Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0194-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01021
Наименование: "Безопасен труд в производственото предприятие на Дружеството"
Бенефициент: ЕЛ-ВА СТИЛ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовите дейности в „Ел-Ва стил» ЕООД, с. Ново Кономлади, община Петрич в съответствие действащата организационна структура. 1. Въведение 1.1. Описание на сегашното състояние на организация на трудовите дейности в дружеството, прилаганите схеми и принципи при изграждане на работните процеси; 1.2.Описание на управлението на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; 1.3. Показатели за ефективността на трудовата дейност; 1.4.Управление на персонала, в т.ч състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация 1.5.Условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физически условия (фактори на работната среда); социални и организационни фактори, източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, травматизъм и заболеваемост и др. 1.6.Управление на дейността по осигуряване на безопасност и здраве – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране. 1.7.Анализ на положителните резултати от прилаганата организация на труд по звена и технологични процеси. 2. Изложение и анализ 2.1. Извършване на SWОТ анализ (силните и слабите страни) на прилаганата организация на трудовите дейности общо за дружеството и в отделните звена. 2.2. Определяне на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. 2.3. Анализ и оценка нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ, документирането и др. 2.4. Определяне на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда, които да се поддържат и развиват. 2.5. Определяне на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда, които да се подобрят. 3.Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност 3.1. Усъвършенстване на основни и спомагателни дейности: 3.2. Подобрения на условията на труд; 3.3. Мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; 3.4. Предложения за прилагане на нови методи за анализ на трудовите процеси и проект за нова по-ефективна организационна схема на дружеството. 4.Заключение На база на обобщен анализ на резултатите ще се: 4.1. Направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; 4.2. Определят приоритетите и ще се препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 2 - Модернизация на съществуващи обекти Подмяна на старата метална дограма с нова, по-ефективна РVС дограма със стъклопакет с цел подобряване условията на труд и осигуряване на защита от неблагоприятен микроклимат в производствената среда н 2.1.1.Сегашно положение: Производственият цех на предприятието е с метална дограма, която не е ефективна и не позволява добър производствен микроклимат. Предложение за подмяна: Предлагаме металната дограма да бъде подменена с РVС дограмата със стъклопакет Ще бъде подменена дограма 40,44 м2. Относно техническите спецификации на дограмата ще бъдат заложени и екологичните критерии, като: икономично потребление на енергия (висок енергиен клас), ниско ниво на шум, Целият проект ще бъде съобразен с последните изисквания за противопожарна безопасност, изискванията на системата здраве и безопасност при работа OHSAS 18001. Mероприятието е предложено за включване в инвестиционната програма на „Ел-Ва стил” ЕООД за 2013 година и ще бъде неразделна част от програмата на СУ BS OHSAS 18001-2007.
Дейност 3 – Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007. Сегашно положение В предприятието няма въведена СУ на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандар BS (ОHSAS). Това не позволява на Ръководството на предприятието да управлява професионалните рискове на работните места, да снижи рисковете от производствени аварии, от производствен травматизъм и професионални заболявания, не позволява тяхното минимизиране, ликвидиране и ограничаване, което да повиши положителните резултати в предприятието в съответствие с политиката по БЗР, да позволи повишаването на специфичната /за отделен работник и работен пост/ и общата производителност на труда /за предприятието Предложение: Да се разработи и внедри в предприятието СУ на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007. Цялостното разработване и внедряване на СУ ще премине през следните основни етапи: Етап 1. Подготовка, планиране и организация на изпълнението 1. Окончателно определяне на графика за разработване и внедряване на системата 2. Анализ на изискванията на съответните директиви/закони, съотнесени към дейността на фирмата. 3. Диагностичен анализ на състоянието в предприятието 4. Планиране на системата, процес при който се поставят целите, планират на мерките, които да доведат до положителни резултати в съответствие с политиката на ЗБР; 5. Провеждане на обучения на ръководния и изпълнителския състав на организацията Етап 2. Разработване на необходимите документите на системата и документацията. За точното спазване на установените стандарти е необходимо точното разписване на правилата и процедурите. За да се осигури това е необходимо създаването на необходимите Наръчници и допълнителни документи. През този етап трябва да се направи: 1. Разработване на Наръчници 2. Разработване на основни процедури; 3. Определяне и анализ на риска и специфичните процедури за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Етап 3. Цялостна проверка на документацията на системата Изработената документация по (OHSAS) е сложен интеграл. И постигането на целеното състояние на организацията и управлението на процесите в Предприятието може да се осъществи именно в рамките на този интеграл. Етап 4. Внедряване на разработената Система. Тя преминава през два основни под-етапа. 1. Организация на документацията (Съхраняване на оригиналите на документацията, изготвяне на контролирани и неконтролирани копия, разпространение на копия на документите на необходимите места, организация на електронните версии и др.) 2. Прилагане на системите в реални условия, т.е. прилагане на метода „направи”. При тези дейности се внедряват процеси и мерки за осигуряване на безопасни условия на труд. Етап 5. Провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството Завършващият етап от внедряването на системата е процес на осъществяване на мониторинг, измерване и изследване на процесите и резултатите, отнасящи се до политиките по ЗБР, съгласно изискванията, целите и задачите на законодателя и обявяване на резултатите, както и процес на „корекции”, т.е. предприемане на действия за постоянно подобряване на резултативността на дейността по ЗБР.
Дейност 4 – Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007 от Акредитиран орган и придобиване на сертификат Сегашно положение Предприятието няма работеща сертифицирана СУ на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандар BS (ОHSAS). Това не позволява на Ръководството на предприятието да управлява професионалните рискове на работните места, да снижи рисковете от производствени аварии, от производствен травматизъм и професионални заболявания, не позволява тяхното минимизиране, ликвидиране и ограничаване, което да повиши положителните резултати в предприятието в съответствие с политиката по ЗБР. Предложение: Да се сертифицира внедрената в предприятието СУ на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007. Ръководителят на одитния екип изготвя Доклад от одита, в които се описва процеса на одита и изводите, наблюденията и възможностите за подобрение на системата. В заключението на доклада се препоръчва да бъде издаден сертификат по международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007 от упълномощен сертифициращ орган с Европейска акредитация. Процесът на сертификация включва с: 1. Подготока за сертификационен одит; 2. Оказване на помощ за отстраняване на евентуални установени несъответствия по време на сертификационния одит. Вариант 1 - с контролен одит; Вариант 2 - без контролен одит
Дейност 5 – Закупуване на по-качествено и устойчиво специално работно облекло и полагане на специални ергономични подови постелки I.РАБОТНО ОБЛЕКЛО Сегашно положение На работниците и служителите се осигуряват необходимите облекла и обувки, които са в по-ниския ценови сегмент. В момента на пазара се появи по-голямо разнообразие от работно облекло, осигуряващи по-голяма защита при работа. Предложение: 1. За работниците, работещи на открито под въздействие на атмосферните влияния, заемащи длъжностите – шофьор, пазач, работници поддръжка; работник товаро-разтоварач - общо 9 работника, работещи при повишена влажност, ниски температури. Сегашно положение На тези работници в момента е подсигурнено облекло от сатиниран памук - шуба с качулка. Предложение: Да се поръча ново студоустойчиво работно облекло за работещите на открито - ватирани гащеризони от водонепромокаема материя, шапки за глава с добра термоизолация, дебели ватирани блузи, качествени дъждобрани. II.ОБУВКИ Сегашно положение Сега осигуряваме на всички работници половинки и боти от естествена кожа с метално бомбе, но те са универсален тип и не са съобразени с особеностите на конкретните работни места. Предложение: 1. За работниците, работещи на открито, под въздействие на атмосферните влияния, заемащи длъжностите – шофьор, пазач, работници поддръжка; работник товаро-разтоварач - общо 9 работника, (работещи при повишена влажност, ниски температури) да се закупят Обувки TRIUMPH S3 CI Категория: S3 Cl за работа при температура до -20°С Сая: водонепропусклива лицева кожа Подплата: мека, тип вълнена Стелка: филцова. Ходило модел 25: двуслоен полиуретан Бомбе: метално . 2. За работещите в участък контрол, гладене, опаковка и кроячи- общо 30 човека – 34,48 м ергономична подова постелка. 1. Да се осигурят специални ергономични подови постелки с цел намаляване на натоварването на краката, напрежението в кръста, сухожилията и мускулните групи на краката на работещите.
Изпълнение на Дейност 4 Сертифициране на СУ на ЗБР съгласно международния стандарт BS OHSAS 18001 Сертифициране на СУ на ЗБР съгласно международния стандарт BS OHSAS 18001
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 907 BGN
Общ бюджет: 130 340 BGN
БФП: 130 340 BGN
Общо изплатени средства: 130 339 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 781 BGN
2014 103 557 BGN
2015 0 BGN
130 339 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 764 BGN
2014 88 024 BGN
2015 0 BGN
110 788 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 017 BGN
2014 15 534 BGN
2015 0 BGN
19 551 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз