Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/014-03
Наименование: "Техническа помощ за развитието на град Кърджали"
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 25.07.2013
Дата на приключване: 25.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект "Техническа помощ за развитието на град Кърджали" е да се създадат условия за устойчивото развитие на град Кърджали като социално - икономически, административен и културен център на област Кърджали. Специфичните цели на проекта са: Да се подготвят два инвестиционни проекта за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и ремонт и реконструкция на улична мрежа на територията на град Кърджали; Да се разработят четири инвестиционни проекта за модернизиране на сградния фонд на учебни заведения в гр. Кърджали; Да се подготвят три инвестиционни проекта за подобряване на състоянието на сградите на културни институции в град Кърджали.
Дейности: дейност 8 "Провеждане на обсъждане на идеи за обемно -пространствени решения" дейност 8 "Провеждане на обсъждане на идеи за обемно -пространствени решения"
дейност 7 „Извършване на одит на проекта“
дейност 6 „Медийно отразяване и осигуряване на публичност на дейностите по проекта“
дейност 4 „Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на обектите“ дейност 4 „Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на обектите“
дейност 1 „Административно управление на проекта“
дейност 2 „Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители“ дейност 2 „Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители“
дейност 3 „Изготвяне на технически паспорти на обектите“ дейност 3 „Изготвяне на технически паспорти на обектите“
дейност 5 „Разработване на работни проекти на обектите“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 535 873 BGN
Общ бюджет: 462 601 BGN
БФП: 462 601 BGN
Общо изплатени средства: 306 562 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 462 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 187 556 BGN
2015 119 006 BGN
306 562 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 393 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 422 BGN
2015 101 155 BGN
260 578 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 133 BGN
2015 17 851 BGN
45 984 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз