Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0071-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-73
Наименование: Повишаване на административния капацитет на комисия за защита от дискриминация,чрез усвояване на нови умения и знания
Бенефициент: Комисия за защита от дискриминация
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 12.08.2013
Дата на приключване: 12.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ИМе Повишаване на административния капацитет на комисия за защита от дискриминация,чрез усвояване на нови умения и знания Обща цел Повишаване на квалификацията и разширяване на познанията на служителите на Комисия за защита на от дискриминация
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Осъществяване на екипни срещи,организация и управление на дейностите по проекта, разработване на детайлен план за изпълнение на проекта,разпределяне на конкретните задачи между членовете на екипа, подбор на експерти, които ще участват в изпълнението на отделни дейности по проекта, детайлизиране на техните отговорности, разработване на детайлни правила и методи за наблюдение и вътрешна оценка изпълнението на дейностите по проекта , резултати и постигане на поставените цели.
Дейност 2: Обучения на служители на КЗД в управленски умения в администрацията Провеждане на два модула на обучение на следните теми: Превенция на корупционния риск и Организационно развитие. Управление на промяната, с цел изграждане на управленски умения в служители на КЗД.
Дейност 3: Обучение на служител на КЗД в управление на човешките ресурси Провеждане на семинар на тема: Управление на конфликтите и техники за разширяване на проблеми.
Дейност 4: Обучения на служители на КЗД в ефективни комуникации на държавната администрация Участие на служители на КЗД, пряко ангажирани с осъществяването на протоколната дейност в Семинар на тема: „Държавен протокол и церемониал“ и семинар на тема: „Практически умения за ефективни комуникации”
Дейност 5: Обучения на служители на КЗД в Правни аспекти и управление на административната дейност Относно повишаването на квалификацията на служителите на КЗД в сферата на правото и управлението на административната дейност се предвижда участието на 29 служители на КЗД в 11 обучения от Каталога на ИПА относно: Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация, Основни производства по АПК за юристи и за неюристи, Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс за юристи и за неюристи, Управление на отпадъците. Европейски норми и практики, Етика и превенция на корупцията в държавната администрация, Контрол на основните рискови канали за корупционно въздействие при процедурите за обществени поръчки, Прилагане на правото на ЕС в държавите членки, Съдебен контрол в правото на ЕС и Основи на материалното право на ЕС
Дейност 6: Обучения на служители на КЗД във финансово и стопанско управление Участие на служители на КЗД в 5 обучения в следните теми: Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия, Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия, Вътрешен и външен одит, Счетоводна отчетност в бюджета на средства по проекти, финансирани от оперативни програми.
Дейност 7: Обучения на служители на КЗД в електронно правителство: изграждане, умения Участие на служители на КЗД в курс на тема: Презентационни умения. MS Power Point. Курса се предлага за провеждане от ИПА и времетраенето, периода и мястото на провеждане сте бъдат съобразени изцяло с ИПА.
Дейност 8: Специализирано чуждоезиково обучение за служителите на КЗД Служителите на КЗД ще повишат своите езикови знания по английски, френски и немски език, ще подобрят своите комуникативни и делови умения на съответните езици, чрез участието в следните специализирани езикови обучения: Разговорен английски език (базов курс), Комуникативни умения на английски език (базов курс), Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език), Презентационни умения (на английски език), Английски език за работа с институциите на ЕС, Разговорен немски език (базов курс), Френски език (ниво А1), Френски език (ниво А2, ниво В1, ниво В2)
Дейност 9: Специализирано индивидуално чуждоезиково обучение за ръководството на КЗД Провеждане на целогодишно индивидуално обучение за председателя, заместник-председателя и членовете на КЗД. Поради високата ангажираност на ръководството на Комисията, множеството срещи и пътувания в страната и чужбина, както и различната степен на владеене на английски език се налага провеждането на индивидуална форма на обучение. КЗД има възможност да осигури място и всички материали за провеждане на обученията. Преподавателите ще обучават на място след разработването на индивидуална програма за всеки един от обучаемите се.
Дейност 10: Тридневно обучение за регионалните представители на КЗД на тема: „Как да бъда по-добър в борбата с дискриминацията“, Велинград С цел повишаване квалификацията на регионалните представители е необходимо провеждането на обучение за регионалните представители на КЗД на тема: „Как да бъда по-добър в борбата с дискриминацията“. Основните теми по време на обучението ще бъдат свързани с повишаване на техните познания свързани със спецификите на различните форми на дискриминация, начини на оказване на методическа помощ, провеждане на консултации; специфики при провеждането на информационни кампании, най-новите промени в европейското и националното законодателство в сферата на антидискриминацията и др.
Дейност 11: Обучение на тема: Повишаване капацитета на КЗД - Боровец Обучението ще бъде ориентирано изцяло към ръководството на КЗД и служителите на ръководни позиции. Тематиката на обучението ще бъде ориентирано единствено и само към търсенето на начини за повишаване капацитета на КЗД, подобряване организацията и структурата, търсене на начини за мотивиране на служителите, възможности за обмен на опит на международно ниво, възможности за кандидатстване с проектни предложения, оптимизиране на бюджета, начини за намаляване на разходите и др.
Дейност 12: Обучение на служители в администрацията и регионалните представители на тема: “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в КЗД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията” - гр. Поморие Организиране и провеждане на тридневно обучение на служители в администрацията на КЗД и регионалните представители на тема: “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в КЗД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”.
Дейност 13: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на проекта. С тяхното реализиране ще се търси запознаването на широк кръг лица и медии с целите и ефекта от проекта. В рамките на тази дейност ще се: постави информационна тебела пред офиса на проекта и ще бъде отпечатена на информационна брошура с целите и дейностите по проекта А4 цветна, двустранна, – 500 бр. При провеждането на дейностите (обученията) ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 762 BGN
Общ бюджет: 59 166 BGN
БФП: 59 166 BGN
Общо изплатени средства: 59 166 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 166 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 752 BGN
2014 39 451 BGN
2015 1 962 BGN
59 166 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 090 BGN
2014 33 533 BGN
2015 1 668 BGN
50 291 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 663 BGN
2014 5 918 BGN
2015 294 BGN
8 875 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени обучения и семинари
Индикатор 2 Служители, преминали различни обучения
Индикатор 3 Дейност 2: Обучени служители на КЗД
Индикатор 4 Дейност 2: Получени сертификати за преминали обучение
Индикатор 5 Дейност 3: Обучени служители от администрацията на КЗД
Индикатор 6 Дейност 3: Сертификат
Индикатор 7 Дейност 4: Обучен служител на КЗД, пряко ангажиран с осъществяването на протоколната дейност в съответната административна структура
Индикатор 8 Дейност 4: Обучен служител с експертни функции от централната администрация на КЗД
Индикатор 9 Дейност 4: Получени сертификати за успешно приключили семинари
Индикатор 10 Дейност 5: Служители на КЗД преминали успешно 11 обучения
Индикатор 11 Дейност 5: Служители повишили своята квалификация
Индикатор 12 Дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 13 Дейност 6: Повишаване знанията и уменията на служители на КЗД
Индикатор 14 Дейност 6: Брой обучения
Индикатор 15 Дейност 6: Получени сертификати
Индикатор 16 Дейност 5: Брой обучения
Индикатор 17 Дейност 7: Повишаване на уменията и знанията на служители на КЗД
Индикатор 18 Дейност 7: Получени сертификати
Индикатор 19 Дейност 8: Езикови обучения на служители на КЗД
Индикатор 20 Дейност 9: Ръководството на КЗД повишили своите езикови познания по английски език, което от своя страна ще окаже влияние върху цялостната дейност на Комисията
Индикатор 21 Дейност 10: Повишаване капацитета и мотивацията на регионални представители
Индикатор 22 Дейност 11: Брой обучения
Индикатор 23 Дейност 12: Повишаване квалификацията и мотивацията на служители на КЗД за работа в КЗД
Индикатор 24 Дейност 13: Изработени брошури
Индикатор 25 Дейност 13: Изработени листовки
Индикатор 26 Дейност 13: Публикации в централния печат
Индикатор 27 Дейност 13: Изработване на банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз