Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0789-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07027
Наименование: "Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ" ЕООД"
Бенефициент: "БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на проекта” Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори за почасова работа на база заповед за назначаване на екип. Обосновка: Изпълнението на тази дейност е ключова за създаването на условия за качествено и навременно изпълнение, както и обезпечаване на процесите на мониторинг и контрол на проектните дейности в съответствие с изискванията и условията на Насоките за кандидатстване, Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по настоящата процедура
Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС № 69 от 11.03.20013 г.” Описание: Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за следното: 1. Извършване на всеобхватен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 2. Изграждане на система за контролно следене и оповестяване на оператори/работници, работещи сами. 3. Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за работници и служители. 4. Организиране и провеждане на обучения на работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии и съответно прилагане на усъвършенствана система за осигуряване на ЗБУТ. 5. Извършване на застраховка на доставено оборудване. 6. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта. 7. Доставка на материали и консумативи за обезпечаване администрирането на изпълнението на проектните дейности. Обосновка: чрез провеждане на гореописаните процедури се цели да бъдат избрани най-добрите, отговарящи на нуждите на предприятието, доставчици и изпълнители за изпълнение на планираните в проекта дейности по ПМС № 69 от 11.03.2013 г. при спазване на основните принципи на откритост, прозрачност и конкурентост при избора. Натовареността на служителите на работното място, необходимостта от специфична експертиза и спазването на принципите на обективност и независимост при изпълнението на заложените проектни дейности обосновават избора на външни изпълнители за горепосочените дейности.
Дейност № 3 „Извършване на всеобхватен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” Описание: Извършване на всеобхватен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „БК Минерални води – Банкя” ЕООД, който обхваща всички работни направления и процеси в компанията. Структурата на изготвения анализа следва да съдържа минимум следното: 1. Въведение: описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: 1.1. Съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др. 1.2. Управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи. 1.3. Показатели за ефективност на трудовата дейност. 1.4. Управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация. 1.5. Условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; 1.6. Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. 2. Изложение и анализ: описание и SWOT анализ на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда. Определяне на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Анализът на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда следва да определи кои от тях да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. SWOT-матрици, -таблици и –диаграми трябва да илюстрират съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: Описание на инструментариума за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Методи и средства за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. 4. Заключение: Обобщение за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес. Приоритизиране и заключителни препоръки по отношение на необходимите мерки, действия и съответните ресурси за постоянен мониторинг и подобряване. Обосновка: Всеобхватното и обстойно изследване на организацията на трудовата дейност е с цел усъвършенстването й и създаването на предпоставки за подобряване на работните процеси и взаимовръзки и за повишаване производителността на труда като цяло в краткосрочен и средносрочен аспект. Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност на предприятието е ключов елемент за повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на компанията. Той е предпоставка за повишаване качеството на трудовия живот на заетите лица и тяхната мотивация посредством усъвършенстването на организацията на трудовата дейност, тъй като е основополагащ по отношение на адаптирането и прилагането на адекватна политика и мерки за подобряване условията на труд на работното място. Методите на планиране, организиране, осъществяване, мониторинг и усъвършенстване на трудовата дейност са ключови фактори за ефективността на поетата от дружеството корпоративна социална отговорност в унисон с изпълняваната политика в тази насока. Анализът на организацията и проектирането на трудовата дейност на предприятието е важна предпоставка за повишаване на мотивацията и производителността на труда, респективно конкурентоспособността на компанията. Изпълнението на дейността по анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност предвид нейната всеобхватност и търсената експертиза предполага ангажираност поне на 2 експерта за период от 3 календарни месеца при минимална продължителност от 600 човекочаса общо.
Дейност № 4: „Модернизация и обезопасяване на производствените процеси чрез изграждане на превантивни системи за контрол и мониторинг на рисковете за здравето и безопасността на работното място” Описание: Модернизация и обезопасяване на производствените процеси чрез изграждане на превантивни системи за контрол и мониторинг на рисковете за здравето и безопасността на работното място чрез изграждане на система за контролно следене и оповестяване на оператори/работници, работещи сами в предприятието. Системата ще предоставя перманентна възможност за следене и наблюдение на т. нар. „самотни работници”. Това са работници, които изпълняват дежурни нощни смени както и оператори, чиято дейност се извършва на отдалечени места от другите, работещи в завода. Това са работници, които работят самостоятелно, без присъствието на други техни колеги. Обосновка: Планираните в настоящото проектно предложение дейности за модернизация и обезопасяване на производствено помещение в предприятието са от изключително важно значение по отношение на обезпечаването на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място. Изграждането на система за контролно следене и оповестяване на оператори/работници, работещи сами е от ключово значение по отношение обезпечаването на превантивни мерки по отношение на работниците, върху които няма пряко наблюдение от страна на ръководители и колеги на производствените помещения. Системата ще допринесе за подобряване на условията на труд и ще увеличи възможностите за бърза реакция за предотвратяването на производствени инциденти при изпълнението на преките служебни задължения. Горепосочените мерки кореспондират с утвърдената програма за минимизиране на риска в компанията, които са препоръчителни по отношение на резултатите от оценката на риска и надграждат предприетите вече мерки, задължителни съгласно нормативната уредба по ЗБУТ в страната. В качеството си на социалноотговорен работодател, „БК Минерални води – Банкя“ ЕООД при разработването на програмата за минимизиране на риска планира не само задължителните по закон, минимално изискуеми, но и допълнителни инструменти за превенция и ограничаване на рисковете от трудови инциденти и професионални заболявания.
Дейност № 5: „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло” Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност се предвижда закупуването на висококачествени лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците и служителите на предприятието, както следва:  80 комплекта индивидуални антифони с филтър за специфичен шум, които намаляват нивата на специфичния производствен шум и позволяват водене на говорна комуникация в работна среда без да се свалят самите антифони. Предвидените за закупуване антифони са по-висок клас от наличните в момента в заводите, тъй като при изработката им се вземат отливки от индивидуалните ушни конструкции на работниците/ служителите, така че антифонът позволява пълно съответствие с индивидуалната физиологична особеност на работника. Нещо повече, предвидените в настоящия проект антифони, филтрират производствения шум от говорния.  3 комплекта ЛПС за работа на височина, състоящи се от защитен колан с раменно-бедрена сбруя, въже, амортисьор и карабина за устойчиво позициониране на работника при работа на височини, по- висок клас от наличните поради комбинацията от колан и раменно-бедрена сбруя, допълнително регулиране на гърдите, раменете и бедрата, с допълнителни уши на ремъците за аварийни ситуации.  80 броя защитно работно облекло (яке и гащеризон), за предпазване от прах, замърсяване, студ, защита от механични удари и пробиване, по-висок клас от наличните поради заздравената олекотена, дишаща, антистатична и противо замърсяваща материя, с допълнителни сигнални елементи. За определена група работници защитното облекло следва да е и с подобрени характеристики за работа във взривоопасна среда. Посоченото защитно работно облекло следва да отговаря минимум на следните стандарти за качество EN340, EN 432 и EN 510, което следва да бъде удостоверено от доставчика чрез поставянето на съответната пиктограма върху всеки комплект.  80 броя защитни работни обувки за предпазване от намокряне, прах, химически и други агресивни вещества, механични наранявания, удари, пробиване, по-висок клас от наличните поради композитността, устойчивото бомбе, обезпечената допълнителна защита на ходилото от пробождане, гъвкавостта на ходилото, дишащите и антистатични стелки. Посоченото ЛПС следва да отговаря на следните стандарти за качество EN345, EN 346, EN 347, S3, което следва да бъде удостоверено от доставчика чрез поставянето на съответната пиктограма върху всеки чифт. Обосновка: изброените лични предпазни средства и специфично работно облекло намаляват до минимум въздействието на преките рискове от работния процес, обезпечават безопасната работа на работниците, свеждат до минимум производствените рискове за тяхното здраве, намаляват възможностите за трудови злополуки и инциденти и подобряват здравния статус на работниците в заводите, а именно:  Обезпечаването на висококачествени антифони ще позволи на работниците да ги използват непрекъснато, тъй като от една страна, те осигуряват необходимия комфорт при засилена шумоизолация, а от друга страна, позволяват на работниците да осъществяват необходимата комуникация в хода на изпълнение на работните им задължения, без да се налага отстраняване на антифоните.  Защитните ЛПС за работа на височини, планирани в проекта ще обезпечат максимална стабилност при позиционирането на тялото при работа на височини поради раменно-бедрената регулираща се сбруя, която е изцяло окомплектована карабина, въжета и амортисьори, което води до обезпечаване на повече възможности за адекватна реакция при аварийни ситуации.  Предвиденото специално работно облекло гарантира максимална защита и безопасност на работниците при излагането им на производствени рискове и при аварийни ситуации.  Защитните работни обувки обезпечават максимална стабилност и защитеност на работниците при пълно обезпечаване и запазване на свободната мобилност и движение на тялото при извършване на производствените задачи.
Дейност № 6 „Организиране и провеждане на обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, съответно прилагане на усъвършенствана система за осигуряване на ЗБУТ” Описание: Настоящото проектно предложение предвижда изпълнение на обучителна програма за безопасна работа с нововъведено в компанията оборудване, свързаните с това технологични процеси и стандарти за безопасна работа. Програмата обхваща общо 15 служители, като обучаемите ще бъдат разделени в една група. Хорариумът на обучението е 45 учебни часа, като всеки учебен час е по 45 минути. Обосновка: В резултат на мащабната технологична модернизация на предприятието през последните години са въведени нови продукти, съпътстващи технологии и работни процеси. За да доведе това до повишаване на производителността на труда, респективно на конкурентоспособността на предприятието, то следва да бъде подкрепено с адекватни действия за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, неизменна част от които е провеждането на обучения за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и технологии, съответно прилагане на нововъведените стандарти в областта за безопастност и здраве при работа. В качеството си на социалноотговорен работодател, „БК Минерални води – Банкя” ЕООД счита, че нормативно изискуемите инструктажи за безопасна работа са недостатъчни по отношение на специфичната работа с описаното по-горе оборудване. Следователно са необходими комплексни надграждащи обучения за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и технологии, което да бъде и пряко обвързано и интегрирано с въведените в компанията европейски стандарти за безопасна работа през 2010 г., както и усъвършенстваната вследствие на настоящия прокет система за осигуряване на ЗБУТ.
Дейност № 7 „Осигуряване на публичност и визуализация на проекта.” Описание: Планираните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта са: • Организиране и провеждане на 2 пресконференции, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, свързани с изпълнението на проекта. • 2 информационни табели, изработени в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. Табелите ще бъдат поставени в на входа на завода и в производственото помещение, където ще бъде монтирана централата на система за контролно следене и оповестяване на оператори/работници, работещи сами. • 10 информационни стикера, изработени в съответствие с графичните и текстовите елементи на ОП „РЧР“, за визуализиране на отделните компоненти на системата за контролно следене и оповестяване на оператори/работници, работещи сами. • 1 информационен рол-банер, изработени в съответствие с графичните и текстовите елементи на ОП „РЧР“, които да бъдат използвани за визуализиране на учебната зала, в която ще се провеждат предвидените в проекта обучения. • 2 публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, съдържащи графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. • Публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративния сайт на „БК Минерални води – Банкя“ ЕООД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/ 2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР“. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР.
Дейност № 8 „Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта” Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол и мониторинг по осъществяване на дейностите; анализиране и оценка на документи и др. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 007 BGN
Общ бюджет: 73 702 BGN
БФП: 58 962 BGN
Общо изплатени средства: 58 962 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 962 BGN
2015 0 BGN
58 962 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 117 BGN
2015 0 BGN
50 117 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 844 BGN
2015 0 BGN
8 844 BGN
Финансиране от бенефициента 16 002 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз