Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0042-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-24
Наименование: Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация – Русе
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУСЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 12.08.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: Дейност 4. Семинар по професионални компетенции Провеждане на четиридневен семинар за 35 участника по професионални компетенции, организирани в четири модула (общо 24 учебни часа):  Работа в екип  Работа с хора в неравностойно положение  Публично говорене  Организиране, документиране, архивиране, отразяване на публични събития – семинари, заседания на комисии, кръгли маси, фокус групи и други.
Дейност 1. Управление на проекта Разработване на организационна структура и правила за управление и вътрешен мониторинг на проекта. Периодичен вътрешен мониторинг на проекта. Месечни отчети по проекта. Оперативно управление на паричните трансфери.
Дейност 5 Дейности за информираност и публичност. За информираност и публичност на целевите и заинтересовани групи, както и на цялата общественост ще бъдат осигурени следните рекламни материали:  Диплянки - А4, цветност 4+4, две сгъвки, хартия 130 г., хром гланц- 200бр.  Брошури по проекта - печат и предпечат, 16 стр. +корица, тяло - 80 гр., офсет - цветно 4+4, корица - 200г., хром гланц, цветност 4+0 – 200 бр.  Плакати - А3, хартия 130 г., двустранна хром гланц – 20 бр.  Винил, размер 1х2 м. + стойка – 1 бр.  Екран със стойка 125х125см., бяла повърхност, стойка с три крачета – 1 бр.  Флипчарт на триножник, с алуминиева рамка, р-р 70х100см. – 1 бр.  Кутийка с визитки, с надпис сито - 2 цвята – 100 бр.  Химикалка, с надпис сито - 2 цвята - 100 бр.  Чадър сгъваем, с надпис сито - 2 цвята - 100 бр.  Конферентна чанта от плат, с надпис сито - 2 цвята - 100 бр.  Флашки, USB - 4 GB, с надпис сито - 2 цвята - 100 бр. Публикации по проекта - 1/8 страница (основа 141 мм, височина 100 мм) – 3 бр. За популяризиране целите на ОПАК и проектното предложение, напредъка по изпълнение на дейностите и отчитане на постигнатите резултати по заложени индикатори ще се поместят в местен ежедневник 3 публикации по проекта - 1/8 страница (основа 141 мм, височина 100 мм), в началото , в средата и в края на проекта. На сайта на Областна администрация ще се отчита напредъка на изпълнението на дейностите по проекта и ще се популяризира помощта, предоставена от ЕСФ чрез ОПАК по него. Ще се организират и проведат две пресконференции – встъпителна и заключителна.
Дейност 3. Провеждане на чуждоезикови обучения Провеждане на чуждоезикови обучения: 1.1. Английски език, модул А1, 200 ч. – 9 служители; 1.2. Английски език, модул А2, 200 ч. – 9 служители; 1.3. Английски език, модул B1, 200 ч. – 9 служители; 1.4. Английски език, модул B2, 200 ч. – 9 служители; 1.5. Румънски език, модул А1, 200 ч. – 10 служители; 1.6. Румънски език, модел А2, 200 ч. – 10 служители.
Дейност 2. Обучение по програмите на Института по публична администрация След направено проучване за желанията на всички служители, които отговарят на условията за обучение в ИПА и преценка от ръководният състав за необходимостта от такова обучение, беше обработена информация за конкретните обучения от каталога на ИПА.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Клуб "Отворено общество" - Русе
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 231 BGN
Общ бюджет: 76 510 BGN
БФП: 76 510 BGN
Общо изплатени средства: 76 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 846 BGN
2014 50 629 BGN
2015 8 035 BGN
76 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 169 BGN
2014 43 035 BGN
2015 6 829 BGN
65 033 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 677 BGN
2014 7 594 BGN
2015 1 205 BGN
11 476 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени
Индикатор 5 Дейност 1: Структура и правила за управление
Индикатор 6 Дейност 1: Протоколи за вътрешен мониторинг
Индикатор 7 Дейност 1: Месечни отчета
Индикатор 8 Дейност 2: Преминали служители обучение в ИПА
Индикатор 9 Дейност 2: Получени сертификати за успешно приключило обучение
Индикатор 10 Дейност 3: Проведени модули по чуждоезиково обучение
Индикатор 11 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 12 Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 13 Дейност 4: Успешно проведен семинар
Индикатор 14 Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 16 Дейност 5: Рекламни материали по списък
Индикатор 17 Дейност 5: Публикации по проекта
Индикатор 18 Дейност 5: Пресконференции
Индикатор 19 Дейност 5: Публикации на сайта на ОА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз