Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0898-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01030
Наименование: "Успешен бизнес в безопасна среда"
Бенефициент: "Главболгарстрой" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Постигане на високи стандарти на безопасност и здраве при работа, чрез подобряване на условията на труд, усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и параметрите на работната среда в ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД.
Дейности: Д1. Организация, управление и отчитане на проекта Екипът по проекта е избран чрез подбор на необходимите кадри според длъжностите, необходими за успешното управление на проекта. Подборът e осъществен без да се налага ограничение по отношение на пол, етническа принадлежност, социално положение, образователен ценз, икономическо състояние, принос в обществото или какъвто и да е друг признак, видно от предложените в т. ІІ. Екип за организация и управление на проекта служители. След одобрение на проекта и подписване на договор с ДО на ОП РЧР екипът официално ще бъде сформиран със Заповед на ИД на ГБС АД. Ще се организира среща на екипа по проекта за установяване на комуникация и работен режим между членовете. На тази среща ще се разработи подробен план за работа. Екипът по проекта включва: ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител . По време на реализирането на проекта ще се провеждат редовни заседания, на които ще бъдат предавани доклади на членовете на екипа по проекта и разпределяни задачите за следващия месец. При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания. Дейността е ключова за успешното реализиране на проекта.
Д2: Избор на изпълнители по ПМС 69/2013 г. В рамките на дейността се предвижда провеждане на следните тръжни процедури в т. ч. изготвяне на тръжни досиета със съпътстващи документи, изготвяне на методика за оценка; оценка на получените предложения и др. 1. Тръжна процедура, съгласно ПМС № 55/2007 за избор на изпълнител за извършване на дейност: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; 2. Тръжна процедура, съгласно ПМС №55/2007 г. за избор на изпълнител за доставка на предпазни средства и специално работно облекло; 3. Тръжна процедура съгласно ПМС №55/2007 год. за избор на изпълнител на доставка по дейност 5 „Подобряване на условията на труд в предприятието чрез монтиране на климатична система“ 4. Тръжна процедура съгласно ПМС №55/2007 год. за избор на изпълнител на услуга за провеждане на „Обучение на заетите във фирмата лица за работа с нововъденото оборудване и ЛПС“ 5. Тръжна процедура, съгласно ПМС №55/2007 год. за избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Информиране и публичност” 6. Тръжна процедура, съгласно ПМС №55/2007 год. за избор на изпълнител - Одит по проекта.
Д3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът ще включва следните раздели: Раздел „Въведение” В тази част ще се представят използваните изходни данни, с цел представяне на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част кандидатът описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част, кандидатът обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите, кандидатът: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Д4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Дейността е съобразена с направените препоръки от анализа на текущото състояние на безопасността на работното место, реализираната нетрудоспособност от простудни заболявания и трудови злополуки в ГБС АД, описани в т 4.4. По проекта ще се закупят работно облекло и ЛПС за 414 заети лица от целевата група, изложени на рискове от заболявания и трудови злополуки. Предвидените за закупуване работно облекло и ЛПС отговарят на утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършена оценка на риска на работните места. Необходимите за закупуване специално работно облекло са:  Зимен костюм: - Студозащитни и влагозащитни яке и гащеризон (зимен костюм) – 414 бр.;  Работни обувки – зимни – 414 чифта. Предвидените за закупуване предпазни средства са:  Защитни очила – 12 бр.;  Защитна каска – 404 бр. Всички те ще бъдат с по-добри защитни качества като материали и технология, в сравнение с до момента използваните в дружеството, като при изготвянето на техническите задания за всеки артикул ще се вземат предвид и препоръките на самите работници, ползващи съответните продукти. Закупените предпазни средства и специално работно облекло ще носят отличителните белези на ЕС и ОП РЧР (лого на ЕС и на ОП).
Д5: Подобряване на условията на труд в предприятието чрез монтиране на климатична система Предвид специфичната цел на проекта за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, които ще доведат до съществено намаляване на рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания при работа, както и създаване на предпоставки за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица на ГБС АД и в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар, в посочената дейност се предвижда доставка и инсталиране на климатична инсталация в цех за алуминиева и PVC дограма, с Кривина. В цеха работят 29 лица. Цехът се състои се от три халета с размери , както следва : Основно хале : - дължина - 60 м. - ширина – 12 м. - височина - 8 м., в което са разположени машините за работа: двуглава заваръчна машина, ъглонабивна преса, 2 копирни фрези, 2 челни фрези, фреза, 2 двуглави циркуляра, циркуляр за стомана. Отоплението е от калорифери с ел. енергия. 2 допълнителни халета , всяко с размери : - дължина - 60 м. - ширина – 12 м. - височина - 8 м. Едното спомагателно хале се използва за склад на профили за разкрояване, другото – за склад на готовата продукция. Двете помещения не се отопляват. Трите халета са направени от метална конструкция, основите са от стоманобетон, покрива е от огъната гофрирана ламарина. Площта на всяко хале е 720 кв. м. Към настоящия момент отоплението на цеха отговаря само на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно анализа, посочен в т 4.4., следва да се вземат мерки за осигуряване на добър микроклимат в производствените помещения, с цел отопление през зимния сезон и вентилация през лятото. За постигането на подходяща за работа температура на въздуха и подобряване на условията, при които се осъществяват работните процеси е необходимо въвеждането на съвременно енергоспестяващо климатично отопление. Климатичната система ще се използва за отопляване през зимата в производственото помещение и постигане на нормална температура за производствените условия в цеха и за климатизиране през лятото, т. е. създаване на по-добра атмосфера за добри здравословни условия на труд. Този вид отопление е освен най-безопасното решение за отопление и климатизация на халета и производствени помещения, но и е енергоспестяващо и съответно допринася за спазването на принципа за екологичната устойчивост. То е съобразено и с екологичните норми за опазване на околната среда, поради ниската консумация на ел. енергия. С кондиционирането на въздуха ще се осигури поддържане на необходимите параметри на въздушната среда в производственото помещение на цеха, които ще благоприятстват извършването на трудовата дейност на работещите. Климатичната система ще се монтира в производственото помещение и ще включва 8 бр. стенни инверторни климатици с капацитет да осигурят отопление на площ от 720 кв. м с кубатура 5 760 куб. м.
Д6: Обучение на заетите във фирмата лица за работа с нововъденото оборудване и ЛПС Обучението ще предложи на участниците умения и знания за изпълнение на техните функции по безопасност и здраве при работа с нововъведеното оборудване, новозакупените работни облекла и ЛПС по настоящия проект. Обучението ще обхвана 150 заети лица и ще бъде организирано в 5 групи по 30 лица. Общата продължителност на обучението за всяка група ще бъде по 45 часа. Съдържанието на обучението ще включва: • Знания за ролята и отговорностите на различните актьори в областта на безопасните условия на труд в предприятието; • Методология за систематична работа по безопасност и здраве, включително оценка на риска; • Адекватни физически, ергономични и химически условия; • Фокус върху психо-социалната трудова среда; • Национално и европейско законодателство за безопасни условия на труд и здраве на работещите; • Хоризонтални политики и принципи в Общността в частта осигуряване на безопасни условия на труд и превенция от трудови злополуки; • • Практическо обучение по задълженията на работниците за спазване на безопасност при работа. По време на обучението се използват различни педагогически подходи: - Лекции; Работа по групи; Обсъждане и дискусии; Видеоматериали, търсене на полезна информация в Интернет; Индивидуална работа. Оценката на получените знания и и умения ще бъде направена чрез тест и на всички участници ще бъде издадено удостоверение за преминалото обучение.
Д7: Информиране и публичност на проекта Ще се проведат две пресконференции встъпителна и финална, на които ще бъдат представени целевите групи, дейностите, целите на проекта, резултатите и постигнатия ефект. На събитията ще бъдат поканени представители на национални и регионални медии, бизнес партньори и представители на ДО на ОП РЧР. Ще се изработят две постоянни разяснителни табели, една пред входа на залата в гр. София и една пред цеха в Кривина, където ще се проведат обученията по настоящия проект. За залите ще се изготвят два информационни банери. Ще се отпечатат и разпространят 200 цветни брошури и 500 листовки, с детайлна информация относно целите, резултатите и хода на проектните дейности. Ще се изготвят рекламни материали – по 200 бр. папки и химикалки. За закупените активи по проекта, работното облекло и ЛПС ще се изработят стикери – 8 бр. за климатиците; 414 бр. за работното облекло и 15 за защитните каски – общо 437 бр. Ще се отпечатат 1000 бр. информационни бланки. Периодично ще се актуализира информацията за развитието на проекта на интернет страницата на Главболгарстрой АД. Всички материали ще се разработят съгласно чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Д8: Одит на проекта Дейността включва: 1. Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; 2. Изготвяне на одитен доклад
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Зум Дизайн" ООД
КОИС 2007 ЕООД
Клима и Вент ЕООД
Крейк-Х ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 367 BGN
Общ бюджет: 77 060 BGN
БФП: 61 648 BGN
Общо изплатени средства: 61 648 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 648 BGN
2015 0 BGN
61 648 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 401 BGN
2015 0 BGN
52 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 247 BGN
2015 0 BGN
9 247 BGN
Финансиране от бенефициента 27 342 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз