Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0865-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11024
Наименование: Безопасни условия на труд в СОФИЯ МЕД АД
Бенефициент: СОФИЯ МЕД АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.07.2013
Дата на приключване: 06.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 5: Осигуряване на информираност и публичност на проекта Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Ще бъдат спазени изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Проектът предвижда отпечатване и разпространение на печатни и визуализационни материали, публикации в медиите. Предвидени са следните материали за визуализация и разпространяване на резултатите: 1.Подготвяне на материал за медиите, който ще се изпрати на един национален ежедневник, представящ информация за основните дейности на проекта и резултатите от него, съдържащ изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“ ; 2.Провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от изпълнението на проекта 3.Поставяне на 1 брой визуализационна табела в рамките на предприятието; 4.Отпечатване на 100 броя брошури, съдържащи описание на проекта, информация за дейностите по проекта и конкретните резултати от него. Във всички първични счетоводни документи по проекта ще бъде упоменато, че разходът е извършен по договор за предоставяне на БФП по ОП РЧР, като се изпише номерът на конкретния договор. Подробна информация за предприетите от „София Мед“ АД дейности по информиране и публичност ще бъде предоставена в техническите доклади по проекта.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Реализирането на тази дейност има изключително важно значение за постигане на заложените по проекта цели и резултати. Предвижда се проектът да стартира с провеждане на работна среща между членовете на екипа за управление – ръководител, технически координатор и счетоводител. Целта на тази среща ще бъде да се определят начините за комуникация и да се разпределят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите, след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъде обсъден времевият график и съставен план за действие, съобразно ролята на всеки един от членовете. След първата среща екипът по проекта ще провежда регулярни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът за управление ще отговаря за: качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; избора на изпълнители на външните услуги по проекта; спазване на изискванията за публичност и визуализация; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; отчетността по проекта - организиране на документооборота и водене на счетоводната отчетност, изготвяне и предаване на ДО на междинни доклади, изготвяне и предаване на ДО на заключителен доклад по проекта
Дейност 2: Избор на изпълнители по отделните дейности на проекта, спазвайки разпоредбите на ПМС 69/2013 г. В настоящото проектно предложение са заложените дейности, които ще се изпълняват от външни за „София Мед“ АД организации, избрани съгласно разпоредбите на ПМС 69/2013 г. и оперативното ръководство за изпълнение на проекти: 1. Дейността по разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието ще бъде възложена на външна организация. Изборът ще се извърши посредством прилагане на процедурите за определяне на изпълнител съгласно Постановление № 69/2013 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за Трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Предвидената стойност за услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е под 20 000 лв. поради което, съгласно разпоредбата на чл. 9 от ПМС №69/2013г , „София Мед“ АД , няма да бъде провеждана процедура за избор на изпълнител, като ще бъде сключен писмен договор и ще бъдат приложени първични платежни документи, за доказване на извършените разходи. 2. Дейността по закупуване и предоставяне на лични предпазни средства и специално защитно работно облекло на представителите на целевата група по проекта ще бъде възложена на външна организация. Изборът ще се извърши посредством прилагане на процедурите за определяне на изпълнител съгласно Постановление № 69/2013 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за Трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Предвидената стойност за доставки, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е по-голяма от 100 000 лв., поради което кандидатът ще проведе процедура “Избор с публична покана”. При тази процедура оферти ще могат да подават всички заинтересовани лица. При определяне на изпълнител ще бъдат заложени изисквания за: • Цена на планираните за закупуване материали; • Съответствие на офертата със заявените минимални изисквания на компанията; • Време за изпълнение на поръчката и др.; С избрания изпълнител ще бъде сключен договор за доставка. При доставката на материалите ще бъде разписан приемо-предавателен протокол и за двете страни до договора. Личните предпазни средства и специалното защитно работно облекло следва да отговаря на утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места в компанията. Към проектното предложение са приложени както оценката на риска, така и списъка, отговарящ на формата, предвидена в Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и съдържа всички реквизити и информация, посочени в чл. 17, ал. 3, т.1-4 от същата Наредба. Заложените за закупуване ЛПС и специално защитно работно облекло отговарят на броя на заетите лица по длъжности, като заложените бройки са съобразени със срока на износване съответно на всяко ЛПС и специално защитно работно облекло. Заложените материали са планирани, съгласно срока за износване за периода на изпълнение на проекта. 3. Дейността по осигуряване на информираност и публичност на проекта включва подготвяне на материал за медиите, който ще се изпрати на един национален ежедневник, провеждане на пресконференция за оповестяване на резултатите от изпълнението на проекта, поставяне на 1 брой визуализационна табела в рамките на предприятието и отпечатване на 100 броя брошури, съдържащи описание на проекта, информация за дейностите по проекта и конкретните резултати от него. Разходите, заложени в бюджета на проекта за осигуряване на информираност и публичност са на стойност 4 000,00 лв. без ДДС, поради което кандидатът ще възложи изпълнението на част от поддейности на външен изпълнител, като дейността ще бъде отчетена с първични счетоводни документи, снимки на табелата, копие от публикацията, копие на брошура, документи, доказващи провеждането на пресконференция. „София Мед“ АД ще приложи процедурите за определяне на изпълнител съгласно Постановление № 69/2013 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за Трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
Дейност 3: Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част ще бъдат представени използваните изходни данни за анализа, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности в компанията, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. Физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ – в тази част ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в „София Мед“ АД. Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на работа в компанията и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще се съставят SWOT-матрици, -таблици и –диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част ще се обоснове и опише надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда следва да се предприемат. Как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение: Въз основа на обобщения анализ на резултатите, избраният изпълнител: - Ще направи изводи за състоянието на „София Мед“ АД и организацията на трудовия процес; - Ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално защитно работно облекло на представителите на целевата група по проекта Избран в дейност 2 изпълнител ще достави заложените в проектното предложение ЛПС и специално защитно работно облекло. Заложените ЛПС и спеациално работно облекло съответсват на утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства и специално защитно работно облекло въз основа на извършената оценка на риска на работните места в компанията. В настоящото проектно предложение кандидатът е заложил ЛПС и специално защитно работно облекло, които ще спомогнат за минимизиране на основните рискове при работа в производствени условия и условия с наличие на по-сериозни рискове по време на работа, които за „ София Мед” АД са: • Леярно производство - работещи на топилни и леещи агрегати за блокове от цветни метали и техните сплави; • Валцово производство – работещи на технологични линии за производство на плосък прокат (ленти листа и дискове); • Тръбопрофилно производство – работещи на технологични линии за производство на пръти, профили и шини; • Механоотдел и Електроотдел – работещи по поддръжката на технологичното и спомагателно оборудване; В периода на изпълнение на дейност 4 ще бъде извършен подходящ и навременен входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното. Входящият контрол ще се извърши на основание на записаните изисквания в документацията за избор на изпълнител, както и в утвърдените документи от службата по трудова медицина и проектното предложение (формуляр и бюджет на проекта). «София Мед» АД ще закупи и осигури нови и по-надеждни предпазни средства и специално защитно работно облекло за представителите на целевата група по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТРУДОВА МЕДИЦИНА ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 392 BGN
Общ бюджет: 180 168 BGN
БФП: 144 135 BGN
Общо изплатени средства: 144 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 879 BGN
2014 0 BGN
2015 104 165 BGN
144 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 897 BGN
2014 0 BGN
2015 88 540 BGN
122 437 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 982 BGN
2014 0 BGN
2015 15 625 BGN
21 607 BGN
Финансиране от бенефициента 49 848 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз