Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0519-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02011
Наименование: Здравословна работна среда - отговорност на всеки европейски работодател
Бенефициент: Вияна ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 05.07.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и конкурентоспособността на работната сила чрез прилагане на европейски политики за гарантиране безопасна и здравословна работна среда.
Дейности: Дейност: 1 Създаване на административен екип и управление на проекта Създаване на административен екип по проекта ще се извърши от кандидата като бъдат сключени съответните договори за работа в рамките на проекта. Предвижда се тази дейност да се извърши непосредствено след подписване на договора с договарящия орган. Приложени са автобиографии на екипа по проекта. Управлението на проекта включва администрирането на проекта, включително изготвяне на технически и финансови междинни и финални доклади по проекта, както и координация с под-изпълнителите относно крайните резултати.
Дейност:2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Примерна структурата на анализа на състоянието , която следва минималните изисквания на Насоките за кандидадстване. I. Въведение –Описание на състоянието на предприятието и организацията на работния процес по време на изпълнение на проекта; II. Изложение и анализ – в тази част, се описва силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, кандидатът обосновава и описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Методи и средства за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение Съдържанието на анализа ще бъде допълнително и подробно разработен в рамките на техническо задание към фирмата под-изпълнител. По предварителен анализ ще са необходими замервания на средата, профилактични прегледи за установявавне на здравния статус на служителите, както и друга информация, която е необходима за оптимизиране и проектиране организацията на трудовата дейност в предприятието и строителните обекти, които се изпълняват в момента на реализация на проекта.
Дейност 3 Mодернизация и обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд Дейността ще минимизира риска от смъртни и инвалидни злополуки на строителните обекти.В рамките на проекта ще се закупят съвременни средства, които ще обезопасят до максимална степен работното място на целевата група . Конкретните допълнителни обезопасителни средства са предназначени за фасадно скеле – дървени пътеки, пътека с алуминиеви стълба, предпазен парапет, страничен парапет, диагонали, парапетна стойка, парапети за обезопасяване на плочи дистанционна тръба с дължина 100см и за вертикален кофраж – конзоли за работно скеле,. Предприятието покрива минималните изисквания за условия на труд, като разполага с технически инвентар, който не е обновяван от години, което налага своевременната му модернизация и обезопасяване.Предприятието разполага със строителен подемник до 500 кг – 1 бр; дренажни водни помпи с работна височина до 10 м – 7 бр.преносими строителни циркуляри – 5 бр., подвижно скеле с височина до 2м – 3 бр.,машина за мазане – 1 бр, фасадно скеле за 1500 кв. м., с елементи – тръби, жабки, иглолистни дъски за площадки. ръчни електрически инструменти: къртачи – 3 бр;ръчен циркуляр – 3 бр;Дрелки – 15 бр; Бензинови резачки – 4 бр;ъглошлифовачна машина – 12 бр; вибратори за бетон – 4 бр; Кръгов трион – 3 бр; гайковерт – 4 бр,Еднораменни стълби – 2бр;Двураменни стълби -8 бр.до 3,00 височина,Електрически табла за временно ел. захранване – 15 бр.,Кофражи за вертикални елементи – ХЕГЕЛЕ, Кофраж за плочи - хоризонтален, фургони -7бр. Ефектът от дейността е пряка и повишава безопасността при работа с различна тежка строителна механизация и подемна техника и работата на големи височини.За подобряване на микроклимата за фургони ще бъдат закупени 4бр.климатици. Забележка Ефектът от закупуването на нови обезопасителните средства по видове са представени в отделен допълнителен документ – Анекс 1, неразделна част от настоящото проекто-предложение, поради обемистото количество информация.
Дейност 4. Закупуване на съвременни лични предпазни средства и работно облекло и обувки. Закупуването на нови и съвремени лични предпазни средства и облекло и обувки се извършва по утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват и работно облекло и обувки въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Предприятието е осигурило лични предпазни средства за своите служители, но поради технологичното им износване е необходимо тяхната подмяна с нови според нормативните изисквания за ЛПС в областта на строителството. Новите ЛПС, работни дрехи и обувки ще гарантират здравето и ще повишат безопасността на служителите и ще допринесат за 100% покриване на нормативните изисквания за осигуряване на за осигуряване на здраве и беопасност за работещите. Строителството е дейност с много рискови фактори, защото се работи на открито, под влияние на различни атмосферни влияния. Съществува висок риск от удари, падане от едно ниво и от височина, необходима е маркировка, защита от шум,защита от ел.захранване, прегряване, ниски температури. Новите ЛПС, дрехите и обувките ще бъдат закупени, като се съблюдават най-новите технологии при тяхното производство. Дейността намалява риска за целевите групи от биологически, химически и ергономически рискови фактори, както и температура и шум. Ефектът от дейността е пряка и повишава безопасността при работа с различна тежка строителна механизация и съоръжения, машини, повдигателни съоръжения. Техническите спецификации на ЛПС, дрехите и обувките са представени като неразделна част от проекта.
Дейност 5 Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и ЛПС За да бъдат постигнати целите на проекта и програмата ще бъдат организирании проведени обучения на целевите групи, които са в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. Обученията ще са съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване и технологии и ЛПС. Предварителна примерна програма за провеждане на обученията Обучение за безопасна работа, съобразени със спецификата на нововъведено работно оборудване и технологии и ЛПС – продължителност 45 учебни часа Запознаване с нормативните изисквания за безопасност. Обучение за здраве и безопасност и придобиване на необходимите знания и умения за безопасна работа с новото работно оборудване с използване на ЛПС Обучение за здраве и безопасност и запознаване и усвояване на различните техники и методи за безопасна работа на височина в зависимост от условията и спецификата на извършваната строителна дейност. Информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи – продължителност 45 учебни часа Равенство между половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса,етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация – задължителна интегрална част от всички политики и практики,финансирани по линия на структурната помощ; Иновации и прилагане на политики Партньорство – включване и овластяване на всички заинтересовани страни; Устойчиво развитие; Добро управление на програми и проекти; Екологична устойчивост, След успешно завършване на обучението, на участника се издава удостоверение за успешното завършване и придобитите умения и компетентности нововъведеното работно оборудване.Удостоверението се издава въз основа на демонстрираните практически умения за работа с ЛПС по време на курса и успешно положен теоретичен изпит с тест. Дейността ще бъде възложена на фирма под-изпълнител и темите на обученията ще бъдат детайлно разработени в техническо задание.
Дейност 6 Промоционални дейности Дейността включва следните под-дейности. Изработване на уеб-сайт по проекта – на сайта ще бъде представена информация относно програмата, проекта – дейности, цели, крайни резултати, както и основни нормативни документи свързани с безопасните условия на труд, институции отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд, донорски организации. Изготвяне на информационнен плакат – представящ информация за наименование на проекта, договаряща институция, изпълнител, продължителност, програмата 70/50 – 30 бр, . пълноцветен. Организиране и провеждане на 2 пресконференции и изготвяне и разпространение на прес-съобщения свързани с изпълнението на дейностите и резултатите по проекта - 3 броя прессъобщения разработени и разпространени сред печатни и електронни издания за началото, текущ, за края на проекта. Изработване и разпространение на информационна брошура представяща информация за наименование на проекта, договаряща институция, изпълнител, продължителност, програмата. – Формат А3, пълноцветна – 500бр. Всички промоционални дейности и продукти ще бъдат изготвени и изпълнени според ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 696 BGN
Общ бюджет: 43 341 BGN
БФП: 43 341 BGN
Общо изплатени средства: 43 341 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 100 BGN
2015 29 241 BGN
43 341 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 985 BGN
2015 24 855 BGN
36 840 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 115 BGN
2015 4 386 BGN
6 501 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз