Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1060-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-01003
Наименование: Гарантиране на здравето и безопасността при работа в ТИМ ООД
Бенефициент: "ТИМ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Изграждане на безопасни и здравословни условия на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип, управление и отчитане на проекта. Предвид спецификата и обема на работа в рамките на настоящия проект, екипът на проекта ще бъде съставен от: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиране на план за действие, ако е необходимо и прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите. В рамките на дейността ще бъде разработена Процедура за вътрешен мониторинг и контрол. Процедурата ще отчита в максимална степен задълженията на ТИМ ООД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС № 69/2013 г. съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др. Управлението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ДО и Оперативното ръководство за управление на проекти по настоящата схема. В пероида на реализиране на настоящата дейност, екипът на проекта, съгласно своите отговорности ще изготви техническите доклади и финансовите отчети.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители. При избора на изпълнители ТИМ ООД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При провеждането на процедурите по ПМС 69/2013 г.. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването (при необходимост) с Договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители. Успешното реализиране на дейността ще създаде предпоставки за качествено реализиране на дейностите, за които са избрани съответните изпъ лнители.
Дейност 3: Анализ на моментното състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в ТИМ ООД Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и подзаконовата нормативна база. Анализът ще бъде структуриран, съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ и ще съдържа най-малко следните раздели: I.Въведение В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, с цел описване на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; показатели за ефективност на трудовата дейност; управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ В раздел II ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието и ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. III.Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В този раздел ще бъдат обосоновани и описани при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение: Ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; Ще бъдат определени приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 4: Закупване на лични предпазни средства При извършване на дейности, с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят утвърждава на основание Чл.288 и Чл.296 от КТ списък на ЛПС. Преди избора на ЛПС е извършена оценка и подбор за закупуване на същите и това, дали задоволяват изискванията на Чл.4, 5, 6, 7 и 8 от Наредба №3.. Подбраните ЛПС осигуряват: 1. Минимизират рисковете, за които се прилагат; 2. Отговарят за условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска 3. Съобразени са със Закона за здравословни и безопасни условия на труд / обн. ДВ бр.124/97г/ ЛПС са в пълно съответствие с изискванията на утвърдените мерки от работодателя за овладяване на риска които са резултат от идентифицираните опасности при работа и оценката на професионалния риск. С оглед на спецификата на производството във фирма ТИМ ООД работодателят е утвърдил съответния списък, които е приложен към настоящото проектно предложение. Броят и видът на предвидените за закупуване ЛПС в рамките на проекта са съобразени с оценката на риска и с броя работещите, едновременно с тях. Наличието на посочените ЛПС-та е от изключително голямо значение за здравето и безопасността при работа на съответните работници, предвид характера на изпълняваната от тях дейност.
Дейност 5: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, ТИМ ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • Информационни брошури – 400 бр, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Информационни табели - 4 бр.; • 1 публикация в пресата; • 1 статия на интернет страницата на дружеството. • Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 388 BGN
Общ бюджет: 79 017 BGN
БФП: 79 017 BGN
Общо изплатени средства: 79 013 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 008 BGN
2014 63 005 BGN
2015 0 BGN
79 013 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 607 BGN
2014 53 554 BGN
2015 0 BGN
67 161 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 401 BGN
2014 9 451 BGN
2015 0 BGN
11 852 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз