Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0022-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-44
Наименование: ”Подобряване управленския капацитет в НАП чрез провеждане на индивидуален коучинг, екипен коучинг и обучение за изграждане на ефективен публичен имидж за висши служители в НАП”
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 13.08.2013
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване управленските умения на висшите служители на НАП чрез провеждане на екипен и индивидуален коучинг по лидерство, придобиване на умения за реализирането му като подход на управление в НАП и изграждане на ефективен публичен имидж.
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обществени поръчки с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на поддейности 1 и 2 от дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител
Дейност 2: Провеждане на индивидуален и екипен коучинг по лидерство за висши служители в НАП и повишаване компетентността за изграждане на публичен имидж В рамките на дейност 2 следва да се проведат следните обучения: Поддейност 1: Провеждане на индивидуален коучинг за висши служители на НАП 12 висши служители: главен секретар, 2 заместник изпълнителни директори, директори в Централно управление на НАП, директори на Териториални дирекции. Сесии: 12 х 10 индивидуални сесии – общо 120 сесии по 1,5ч. Съдържание : Коучинг сесии/обучения по програма (ценности, лидерство, умения за комуникация, изграждане на доверие, умения за слушане, задаване на въпроси, целеполагане, управление на присъствията); Коучинг сесии за баланс между личен и професионален живот; Коучинг сесии с наблюдение и менторство от експерт-коуч. При индивидуалния коучинг коучинг-треньорът и всеки от 12-те ръководители ще работят по съгласуван план. По време на индивидуалните сесии водещият ще дава постоянна обратна връзка на участника за неговия напредък в целевите области за развитие. Обучените висши служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Цели на обучението: Участниците да повишат знанията и уменията си за лидерство и управление и прилагане на коучинг подхода в пряката им работа и организацията. Поддейност 2: Провеждане на екипен коучинг за висши служители в НАП Две групи по 14 висши служители – директори на дирекции в Централно управление, директори на Териториални дирекции. Сесии/обучения за всяка група:  8 екипни сесии по 1 ден; Съдържание: екипен коучинг, НЛП модели, коучинг за целеполагане, за делегиране, за ефективна комуникация, за даване на обратна връзка и т.н.  2 екипни сесии с менторство по 3 часа Принципът на срещите за коучинг с менторство е провеждането на екипен коучинг от участниците, който се изразява в трениране на коучинг уменията им. Примерна среща:  Сесия клиент-коуч между двама от участниците  Обратна връзка и въпроси от останалите участници  Обратна връзка от ментор/коуч, който присъства и наблюдава  Общо за две групи: 16 екипни сесии по 1 ден; 4 екипни сесии с менторство по 3 часа. Цели на обучението: Висшите служители в организацията да повишат и придобият нови знания и умения за управление и прилагане на подхода коучинг; Да повишат собствената си ефективност, да изберат модел на поведение и комуникация, да подобрят уменията си за взимане на решения и за избора на възможни варианти за действие. В рамките на горепосочените поддейности 1 и 2 ще се подготвят от избрания изпълнител, план-графици на дейностите по провеждане на обученията свързани с коучинга. Също така изпълнителят следва да разработи и предостави пакети с учебни материали за целите на коучинга. Обучените висши служители следва да бъдат сертифицирани по екипен коучинг, както и да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение. Обученията по поддейности 1 и 2 следва да бъдат проведени на български език. Материалите за целите на обученията да се предоставят на български език, на хартиен и по 2 бр. на оптичен носител. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. Поддейност 3: Провеждане на обучение на тема: „Публичен имидж – елемент на доброто управление” (УА-6) Реализирано обучение за 30 служители на ръководни позиции, в две групи по 15 служители, 3 дни – 24 учебни часа. Цели на обучението: да се усвоят подходи и варианти на решения за изграждане на ефективен публичен имидж, като елемент на доброто управление. Обучените служители следва да получат удостоверение за участие в горепосоченото обучение.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Поддейност 1: Провеждане на общественa поръчкa с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Поддейността включва: Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 3 поддейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие; Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта включващо:  Изработване и разпространяване на 80 броя рекламни комплекти (папка, бележник, химикалка)  Изработване на информационна брошура по проекта 100 броя Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта:  Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта;  Публикуване на обява в сайта на БАУРЧР- Ще бъде публикувана обява с информация относно проекта на специализираната интернет страница на БАУРЧР;  Провеждане на информационна среща за реализираните резултати от проекта На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 4: Организация и управление на проекта Дейността включва:  Организиране на цялостното изпълнение на проекта;  Сформиране на разширен екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта;  Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;  Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете;  Следене на индикаторите за изпълнение на проекта;  Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми;  Управление на промените;  Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност;  Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи;  Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 683 BGN
Общ бюджет: 55 423 BGN
БФП: 55 423 BGN
Общо изплатени средства: 55 423 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 736 BGN
2014 37 687 BGN
2015 0 BGN
55 423 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 076 BGN
2014 32 034 BGN
2015 0 BGN
47 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 660 BGN
2014 5 653 BGN
2015 0 BGN
8 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 5 Дейност 1: Подготвена документация за участие
Индикатор 6 Дейност 1: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 7 Дейност 1: Сключен/и договор/и за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 8 Дейност 2: Проведено обучение по "Индивидуален коучинг за висши служители на НАП"
Индикатор 9 Дейност 2: Брой обучени висши служители на НАП по индивидуален коучинг
Индикатор 10 Дейност 2: Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 11 Дейност 2: Проведено обучение по "Екипен коучинг за висши служители в НАП"
Индикатор 12 Дейност 2: Брой обучени и сертифицирани служители от НАП по екипен коучинг
Индикатор 13 Дейност 2: Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 14 Дейност 2: Проведени обучение по "Публичен имидж-елемент на доброто управление"
Индикатор 15 Дейност 2: Брой обучени служители на ръководни позиции в обучение "Публичен имидж- елемент на добро управление"
Индикатор 16 Дейност 2: Изготвени и раздадени 30 комплекта учебни материали
Индикатор 17 Дейност 3: Подготвено описание на обществената поръчка
Индикатор 18 Дейност 3: Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 19 Дейност 3: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 20 Дейност 3: Изработени и разпространени рекламни комплекти
Индикатор 21 Дейност 3: Изработени информационни брошури
Индикатор 22 Дейност 3: Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 23 Дейност 3: Публикувана обява в сайт на БАУРЧР
Индикатор 24 Дейност 3: Проведена информационна среща за реализираните резултати от проекта
Индикатор 25 Дейност 4: Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график
Индикатор 26 Дейност 4: Постигнати резултати в предвидените срокове
Индикатор 27 Дейност 4: Постигнати индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 28 Дейност 4: Изготвен риск регистър
Индикатор 29 Дейност 4: Ежемесечна актуализация на риск регистър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз