпълнението на следните под дейности: 1. Обучени по „Оценка на въздействието на новата нормативна уредба” 2. Обучение по „Административно регулиране на стопанската дейност“; 3. Обучение по „Прилагане на новата нормативна уредба за планиране на човешките ресурси“; 4. Обучение по „Административна стилистика“; 5. Обучение по „Основни производства по АПК (за юристи)“; 6. Обучение по”Правна уредба и прилагане на ГПК „ – за юристи 7. Обучение по „Прилагане на правото на ЕС в държавите членки“; 8. Обучение по „Конфликт на интереси – правна рамка и практики“; 9. Обучение по „Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси“; 10. Обучение по „Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации“; 11. Обучение по „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“; 12. Обучение по „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация . Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности и процедури – за служители на експертни длъжности в държавната администрация“ 13. Обучение по „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация . Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности и процедури – за служители на експертни длъжности в държавната администрация“ за ръководители 14. Обучение по „Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и за прояви на корупция; 15. Обучение по „Методи и техника за прозрачна администрация“; 16. Обучение по „Лична антикорупционна тетрадка – ръководител и подчинен заедно срещи корупцията“ Обученията ще се реализират от ИПА
Дейност 2:Обучения за подобряване на управленските умения на служителите, заемащи ръководните длъжности в РЗИ - Перник Тази дейност ще се реализира чрез изпълнението на следните поддейности: 1. Обучение по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“; 2. Обучение по „Превенция на корупционния риск“; 3. Обучение по „Организационно развитие. Управление на промяната“; 4. Обучение по „Публичен имидж- елемент на добро управление “; 5. Обучение по „Делова етика“; Обученията, елемент на дейност 2 ще се осъщетвят от ИПА
Дейност 6: Обучения за повишаване на професионалните компетенции по отношение на финансовото и стопанско управление Тази дейност ще се реализира чрез провеждане на следните обучения от ИПА: 1. Обучение по „Контрол, одит и отчетност в администрацията“; 2. Обучение по „Новите моменти при извършване на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на ГФО на бюджетните предприятия“; 3. Обучение по „Вътрешен и външен одит“; 4. Обучение по „Управление на собствеността“;
Дейност 7: Обучения за изграждане на професионални компетенции и умения за работа с Е-правителтво Тази дейност ще се реализира чрез изпълнението на следните поддейности: 1. Обучение по „Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие; 2. Обучение по „Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление; 3. Обучение по Системи за управление на информационната сигурност на административното звено; 4. Обучение по „Административно обслужване; 5. Обучение по „Работа с електронно подписани документи; 6. Обучение по „Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс); 7. Обучение по „Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали); 8. Обучение по „Визуализирай идейте си с MS EXCEL; 9. Обучение по „Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD; 10. Обучение по „Функции в MS EXCEL; 11. Обучение по „Анализиране на данни с PIVOTTABLE; 12. Обучение по „Работа със списъци и база данни в MS EXCEL; 13. Обучение по „MS EXCEL за икономисти; 14. Обучение по „Хитрости (TIP and TRIK) в MS EXCEL; 15. Обучение по „Анализиране на данни, съхранени в MS EXCEL със средствата на MS ACCESS; 16. Обучение по „Основни познания за VISUAL BASIC и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS EXCEL; 17. Обучение по „Бази данни с MS ECCESS (начинаещи);
Дейност 9: Дейности за информираност и публичност По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазвани правилата за публичност, като за целта ще бъдат изработени и разпространени рекламни и информационни материали – 3000 информационни брошури, 2000 листовки, 1000 подложки за компютърни мишки Всички информационни и рекламни материали ще съдържат логото на Европейския съюз , слогана на ОПАК и слогана на ЕСФ Ще бъдат проведени две пресконференции – встъпителна, на която пред местни медии ще бъде представен проекта, неговите цели, дейности и очакваните резултати от изпълнениетому и заключителна, на която пред местни медии ще бъде разпространена информация за постигнатите резултати от изпълнението на проекта и ползите, които е донесъл както за служителите на РЗИ – Перник, така и за обществото. При провеждането на двете пресконференции задължително ще бъде упоменато, че проектът се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европексия социален фонд. За постигане на публичност и информираност на проекта са предвидени 5публикации в регионални вестници и 5 информационни излъчвания в местните телевизии; Тази дейност ще се проведе от избран изпълнител съгласно ЗОП ,
Дейност 1: Организация и управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществи от екип от 3-ма души – ръководител, координатор и счетоводител, които ще отговарят за своевременното изпълнение на заложените дейности в проекта, за изготвянето на междинни, годишни и окончателен доклади, финансови отчети, за поддържането на редовна комуникация с УО на ОПАК, както и за качественото изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сдружение "Бъдеще"
"Ю Пи Ар" ЕООД
"Братя Сандеви" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 647 BGN
Общ бюджет: 66 218 BGN
БФП: 66 218 BGN
Общо изплатени средства: 66 193 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 729 BGN
2014 34 828 BGN
2015 16 636 BGN
66 193 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 520 BGN
2014 29 604 BGN
2015 14 141 BGN
56 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 209 BGN
2014 5 224 BGN
2015 2 495 BGN
9 929 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Правилно реализиран проект
Индикатор 2 Дейност 1: Договри
Индикатор 3 Дейност 1: Брой служители повишили професионалните си компетенции по отношение на управление и отчетност на проекти
Индикатор 4 Дейност 1: Реализиран проект
Индикатор 5 Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 6 Дейност 2: Брой обучени служителя
Индикатор 7 Дейност 2: Общо обучени служители на администрацията
Индикатор 8 Дейност 2: Брой обучени жени
Индикатор 9 Дейност 2: Жени от общия брой на администражията преминали обучение
Индикатор 10 Дейност 2: Проведено обучение по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“ - Брой обучени служителя
Индикатор 11 Дейност 2: Проведено обучение по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“ - Общо обучени служители
Индикатор 12 Дейност 2: Проведено обучение по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“ - Брой обучени жени
Индикатор 13 Дейност 2: Проведено обучение по „Стратегически мениджмънт в държавната администрация" - Общо обучени жени от администрацията
Индикатор 14 Дейност 2: Проведено обучение по „Превенция на корупционния риск“ - Брой обучени служителя
Индикатор 15 Дейност 2:Проведено обучение по „Превенция на корупционния риск“ - Общо обучени служители
Индикатор 16 Дейност 2: Проведено обучение по „Организационно развитие. Управление на промяната“ - Брой обучени жени
Индикатор 17 Дейност 2: Проведено обучение по „Организационно развитие. Управление на промяната“ - Общо обучени жени от администрацията
Индикатор 18 Дейност 2: Проведено обучение по „Публичен имидж- елемент на добро управление “ - Брой обучени служителя
Индикатор 19 Дейност 2: Проведено обучение по „Публичен имидж- елемент на добро управление “ - Общо обучени служители
Индикатор 20 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 22 Дейност 3: Общо обучени служители от администрацията
Индикатор 23 Дейност 3: брой обучени жени
Индикатор 24 Дейност 3: Общо обучени жени от администрацията
Индикатор 25 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 26 Дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 27 Дейност 4: Общо обучени служители от адсминистрацията
Индикатор 28 Дейност 4: Брой обучени жени
Индикатор 29 Дейност 4: Общо обучени жени от администрацията
Индикатор 30 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 31 Дейност 5: Общо обучени служители от администрацията
Индикатор 32 Дейност 5: Брой обучени жени
Индикатор 33 Дейност 5: Общо обучени жени от администрацията
Индикатор 34 Дейност 6: Брой проведени обучения
Индикатор 35 Дейност 6: Брой обучени служители
Индикатор 36 Дейност 6: Общо обучени служителя от администрацията
Индикатор 37 Дейност 6: Брой обучени жени
Индикатор 38 Дейност 6: Общо обучени жени от администрацията
Индикатор 39 Дейност 7: Брой проведени обучения
Индикатор 40 Дейност 7: Брой обучени служители
Индикатор 41 Дейност 7: Общо обучени служители от администрацията
Индикатор 42 Дейност 7: Брой обучени жени
Индикатор 43 Дейност 7: Общо обучени жени от администрацията
Индикатор 44 Дейност 8: Брой проведени обучения
Индикатор 45 Дейност 8: Брой обучени служители
Индикатор 46 Дейност 8: Общо обучени служители на администрацията
Индикатор 47 Дейност 8: Брой обучени жени
Индикатор 48 Дейност 8: Общо обучени жени от администрацията
Индикатор 49 Дейност 9: Повишена информираност
Индикатор 50 Дейност 9: Изготвени и разпространени листовки
Индикатор 51 Дейност 9: Изготвени и разпространени информационни брошури
Индикатор 52 Дейност 9: Изготвени и разпространени 1000 подложки за компютърни мишки
Индикатор 53 Дейност 9: Публикувани прессъобщения
Индикатор 54 Дейност 9: Проведени пресконференции
Индикатор 55 Дейност 1: Създаден работещ екип за управление на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз