Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0039-C0001
Номер на проект: Д01-4216/18.07.2013
Наименование: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВУАРР
Бенефициент: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 18.07.2013
Дата на приключване: 18.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е усъвършенстване на системата за управление на ВУАРР чрез изграждане на комплексно програмно осигуряване за синхронизиране и автоматизиране на дейностите по управление и въвеждане на мерки, свързани с изграждането и развитието на единни критерии за висшето училище и неговите филиали, нови стандарти и процедури за управление на качеството и повишаване ефективността на образователния процес
Дейности: Подготовка на Дейност 1. Анализ на състоянието, определяне на политика за усъвършенстване на система за управление във ВУАРР, разработване на критерии за управление на качеството и за изграждане на програмното осигуряване
Изпълнение на Дейност 1. Анализ на състоянието, определяне на политика за усъвършенстване на система за управление във ВУАРР, разработване на критерии за управление на качеството и за изграждане на програмното осигуряване
Подготовка на Дейност 2. Проектиране и алгоритмизиране на програмното осигуряване за управление във ВУАРР
Изпълнение на Дейност 2. Проектиране и алгоритмизиране на програмното осигуряване за управление във ВУАРР
Подготовка на Дейност 3. Реализиране на комплексно програмно осигуряване за усъвършенстване управлението на ресурсите (реализирането на цялата информационно-програмна система) с цел непрекъснато подобряване качеството на обучение, научна дейност и административно обслужване и усъвършенстване управлението на ресурсите
Изпълнение на Дейност 3. Реализиране на комплексно програмно осигуряване за усъвършенстване управлението на ресурсите (реализирането на цялата информационно-програмна система) с цел непрекъснато подобряване качеството на обучение, научна дейност и административно обслужване и усъвършенстване управлението на ресурсите
Подготовка на Дейност 4. Апробация на ППП и на процесите по информационното осигуряване за събиране и анализ на данни за непрекъснато подобряване на качеството на обучение
Изпълнение на Дейност 4. Апробация на ППП и на процесите по информационното осигуряване за събиране и анализ на данни за непрекъснато подобряване на качеството на обучение
Подготовка на Дейност 5. Обучение и повишаване на мотивацията на преподавателския и административния персонал за работа с информационно-програмната система
Изпълнение на Дейност 5. Обучение и повишаване на мотивацията на преподавателския и административния персонал за работа с информационно-програмната система
Подготовка на Дейност 6.* Осигуряване на публичност
Изпълнение на Дейност 6. Осигуряване на публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 469 BGN
Общ бюджет: 378 041 BGN
БФП: 378 041 BGN
Общо изплатени средства: 378 077 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 378 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 693 BGN
2014 0 BGN
2015 280 384 BGN
378 077 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 321 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 039 BGN
2014 0 BGN
2015 238 326 BGN
321 365 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 654 BGN
2014 0 BGN
2015 42 058 BGN
56 712 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз