Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0788-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07026
Наименование: "Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД"
Бенефициент: "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност № 1 „Сформиране на екип за изпълнение на проекта” Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори за почасова работа на база заповед за назначаване на екип. Обосновка: Изпълнението на тази дейност е ключова за създаването на условия за качествено и навременно изпълнение, както и обезпечаване на процесите на мониторинг и контрол на проектните дейности в съответствие с изискванията и условията на Насоките за кандидатстване, Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по настоящата процедура
Дейност № 2 „Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г. ” Описание: Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г. за следното: 1. Извършване на всеобхватен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 2. Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за работници на завода. 3. Провеждане на обучение на заети лица за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, съответно прилагане на усъвършенствана система за осигуряване на ЗБУТ. 4. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта. 5. Доставка на материали и консумативи за обезпечаване администрирането на изпълнението на проектните дейности. Обосновка: чрез провеждане на гореописаните процедури се цели да бъдат избрани най-добрите, отговарящи на нуждите на предприятието, доставчици и изпълнители за изпълнение на планираните в проекта дейности по ПМС № 69 от 11.03.2013 г. при спазване на основните принципи на откритост, прозрачност и конкурентост при избора. Натовареността на служителите на работното място, необходимостта от специфична експертиза и спазването на принципите на обективност и независимост при изпълнението на заложените проектни дейности обосновават избора на външни изпълнители за горепосочените дейности.
Дейност № 3 „Извършване на всеобхватен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” Описание: Извършване на всеобхватен анализ на състоянието на организацията и проектиране на трудовата дейност на „Кока-Кола ХБК България” АД за завода в град Костинброд, който обхваща всички работници от направления „Производство“ и „Логистика“. Структурата на изготвения анализа ще съдържа като минимум информация относно: 1. Въведение: описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: 1.1. Съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др. 1.2. Управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи. 1.3. Показатели за ефективност на трудовата дейност. 1.4. Управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация. 1.5. Условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; 1.6. Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. 2. Изложение и анализ: описание и SWOT анализ на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда. Определяне на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Анализ и оценка на нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Анализът на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда следва да определи кои от тях да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. SWOT-матрици, -таблици и –диаграми трябва да илюстрират съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: Описание на инструментариума за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Методи и средства за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. 4. Заключение: Обобщение за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес. Приоритизиране и заключителни препоръки по отношение на необходимите мерки, действия и съответните ресурси за постоянен мониторинг и подобряване. Анализът следва да приключи с представяне на доклад, в който да бъдат включени установените силни и слаби страни на трудовата дейност; причините за констатираните слабости и насоки за подобряване на условията на труд. Анализът следва да разкрива и „тесните места” за въвеждане на нови стандарти за безопасни условия на труд в предприятието. Обосновка: Анализирането на трудовата дейност представлява елемент на общата управленска дейност във фирмата и е тясно обвързано както с останалите функции в нея, така и с постигането на целите и осъществяването на дейността на предприятието. От друга страна, в унисон с прилагането на Корпоративна социална отговорност /КСО/, значението на трудовата дейност и начините, по които тя се планира, организира, осъществява, контролира и развива, придобива доста значими позиции в общата управленска практика. Съгласно Зелената книга на Европейската комисия чрез прилагането на политиката по Корпоративната социална отговорност една компания декларира своята социална отговорност и доброволно поема задължения, които надхвърлят общите законови и обичайни изисквания, които трябва да се спазват при всички случаи. Компанията се старае да повиши стандартите за социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните права, както и да прилага отворено управление и да съгласува интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост на бизнеса. В основата на по-голяма част от предпоставките за прилагане на КСО стои именно качеството и организацията на трудова дейност в една компания. От друга страна анализът на организацията и проектирането на трудовата дейност на предприятието е ключов елемент за повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на компанията. Той е предпоставка за повишаване на мотивацията на работниците и служителите посредством усъвършенстването на организацията на трудовата дейност. Анализът е основополагащ по отношение разработването и прилагането на адекватна политика и мерки за подобряване условията на труд на работното място, предотвратяването на рисковете от трудови злополуки и настъпване на здравословни усложнения вследствие на професионални фактори. Поради което, предвиденият в настоящия проект всеобхватен анализ следва да бъде извършен в дълбочина, адекватно и коректно, отчитайки спецификите на дейността на дружеството - „Кока-Кола ХБК България” АД. Обемът на работа и нивото на търсена експертиза предполага заетостта на минимум 3 висококвалифицирани специалисти като общият обем на работа се прогнозира да бъде не по-малко от 1 000 човекочаса за целия анализ.
Дейност № 4: „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците на предприятието“ Описание: В рамките на изпълнение на тази дейност се предвижда закупуването на висококачествени лични предпазни средства и работно облекло за работниците на предприятието, както следва:  200 комплекта индивидуални антифони с филтър за специфичен шум, които намаляват нивата на специфичния производствен шум и позволяват водене на говорна комуникация в работна среда без да се свалят самите антифони. Предвидените за закупуване антифони са по-висок клас от наличните в момента в заводите, тъй като при изработката им се вземат отливки от индивидуалните ушни конструкции на работниците, така че антифонът позволява пълно съответствие с индивидуалната физиологична особеност на работника. Нещо повече, предвидените в настоящия проект антифони, филтрират производствения шум от говорния.  8 комплекта ЛПС за работа на височина, състоящи се от защитен колан с раменно-бедрена сбруя, въже, амортисьор и карабина за устойчиво позициониране на работника при работа на височини, по- висок клас от наличните поради комбинацията от колан и раменно-бедрена сбруя, допълнително регулиране на гърдите, раменете и бедрата, с допълнителни уши на ремъците за аварийни ситуации.  250 броя защитно работно облекло (яке и гащеризон), за предпазване от прах, замърсяване, студ, защита от механични удари и пробиване, по-висок клас от наличните поради заздравената олекотена, дишаща, антистатична и противо замърсяваща материя, с допълнителни сигнални елементи. За определена група работници защитното облекло следва да е и с подобрени характеристики за работа във взривоопасна среда. Посоченото защитно работно облекло следва да отговаря минимум на следните стандарти за качество EN340, EN 432 и EN 510, което следва да бъде удостоверено от доставчика чрез поставянето на съответната пиктограма върху всеки комплект.  250 броя защитни работни обувки за предпазване от намокряне, прах, химически и други агресивни вещества, механични наранявания, удари, пробиване, по-висок клас от наличните поради композитността, устойчивото бомбе, обезпечената допълнителна защита на ходилото от пробождане, гъвкавостта на ходилото, дишащите и антистатични стелки. Посоченото ЛПС следва да отговаря на следните стандарти за качество EN345, EN 346, EN 347, S3, което следва да бъде удостоверено от доставчика чрез поставянето на съответната пиктограма върху всеки чифт. Обосновка: изброените лични предпазни средства и специфично работно облекло намаляват до минимум въздействието на преките рискове от работния процес, обезпечават безопасната работа на работниците, свеждат до минимум производствените рискове за тяхното здраве, намаляват възможностите за трудови злополуки и инциденти и подобряват здравния статус на работниците и служителите в заводите, а именно:  Обезпечаването на висококачествени антифони ще позволи на работниците да ги използват непрекъснато, тъй като от една страна, те осигуряват необходимия комфорт при засилена шумоизолация, а от друга страна, позволяват на работниците да осъществяват необходимата комуникация в хода на изпълнение на работните им задължения, без да се налага отстраняване на антифоните.  Употребата на ЛПС при работа на височина обезпечава максимална стабилност при позиционирането на тялото поради раменно-бедрената регулираща се сбруя.  Предвиденото работно облекло гарантира максимална защита и безопасност на работниците при излагането им на производствени рискове и при аварийни ситуации.  Защитните работни обувки обезпечават максимална стабилност и защитеност на работниците при пълно обезпечаване и запазване на свободната мобилност и движение на тялото при извършване на производствените задачи.
Дейност № 5 „Организиране и провеждане на обучение на заети лица за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии и съответно прилагане на усъвършенствана система за осигуряване на ЗБУТ.” Описание: Настоящото проектно предложение предвижда изпълнение на обучителна програма за безопасна работа с нововъведено в компанията оборудване, свързаните с това технологични процеси и стандарти за безопасна работа. Програмата обхваща общо 30 служители, като обучаемите ще бъдат разделени в две групи. Хорариумът на обучението е 45 учебни часа за 1 група обучаеми лица, като всеки учебен час е по 45 минути. Обосновка: В резултат на мащабната технологична модернизация на предприятието през последните години са въведени нови продукти, съпътстващи технологии и работни процеси. За да доведе това до повишаване на производителността на труда, респективно на конкурентоспособността на предприятието, то следва да бъде подкрепено с адекватни действия за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, неизменна част от които е провеждането на обучения за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и технологии, съответно прилагане на нововъведените стандарти в областта за безопасност и здраве при работа. В качеството си на социалноотговорен работодател „Кока-Кола ХБК България” АД счита, че нормативно изискуемите инструктажи и обучения за безопасна работа са недостатъчни по отношение на специфичната работа с описаното по-горе оборудване. Следователно са необходими комплексни надграждащи обучения за безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и технологии, което да бъде и пряко обвързано и интегрирано с нововъведените в компанията европейски стандарти за безопасна работа и съответо усъвършенстваната система за осигуряване на ЗБУТ.
Дейност № 6 „Осигуряване на публичност и визуализация на проекта.” Описание: Планираните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта са: • Организиране и провеждане на 2 пресконференции, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, свързани с изпълнението на проекта. • 2 информационни табели, изработени в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. Табелите ще бъдат поставени на входа на завода и в производственото помещение, където ще бъде монтирана централата на система за контролно следене и оповестяване на оператори/работници, работещи сами. • 2 информационни рол-банера, изработени в съответствие с графичните и текстовите елементи на ОП „РЧР“, които да бъдат използвани за визуализиране на учебните зали, в които ще се провеждат предвидените в проекта обучения и пресконференциите. • 2 публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, съдържащи графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. • Публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративния сайт на „Кока-Кола ХБК България“ АД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/ 2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР“. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР.
Дейност № 7 „Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта” Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към планираните дейности в него и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на дейностите; анализиране и оценка на документи и др. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 636 BGN
Общ бюджет: 142 979 BGN
БФП: 114 384 BGN
Общо изплатени средства: 114 384 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 114 384 BGN
2015 0 BGN
114 384 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 226 BGN
2015 0 BGN
97 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 158 BGN
2015 0 BGN
17 158 BGN
Финансиране от бенефициента 30 659 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз