Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1179-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-09004
Наименование: ''Работа и труд без злополуки''
Бенефициент: ''Х и Г - Сливен''ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 05.07.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в обекта и реализиране на съвкупност от действия за интегриране на системата по безопасност и здраве при работа в цялостната система за управление на автосервиза при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта Сформиране на екип и подписване на договори с екипа. Ясен план за реализация на проекта. Екипа по проекта ще изгради система на отчитане с вътрешни месечни отчети. Обсъждане на методите за управление на проекта - провеждани ежемесечни срещи на екипа включително и през интернет. Контрол на отчетните документи на принципа на “четирите очи”. Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция, членът от екипа, натоварен със задачата ще бъде контролиран от друг член. Взаимопомощ между членовете на екипа по проекта и екипната работа ще гарантират успешното управление на проекта. Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа.
2. Подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители за дейностите, които ще се възлагат по реда на ПМС 69/2013 г. и последващите му изменения С постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. се определят условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономи-ческо пространство и Норвежкия финан-сов механизъм ПМС 69/2013 се прилага от бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) или които за извършването на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на ЗОП, или които за извършването на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на ЗОП.
3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Цел на анализа е да се направи оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда, с оглед на създаване по-добри условия на труд и по ефикасно използване на материалните ресурси. Анализът на обкръжаващата среда осигурява информация, която е полезна и съответства на ресурсите на предприятието и потенциала му в конкурентна среда. Анализът съставя в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за определяне на силни и слаби страни на дружеството, както и външните възможности и заплахи. В предприятието не е внедрена цялостна система за управление на дейността по отношение на сигуряване на комплексни ЗБУТ. Анализът ще съдържа: Въведение: – ще се опишат изходните данни, които ще се вземат в превид при по-натъшното анализиране на дейността. Тук ще се включат сведения относно сегашната организация на дейността в предприятието, в т.ч. съществуващите помещения, използваните технологични процеси, използваните суровини и материали, използвани технологии. Ще се включат данни относно факторите на работната среда в предприятието, като за това ще се приложат протоколи от измервания. Изложение и анализ: В този раздел ще се анализира подробно организацията по управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Ефективността на провежданите обучения. Анализът на външната среда може да определи нови възможности за печалба и растеж. SWOT анализът ще състави стратегически баланс: силните страни - това са активите на организацията в конкурентната борба, а нейните слаби страни - пасивите. Възможностите, които ни дава външната среда са активите, от които може да се възползва дружеството, а заплахите - пасивите, които й пречат в дейността. Въз основа на нализа ще се оцени, кои аспекти на дейността трябва да се поддържат и развиват. Какви иновативни методи да се приложат. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: Ще се обоснове необходимостта от усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и по специално тази по отношение дейността по управление на организацията за осигуряване ма здравословни безопасни условия на труд. Заключение: Тук ще се направят изводите за състоянието на предприятието, наличието на добри практики. Определят се приоритетите и незабавните, действия, които трябва да се предприемат за да се намалят рисковете, което ще доведе до повишаване на производителността на труда.На база на изготвен анализ ще се иззготви проект за реорганизация и оптимизиране на системата за управление на ЗБУТ.
4. Доставка и монтаж на вентилационна система за отвеждане на изгорелите газове, от сервизните халета Основните отделяни вредносте в серви-зите и спомагателните помещения са: - въглероден оксид, при използуването на обикновен бензин, като горивоза двига телите; - въглероден оксид, азотни оксиди и алдехиди при използуването на дизелово гориво. Въглеродният оксид е задушлив газ,а при по-високи концентрации е токсичен. С проекта ще се осъществи реконструкция на аспирацията за отвеждане на изгорелите газове, свързана с безопасни и здравословни условия на труд. Към настоящия момент в сервиза не е изградена система за екстракция на изгорелите газове. Сервиза разполага с голямо помещение-хале, дейността, в която е разширена и се появява необходимостта от механична вентилация за отвеждане изгорелите газове. До сега се разчита на естествена такава С изграждането на венти-лационната система ще се осигурят безопасните и здравословни уловия на труд. При работа на място на автомо-билите за прослушване и регулиране на двигателите, се предвижда местно засмукване на изгорелите газове чрез гъвкави шлангове, които се включват към изходящите ауспухови тръби. Отвеж-дането на изгорелите газове се осъще- ствява чрез вентилатор за димни газове. Предвиден е общ колектор, към който са включени гъвкавите шлангове. Пред-вижда се системата да поддържа въздуха постоянно чист, дори при пълна заетост на сервиза. Това ще доведе до по-добри условия на труд и същевременно ще намали стреса по време на работа. След реконструкция на вентилационната система ще се поддържат нормални микроклиматични условия, а именно- температура, течения, чистотата на въздуха и влажност. Ще се намали съдържанието на химични агенти във въздуха на работната среда. Ще се намлят респираторните заболявания. Ефекта ще се докаже чрез измерване на химичните агенти в работната среда.
5. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Личните предпазни средства са абсолютно необходими при извършване на работа. В дружеството е утвърден списък на личните предпазни средства по длъжности и в зависимост от идентифи-цираните рискове. Списъка е съставен по длъжности. Работник поправка на джанти и гуми Автомонтьор, Организатор обработка на производствена информация Автомонтьор, Организатор обработка на производствена информация За тези длъжностите предвидени зимни и летни специални облекла, които защитават тялото от наранявани, убождания и порязвания, а също така защитават кожата от въздействието на вредни вешества и прах. Зимните защитават от влага и от студ. За тези длъжности са предвидени и защитни обувки. Сега закупените отговарят на минималните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Предвижда се да бъдат закупени облекла от 100% памук, като за летния период са предвидени полугащеризон, а за зимния период-гащеризон-студо и влаго защитен. Нови лични предпазни средства ще повишат нивото на защита на тялото срещу неблагоприятнот въздействие на параметрите на микроклимата, от които най важен е температурата. Ще се регулира водно-солевия баланс на организма. Служителите, които работят на открито ще бъдата защитени от неблагоприятното въздействие на температурата. Ще се повиш комфорта на организма и от там ще се повиши производителността. С реализиране на проекта се цели да се запази качеството на работната сила, като ше се намалят простудните заболявания. Това ще се отрази благоприятно на резултатите на дружеството. Сега закупените обувки са от клас 01, като отговарят на минималните изисквания. Ще бъдат заменени с обувки покриващи глезена. които са, с метално бомбе и пластина-водоотблъскващи. С тези лични предпазни средства ще се повиши нивото на защита на долните крайници. Ще се сведе до минимум риска от премазване на пръстите на краката и пробождане на ходилото. Текстилната абсорбираща подплата в цялата въттрешност елиминира проблема с изпотяването. Подметката ще бъде, ергономична и хигиенична, като същевременно ще предпазва от подхлъзване. Ще бъдат закупени защитни средстав-тип мушами, които ще повишат нивотона защите от агресивни течности. Ще бъдат закупени нови противоударни очила и с това ще се увеличи защитата на зрителните органи. За мияч на автомобилни средства, ще бъдат закупени лични предпазни средства, които ще повишат нивото на влагозащита.
6. Разработване на процедури и консултиране на дейностите за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд OHSAS 18001 e най-разпространеният международен стандарт (спецификация) за система за управление на безопасните условия на труд. Стандартът се основава на механизма на анализ и оценка на риска и поставя изисквания за управлението на процесите в организациите, които ще осигурят поддържането му в приемливи и ниски граници. Чрез регламентиране на процесите рисковете се свеждат до приемливо ниво, съответстващо на националните и европейски изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Системният подход, регламентиран в OHSAS 18001 създава връзка между всички изисквания и поставя процесите в контролирани условия. Чрез ясно изразената и прилагана политика за безопасен труд и синхронизация на правилата за безопасна работа с производствения процес се постига намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността. Този стандарт е синхронизиран с изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 14001, което го прави подходящ за интеграция в Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд. С такава интеграция се постига едновременно удовлетворяване на потребностите на Работдателя, Обществото и Работещите във фирмата. Въвеждането на стандарта ще премине през няколко етапа: Етап “Планиране”, който включва: идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ; дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. Етап “Изпълнение”, който включва: изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ; определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ; осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него; поддържане на определена документация на СУЗБУТ; правила за управлението й; въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове; програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации. Етап “Проверка”, който включва: измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ; разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите; провеждане на вътрешни одити; извършване на преглед от ръководството. Етап “Действие” който включва: Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ
7. Сертифициране на фирмата за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001-2007 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. Ще бъде избрана организация, която да сертифицира дружеството за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 .
8. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудванеи във връзка с въведения стандарт OHSAS 18001-2007. Обученията имат за цел придобиване на по-специални знания и практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа при изпозване на работното оборудване. Ще бъдат доведени до знанията на всички работници и служители новите принципи осигуряващи безопасността при работа. Обученията ще бъдат съобразени с различните нива на отговорности, възможности, начетеност /образование/, риск. Целта е да се направи превишаващо изискванията на нормативните актове обучение. Обученията ще бъдат насочени към създаване на такава компетентност на персоанала, така че той да има осъзнато отношение към безопасността и здравето. С други думи спазването на изискванията да не става по принуда и страх от санкции, а по вътрешна убеденост. На тази основа, ще се изгради концепция за формиране у работниците и служителите култура по безопасност. Обученията ще бъдат с продължителност 54 учебни часа. Обучаемите ще бъдата разделени на две групи по 11 човека. По време на обучението ще бъдат използвани съвременни интерактивни средства. За обученията ще бъде наета зала, за да се откъсне персонала от производствения процес и да се постигне по-високо качество на обучението. В хода му на обучаемите ще бъда раздаени информационни материали, които ще гарантират устойчивото развитие на постигнатото по отношение на разработената система за управление на дейностите по безопасност и здраве при работа.
9. Дейност по информиране и публичност Методите за информираност и публич-ност, заложени в настоящия проект са в изпълнение на Ръководството за изпъл-нение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР чл.2-10 и Приложение І на Регламент № 1828/2006 и гарантират изпълнението на мерките за публичност, с оглед акцентиране върху комуникацията, прозрачността и визуа-лизацията. Целта на тази дейност е да се информира обществото и целевите групи за проекта и резултатите от него.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 465 BGN
Общ бюджет: 162 834 BGN
БФП: 162 834 BGN
Общо изплатени средства: 147 797 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 000 BGN
2014 100 972 BGN
2015 13 825 BGN
147 797 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 050 BGN
2014 85 826 BGN
2015 11 751 BGN
125 628 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 950 BGN
2014 15 146 BGN
2015 2 074 BGN
22 170 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз