Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0069-C0001
Номер на проект: ДОПТ-22/25.07.2013 г.; ДОПТ-37/10.12.2015 г.
Наименование: „Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 19.07.2013
Начална дата: 25.07.2013
Дата на приключване: 10.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работния процес на експертите, ангажирани с дейностите за подготовката, координацията, управлението, наблюдението, оценката, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация на проектите, финансирани от ОПТ чрез подобряване на технологиите и условията на труд.
Дейности: 4. Строително монтажни работи и оборудване
5. Внедряване и поддръжка на софтуер за управление на проекти
1. Разработване на Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”
3. Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на помещения
9. Дейности за разпространение на информация и популяризиране на ОПТ
7. Организиране на електронен фонд
2. Изготвяне на заснемане и вариантни схеми на решенията за разпределението на работните помещения
8. Управление на проекта
10. Застраховане
6. Закупуване на техническо оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 282 310 BGN
Общ бюджет: 698 276 BGN
БФП: 698 276 BGN
Общо изплатени средства: 698 276 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 698 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 257 134 BGN
2015 441 142 BGN
698 276 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 593 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 218 564 BGN
2015 374 971 BGN
593 535 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 570 BGN
2015 66 171 BGN
104 741 BGN
Финансиране от бенефициента 149 883 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвен Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”.
Индикатор 2 2. Изготвено заснемане и вариантни схеми на решенията за разпределението на работните помещения
Индикатор 3 3. Изготвен инвестиционен проект за преустройство на помещения
Индикатор 4 4.1. Обща площ на ремонтираните и реконструирани работни помещения на служителите, пряко заети в подготовката, изпълнението и управлението на проектите, финансирани от ОПТ
Индикатор 5 4.2.Изготвен доклад за оценка на съответствието и издаден акт 16 и издадено разрешение за ползване
Индикатор 6 4.3. Закупени материални активи за оборудване на офисите по ОПТ
Индикатор 7 5.1. Доставен, инсталиран и внедрен софтуер за управление на проекти
Индикатор 8 5.2 Обучени служители в съответствие с плановете за обучение
Индикатор 9 6. Закупено техническо оборудване
Индикатор 10 7. Създаден и организиран електронен фонд
Индикатор 11 8.1. Одобрен окончателен доклад по проекта” и ”Подадено окончателно искане за плащане
Индикатор 12 8.2. Административни разходи (Осигурени канцеларски материали за администриране на проекта)
Индикатор 13 9.1. Изработени и поставени временни табели
Индикатор 14 9.2. Изработени и поставени постоянни обяснителни табели
Индикатор 15 10. Направени застраховки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз