Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0227-C0001
Номер на проект: ESF-2303-09-08004
Наименование: "Безопасен труд в „Горубсо – Кърджали” АД"
Бенефициент: „Горубсо – Кърджали” АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 02.07.2013
Дата на приключване: 30.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Реализирането на тази дейност има изключително важно значение за постигане на заложените по проекта цели и резултати. Предвижда се проектът да стартира с провеждане на работна среща между членовете на екипа за управление – ръководител, координатор БТ и счетоводител. Целта на тази среща ще бъде да се определят начините за комуникация и да се разпределят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъде обсъден времевия график и съставен план за действие, съобразно ролята на всеки един от членовете. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът за управление ще отговаря за: качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; избора на изпълнители на външните услуги по проекта; спазване на изискванията за публичност и визуализация; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; отчетността по проекта - организиране на документооборота и водене на счетоводната отчетност, изготвяне и предаване на ДО на междинни доклади, изготвяне и предаване на ДО на заключителен доклад по проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъде извършен от консултантска фирма, избрана за изпълнител. Предвидената стойност на разхода без включен ДДС е над 20 000 лв., поради което ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ АД ще проведе процедура съгласно ПМС 69 /избор с публична покана/. С избрания изпълнител ще бъде сключен договор. Дейностите по анализа ще включват събиране на данни и информация от консултантите, както от наличната документация, така и от посещения на място, огледи и интервюта с работниците и служителите. Анализът ще бъде представен в писмен вид, като структурата му ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение“ – описание на текущото състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - Съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; - Управление на основните и спомагателните дейности, процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - Показатели за ефективност на трудовата дейност; - Управление на персонала – състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - Условията на труд при изпълнението на основните и спомагателни трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, включително физични условия, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценка на риска, средства за колективна защита, ЛПС, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики; „Изложение и анализ“ – идентифициране на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще бъде подробно анализирано и оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряването на ЗБУТ и документирането и др. На база анализа на силните и слабите страни (SWOT-анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще бъде определено кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще бъдат разгледани в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат изготвени SWOT-матрици, -таблици и –диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките на трудовата дейност. „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност“ – описание при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; методи и средства за постигане целите на проекта; „Заключение“ – изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; определяне на приоритети и препоръка за необходимите действия
Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Дейността е разработена на база утвърден от кандидата Списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Изборът на доставчик ще бъде извършен по реда на ПМС 69 /избор с публична покана/. ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ АД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за своите служители. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието. Планираните за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло (самоспасители руднични изолиращи, специализирани противогазови маски със сменяеми филтри, каски, предпазни очила, антифони, маски (предпазни шлемове с щит), предпазни обувки) са с двойно по-висока термоизолация, пожароустойчивост, шумоизолационни качества, защита от вибрационни въздействия, устойчивост на влага и протриване, както и с по-ниска прахопропускливост от наличните към момента в предприятието. Чрез закупуването им ще се намали с до 25% риска от травми, ще се повиши устойчивостта на вибрации, прах и шум с до 20%. За постигане съответствие с Директива 2003/10/ЕС за "Шумозаглушаващи устройства" е предвидено закупуване на антифони с по-високи шумоизолационни качества. Каските са по-ергономични, с възможност за прикрепяне на антифони; предпазните очила са по-ергономични, незапотяеми, с ненадраскващи се стъкла. Съгласно списъка на работниците ползващи работно облекло и лични предпазни средства се предвижда закупуване на: Вид ЛПС, специално работно облекло Брой заети, за които е предназначено Бр. ЛПС и специално работно облекло за закупуване Самоспасители руднични изолиращи За 180 заети в Рудник „Чала“ 180 Противогазови маски със сменяеми филтри (4 бр. към маска) За 3 заети в Обогатителна фабрика (ОФ) * 9 Каски За 334 заети в Рудник „Чала“, ОФ, ОТКК, СБО, машинна лаборатория, МТС 334 Очила (предпазни) За 234 заети в Рудник „Чала“, ОФ, ОТКК, СБО, Хим. Лаборатория, МТС, машинна работилница 234 Антифони За 175 заети в Рудник „Чала“, ОФ, ОТКК, СБО 175 Маска (Предпазен шлем с щит) За 3 заети в ОФ 3 Предпазни обувки За 225 заети в Рудник „Чала“, ОФ, ОТКК, СБО, Ел. ремонта група, Релейна защита, Управление, МТС, машинна работилница 225 *За трима работници от ОФ по 3 бройки за 1 година, съгласно подземния правилник, срока на годност и периода на изпълнение на проекта. След доставката ще бъде извършен входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество. Между ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ АД и доставчика/ците ще бъде подписан/и приемо-предавателен/ни протокол/и. Доставените ЛПС и специално работно облекло ще бъдат предоставени на съответните служители и ще бъде изготвен Списьк с полученото от работниците/ служителите специално работно облекло и предпазни средства, визуализиран съгласно отговорностите на бенефициента за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане.
Дейност 4. Модернизация и обезопасяване на Рудник „Чала“, чрез доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, свързано с подобряване условията на труд. В рамките на дейността се предвижда обезопасяване на трудовата дейност в рудник „Чала“, предвид високия риск от възникване на аварийни ситуации при срутвания на галерии и тунели, взривни работи и необходимостта от контролиране факторите на микроклимата. Настоящият проект предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване /ДМА/, имащо пряк ефект върху осигуряването на безопасни условия на труд в рудничната среда и с каквото предприятието не разполага. Планираните газанализатор, кислороден апарат с алкални патрони за влизане в среда с вредни газове и оказване на спешна медицинска помощ, уред за проверка на самоспасители ще повишат бързината на установяване на опасни елементи във въздуха и възможността за подаване на кислород при нужда, както и ще намалят риска от професионални заболявания на дихателните пътища с до 25%. Предприятието изпитва необходимост от надграждане на наличните към момента ресурси, свързани с безопасността на труда, за изграждане на една безопасна и по-благоприятна работна среда, чрез усъвършенствани, иновативни и сигурни технологични решения. Сред основните фактори, създаващи риск за живота и здравето на подземните работници са наличието на химични агенти във въздуха на работната среда и взрива като част от трудовата дейност. В тази връзка се предвижда се закупуването на: - 1 бр. /за рудник „Чала“/ газанализатор - за установяване качеството на рудничната въздушна среда, за измерване на количеството кислород във въздуха, както и на вредни газове след взривяване. - За минните спасители в рудник "Чала" - 2 бр. кислородни апарати с алкален патрон за влизане в среда с вредни газове, за спасяване на затворени или пострадали хора, за ликвидиране на пожар. - Във връзка с адекватната реакция при аварийни ситуации са нужни 2 бр. уреди за проверка на херметичността на изолиращите самоспасители. Предвидената стойност на разхода за посочените активи, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без включен ДДС е над 30 000 лв., поради което ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ АД ще проведе процедура съгласно ПМС 69 - избор с публична покана. С избрания изпълнител/и ще бъде подписан договор/и за доставка. Закупените активи с единична цена над 5 000 лв. без ДДС ще бъдат застраховани със средства на кандидата.
Дейност 5. Провеждане на обучение на представителите на целевата група за безопасна работа с нововъведеното оборудване. Първият етап от дейността ще обхване избора на изпълнител за провеждане на обучения на представителите на целевата група за безопасна работа с нововъведеното по проекта оборудване. Изборът на изпълнител ще се извърши при спазване разпоредбите на ПМС № 69 от 11 Март 2013 г. Предвидената стойност на услугата, в това число собствения принос, без данък върху добавената стойност е под 20 000 лв., поради което кандидатът ще приложи разпоредбата на чл. 9, ал. 1 и 2 от ПМС 69. ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ АД ще определи изпълнител, който да проведе обучението за безопасна работа, като има предвид: цена на услугата съобразно предвидения бюджет на проекта; наличие на релевантен опит и експерти. Вторият етап от дейността ще обхване същинското провеждане на обученията. Обученията, предвидени по проекта са свързани с безопасността при работа с нововъведеното оборудване– газанализатори, кислородни апарати, уреди за проверка на самоспасители. Обучението ще се проведе в малки групи, от избрана външна организация и ще бъде организирано на модулен принцип. Теоретичните занятия ще обхванат представяне на особеностите и техническите характеристики на всеки уред, правилна употреба, съвместимост и създаване на култура и лично отношение към използването му. Ще бъде проведен и практически тренинг на лицата, които ще оперират с него. Окончателната учебна програма ще бъде изготвена от избраната организация за провеждането на обучението и съгласувана с ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ АД. В обученията ще участват 16 представители на целевата група: - миньори – 3 - крепачи – 2 - шлосер – 1 - нач. смени – 8 - зам. нач. рудник – 1 - нач. рудник - 1 На всички участници ще бъдат издадени Сертификати при успешното завършване. Обученията ще са с продължителност 45 учебни часа и ще се проведат на територията на компанията – кандидат. Ще бъде изготвен график, съобразен с режима на работа в организацията. Предвидената в раздел външни услуги от бюджета на проекта сума, включва всички присъщи за обучението разходи. Обученията ще се извършат в съответствие с установените нужди на ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ АД и с насоченост към правилното използване на нововъведеното работно оборудване.
Дейност 6. Осигуряване на публичност на проекта. Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Ще бъдат спазени изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Проектът предвижда следните мерки за визуализация и разпространяване на резултатите: - Организиране на две пресконференции за медиите в началото и в края на проектните дейности – в гр. Кърджали. Оповестяването на финансирането от ЕСФ чрез ОП РЧР ще извърши чрез поставяне на банери в залите, съдържащи: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, който се изпълнява; стойността на проекта (включително европейското и националното съфинансиране); пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. - Отпечатване на 100 бр. брошури, съдържащи информация относно целите и дейностите по проекта. Брошурите ще съдържат: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, който се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. - Отпечатване на 5 бр. плакати, описващи постигнатите резултати по проекта. Плакатите ще бъдат поставени в офиса на компанията-кандидат и в залите, където ще се проведат планираните обучения. Те ще включват: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта; изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. - Една публикация в национален ежедневник, като се цитират името на ОП РЧР и на ЕСФ, както и наименованието на проекта. - Поставяне на стикери на закупените ДМА по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Медико ЕООД
" ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ " ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 727 BGN
Общ бюджет: 145 399 BGN
БФП: 116 319 BGN
Общо изплатени средства: 116 295 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 945 BGN
2014 0 BGN
2015 90 350 BGN
116 295 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 054 BGN
2014 0 BGN
2015 76 797 BGN
98 851 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 892 BGN
2014 0 BGN
2015 13 552 BGN
17 444 BGN
Финансиране от бенефициента 32 432 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз