Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/007-1
Наименование: Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в гр.Разград - гаранция за интегрирано градско развитие
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 31.07.2013
Дата на приключване: 31.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Постигане на проектна готовност на Община Разград за кандидатстване за финансиране в рамките на програмен период 2014-2020 г. и укрепване на капацитета на Община Разград за успешно участие с проектни предложения в ОПРР 2014-2020 г.
Дейности: дейност 9 : Осъществяване на финансов одит по проекта
дейност 3: Обществени обсъждания за избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение
дейност 6 : Изготвяне на работни инвестиционни проекти
дейност 8 : Осигуряване на информиране и публичност по проекта
дейност 7:Оценка на съответствието на работните проекти,съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти
дейност 4 : Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
дейност 1: Организация, управление и отчетност на проекта
дейност 5 : Изготвяне на технически паспорти
дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 533 040 BGN
Общ бюджет: 391 094 BGN
БФП: 391 094 BGN
Общо изплатени средства: 391 094 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 391 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 320 939 BGN
2015 70 155 BGN
391 094 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 332 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 272 798 BGN
2015 59 632 BGN
332 430 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 141 BGN
2015 10 523 BGN
58 664 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване: 1. градска среда 54 000 000 лв. 2. образователна инфраструктура 5 500 000 лв. 4. културна инфраструктура 1 400 000 лв.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз