Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0059-C0001
Номер на проект: Д01-4233/22.07.2013
Наименование: "Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии"
Бенефициент: И-т по биология и имунология на размножаването БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 22.07.2013
Дата на приключване: 22.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване на квалификацията и подготовка на млади специалисти за професионална реализация чрез научно-приложни изследвания в областта на репродуктивната биология и имунология, биотехнологиите, туморната биология и стволовите клетки
Дейности: Дейност 1 Подбор на целевите групи
Дейност 2* Модул 1 Теоретично и методично обучение на целевите групи за усвояване на методи с приложение в биотехнологиите, репродуктивната имунология, биология на туморите, манипулиране със стволови клетки
Дейност 2* Модул 2 Теоретично и методично обучение на целевите групи за усвояване на методи с приложение в биотехнологиите, репродуктивната имунология, биология на туморите, манипулиране със стволови клетки
Дейност 2* Модул 3 Теоретично и методично обучение на целевите групи за усвояване на методи с приложение в биотехнологиите, репродуктивната имунология, биология на туморите, манипулиране със стволови клетки
Дейност 2* Модул 4 Теоретично и методично обучение на целевите групи за усвояване на методи с приложение в биотехнологиите, репродуктивната имунология, биология на туморите, манипулиране със стволови клетки
Дейност 3 Дизайн и провеждане на иновативни експерименти за подпомагане на научните изследвания на участниците в целевите групи. Обезпечаване с материали и консумативи.
Дейност 4 Обучение и финансова подкрепа за целевите групи за анализ, обобщаване и представяне на научни резултати в публикации и в презентации.
Дейност 5 Обучение на целевите групи за изготвяне на научноизследователски и научно-приложни проекти, създаване и работа на интердисциплинарни екипи, осигуряване на достъп до специализирана апаратура и финансова подкрепа на целева група 1
Дейност 6 Подпомагане на академичната мобилност на целевите групи и възможността им за създаване на сътрудничество.
Дейност 7 Визуализиране, информиране и публичност на проекта
Дейност 8* Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 764 724 BGN
Общ бюджет: 504 188 BGN
БФП: 504 188 BGN
Общо изплатени средства: 452 505 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 504 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 152 944 BGN
2014 0 BGN
2015 299 561 BGN
452 505 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 428 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 130 002 BGN
2014 0 BGN
2015 254 627 BGN
384 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 942 BGN
2014 0 BGN
2015 44 934 BGN
67 876 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз