Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0033-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-33
Наименование: Знаеща и можеща администрация-залог за успехи
Бенефициент: Областна администрация област Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 24.07.2013
Дата на приключване: 24.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейността включва следните поддейности: 1. Събиране на екипа за управление на проекта За гарантиране на изпълнението на целите на проекта е създаден екип за управление преди неговото стартиране. Към проектното предложение са приложени автобиографиите на членовете на екипа. На първото събиране на членовете на екипа се приемат правила за работа и комуникация. 2. Разработване на длъжностни характеристики на членовете на екипа в съответствие с правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и контрол на екипа Разпределението по длъжности е определено в приложените автобиографии. Длъжностните характеристики ще опишат подробно персоналните отговорности. 3. Изготвяне на междинни и окончателни технически доклади и финансови отчети. Отчетността е съответствие с правилата за управление на проекти, финансирани от оперативните програми.
Дейност 2. Повишаване на административния капацитет чрез организиране на специализирани обучения за целевите групи Предварително е извършено проучване на нуждите от обучение на членовете на администрацията. Предвидени са няколко вида обучния: 1.Професионални курсове за обучение, които са представени в каталога на ИПА. 2.Чуждоезиково специализирано обучение. 3. Курс за Обучение на вътрешни одитори по ИСO 4. Професионална психодиагностика
Дейност 3. Дейности за информация и публичност Ще бъдат използвани формите: комуникация с медиите и обществеността – съобщения в медиите и информация на Интернет страницата на Областна администрация. Предвижда се организиране и провеждане на една встъпителна и една заключителна пресконференции по проекта. Ще бъдат поканени представители на местните и националните медии, включително електронните. На пресконференциите ще бъдат представени целите на проекта, основните дейности, както и постигнатите резултати от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 225 BGN
Общ бюджет: 35 495 BGN
БФП: 35 495 BGN
Общо изплатени средства: 35 495 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 845 BGN
2014 9 996 BGN
2015 17 655 BGN
35 495 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 668 BGN
2014 8 496 BGN
2015 15 007 BGN
30 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 177 BGN
2014 1 499 BGN
2015 2 648 BGN
5 324 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 5 Общ брой на проведените обучения за служители в администрацията
Индикатор 6 Дейност 1: Брой проведени обучения
Индикатор 7 Дейност 1: % сертифицирани разходи
Индикатор 8 Дейност 2:Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 9 Дейност 3:Брой пресконференции
Индикатор 10 Дейност 3:Брой публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 11 Дейност 3:Брой публикации в пресата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз