Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0006-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01016
Наименование: Повишаване безопасността и подобряване условията на труд на служителите в хлебопекарна на ГЕОМАКС ООД
Бенефициент: ГЕОМАКС ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Антоново
Описание
Описание на проекта: Чрез постигането на общата цел на проектното ни предложение, а именно „Осигуряване на високо ниво на безопасност и качество на работа на служителите на ГЕОМАКС ООД”, гарантиращо недопускане на злополуки и осигуряващо висока производителност и конкурентоспособност”, настоящият проект ще допринесе за повишаване качеството на живот на трудещите се в България. Недопускането на злополуки и инциденти ще предпази от спиране и сътресения в процеса на производство на хляб и предоставяне на услуги, както и от напрежения в персонала, което ще осигури и повишаване на производителността и засилване на социалното включване – каквито са елементите и на стратегическата цел на оперативната програма и съответно на Приоритетна ос 2 на ОП РЧР. Постигането на специфичните цели, дефинирани в проектното ни предложение – Привеждане на условията на труд на работните места в Хлебопекарна Геомакс – гр. Антоново в ниво, по-високо от изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във всички звена на ГЕОМАКС ООД Дейността включва: провеждане на изследване и анализ на фактическото състояние на организацията на трудовата дейност и управлението на здравето и безопасността при работа; проектиране, създаване и приемане/утвърждаване на стратегия и програма за управление и организация на трудовата дейност и управлението на здравето и безопасността при работа (ЗБР). Структурата на анализа на състоянието ще съдържа: Въведение – изводи за сегашното състояние на предприятието, организацията на работния процес и състоянието на управлението на здравето и безопасността при работа; Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организацията и управлението на трудовия процес, състоянието на разработените и утвърдените оценки на риска; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване и проектиране на организацията на труда – стратегия, включваща обосновка и дейности по усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и управлението на ЗБР и приемане на Програма със задачи, отговорници, срокове, методи и средства за управление, отчитане на дейността и повишаване ефективността на трудовата дейност на служителите. Дейността е задължителен елемент съгласно Насоките за кандидатстване по програмата, но от своя страна е необходима за да се оцени настоящото състояние и изработи стратегия и програма за управление и организация на трудовата дейност, осигуряваща усъвършенстване на организацията на труда, идентифициране на съществуващите възможности за подобрение, повишаване на ефективността на оценката на риска на всички работни места
ДЕЙНОСТ 2 - Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло Към настоящия момент на всички служители в дружеството са раздадени ЛПС и специализирано работно облекло в съответствие с утвърдения списък. Наличните ЛПС и специализирано облекло обаче не осигуряват пълна защита на работещите от специфичните за дейността и климата опасности. Във връзка с това проекта предвижда закупуване на следните видове работно облекло извън одобрения в предприятието Списък за работно облекло и ЛПС на основание чл.284 от КТ и Наредба №3/2001г. • За зимния период на заетите в производствения процес се препоръчва освен стандартното работно облекло да бъдат осигурени ватирани елеци. Предназначението им е да осигуряват топлинен комфорт за работещите при преминаване от помещенията с висока температура /пекарно/ към помещенията, в които съобразно технологичния процес се поддържа по-ниска температура – склад готова продукция, където се осъществява охлаждането на хляба преди нарязване и пакетиране. • Важен елемент в работното облекло на пласьорите са дрехите за зимния период. Районът, който те обслужват, се характеризира с тежки зимни условия – обилни снеговалежи и ниски температури, а пътищата, по които достигат да отдалечените селища са от четвърта и пета категория на републиканската пътна мрежа. През изминалите години сме имали много случаи на наши автомобили, затънали в преспи, да бъдат извеждани с тежки верижни машини. Същевременно доставките на хляб за селищата от общинската селищна система са от първа необходимост и не могат да бъдат преустановени до подобряване на атмосферните условия. Това налага сериозна зимна екипировка на пласьорите – студозащитен и непромокаем работен костюм. Освен тях се предвижда закупуване на следните видове работно облекло със завишени характеристики спрямо сега използваните в предприятието: • Работните обувки на заетите пряко в производствения процес. Те трябва да отговарят на следните изисквания: да са с маслоустойчиво, грайферно, антистатично ходило, антиалергични, противоизпотяващи стелки. • Термоустойчиви ръкавици за пекарите, съобразени с високата температура /около 150 ºС/ на излизащия от пещта хляб. • Работните костюми на пряко заетите в производството да са от плат с повишена устойчивост на изпиране – да издържат поне 50 цикъла на пране, с оглед необходимостта от поддържане на личната хигиена на работниците. Закупуването на такива ЛПС и специализирано работно облекло ще осигури: увеличаване периода за износване, по-трудно протриване, скъсване, по-свободни движения при работа и намаляване на физиологичното и психично напрежение; по-сигурна защита от вредни влияния на микроклимата и факторите на работната среда. Закупените ЛПС и работно облекло ще бъдат раздадени на съответните служители в рамките на срока изпълнение на проекта с документиране на раздаването в Прококол за раздаване на ЛПС и специализирано работно облекло.
ДЕЙНОСТ 3 - Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа по изискванията на OHSAS 18001:2007 Дейността по внедряване и сертифициране ще се извърши на два етапа: 1-ви етап – внедряване; 2-ри етап – сертифициране. Внедряването ще включват дейности по: • анализ на фактическото състояние на системата за управление и степента на съответствието й на изискванията на OHSAS 18001:2007, с изработване на доклад-анализ; • обучение на екипа по разработване и внедряване на системата за управление по изискванията на същия стандарт; • разработване на документите, изисквани от стандарта; • обучение на служителите по разработените документи; • внедряване на системата за управление с привеждане в изпълнение на дейностите и отговорностите по изискванията на разработените документи и в съответствие с изискванията на стандарта; • обучение на вътрешни одитори; • провеждане на вътрешен одит по критериите на OHSAS 18001:2007; • провеждане на съвещание за преглед от ръководството и оценка на готовността за сертифициране по горния стандарт. Сертифицрането на СУЗБР ще премине на два етапа: - Първи етап на сертификационния одит – преглед и оценка на съответствието на разработените документи на изискванията на OHSAS 18001:2007 и на нормативните изисквание в областта на здравето и безопасността при работа; - Втори етап – проверка на фактическото съотвесттвие на управлението на ЗБР на изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007и разработената докуемнтация. Дейността е обсонована във връзка с необходимостта от систематизиране на управлението на процесите, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд в дружеството.
ДЕЙНОСТ 4 - Обучение на служителите за ефективно прилагане на изискванията на OHSAS 18001:2007 и правилата на внедрената СУЗБР Към настоящия момент всички служители са инструктирани по правилата за осигуряване нна здраве и безопасност при работа. Познават нормативните изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд и ги съблюдават като цяло, но не в достатъчна степен осъзнават ползите и личния си принос за осигуряване безопасността на всички работещи. Във връзка с необходимостта от повишаване на тяхната осъзнатост, както и във връзка с планираното внедряване на СУЗБР по изискванията на OHSAS 18001:2007 е необходимо да се проведе систематизирано обучение по правилата, определени в документацията на СУЗБР и изискванията на OHSAS 18001:2007. Обучението ще се проведе след разработоването и утвърждаването на документите на СУЗБР по изискванията на OHSAS 18001:2007 в рамките на 48 учебни часа и ще обхване всичките служители от целевата група. Обучението ще се проведе на територията на производствената и административна сграда в гр. Антоново от консултантска фирма, с доказан опит в обучението по изискванията на OHSAS 18001:2007. За обучението ще се подготви програма и график който в две групи да обхване всички служители от целевата група
ДЕЙНОСТ 5 - Изграждане на климатична инсталация във формовъчното отделение и система за прахоулавяне в склада за брашно, както и направа на противоплъзгащо подово покритие. Дейността включва: . – Изграждането на климатична инсталация във формовъчното отделение. В помещението се получават значителни температурни разлики вследствие на производствения процес. Към момента през лятото то се охлажда чрез широко отваряне на прозорците и се получава въздушно течение, което излага на риск от простудно заболяване работещите там. – Прахоуловителят, предвиждан в склада за брашно ще се монтира над ситото, в което се изсипват чувалите с брашно преди да постъпят в тестомесачката. Новото съоръжение ще изсмуква прахообразните частици и ще ги отвежда в утаител, откъдето ще бъдат събирани. – Направа на ново подово покритие. Съществуващото в момента подово покритие отговаря на всички изисквания към помещения, предназначени за производство на храни, но с течение на времето е с нарушена на места цялост, което създава опасности от подхлъзване, спъване и последващи контузии. Междувременно на пазара се появиха нови подови покрития с по-добри характеристики относно безопасността на работещите, най-вече по отношение на противоплъзгащата им способност.
ДЕЙНОСТ 6 - Информиране и публичност Предвижда се в хода на изпълнение на програмата поставянето на информационно табло на входа на производствената сграда в гр. Антоново, където ще се извършват дейностите по проекта. След приключване на дейностите по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на същото място ще бъде поставена постоянна разяснителна табела, отговаряща на изискванията за визуализация на дейностите и резултатите от проекта. За всички операции, финансирани по проекта, ще се извърши информиране на участниците в съответната операцията за финансирането й от програмата и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. При започването и приключването на проекта ще бъдат организирани по едно информационно събитие – обява в местна медия, относно започването – съответно приключването на проекта. За осигуряване на информиране и публичност на проекта предвиждаме и изработването на информационни брошури. Така проведена дейността ще изпълни целите при минимални разходи на средства.
ДЕЙНОСТ 7 - Организация и управление на проектното предложение Включва цялостното администриране на проекта в т.ч.: подговка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители, подготовка на график за тръжните процедури и уведомяване на договарящия орган; избор на изпълнители и подписване на договори за изпълнение на планираните дейности; координация по изпълнението на планираните дейности с подготовка и подаване на документи за авансово плащане; подготовка и подаване документи за междинни плащания; подготовка и подаване документи за окончателно плащане. Всички дейности по управление на проекта ще бъдат извършвани в съответствие с регламентите на Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” по приоритетна ос 2 от оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 107 BGN
Общ бюджет: 66 424 BGN
БФП: 66 424 BGN
Общо изплатени средства: 66 424 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 400 BGN
2014 53 024 BGN
2015 0 BGN
66 424 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 390 BGN
2014 45 070 BGN
2015 0 BGN
56 460 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 010 BGN
2014 7 954 BGN
2015 0 BGN
9 964 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз