Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/008-02
Наименование: "Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна Програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г."
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 23.07.2013
Дата на приключване: 23.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Постигане на висока проектна готовност на Община Стара Загора за кандидатстване с проектни предложения за финансиране в рамките на следващия програмен период.Укрепване на капацитета на Община Стара Загора за успешно участие в изпълнението на Оперативната програма Регионално Развитие за периода 2014-2020 г.
Дейности: Дейност 11 Информация и публичност на проекта
Дейност 3 „Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 на общински образователни и културни институции “
Дейност 5 „Обществено обсъждане за избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение“
Дейност 4 Изготвяне на работни инвестиционни проекти за създаване на модерна и устойчива градска среда
Дейност 9 Изготвяне на Оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите и издавена не разрешителни за строеж на обектите
Дейност 10 Одит на проекта
Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
Дейност 6 Обследване за енергийна ефективност но обекти от образователната и културна инфраструктура
Дейност 2 Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 8 Съгласувана на изготвените инвестиционни проекти с компетентните институции
Дейност 7 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни и културни институции“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 500 000 BGN
Общ бюджет: 1 106 659 BGN
БФП: 1 106 659 BGN
Общо изплатени средства: 435 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 106 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 435 602 BGN
435 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 940 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 370 262 BGN
370 262 BGN
В т.ч. Национално финансиране 165 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 65 340 BGN
65 340 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване:


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз