Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.10-0001-C0001
Номер на проект: CA12-22-1
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност
Бенефициент: Сметна палата на Република България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 19.07.2013
Дата на приключване: 19.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета на Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективен и ефикасен независим външен одит в публичния сектор
Дейности: Дейност 1 Въвеждане на Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност в специализирания одитен софтуер Пентана и организиране и провеждане на обучения за използване на този софтуер при планирането и управлението на одитната дейност и одитните за Въвеждане на Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност в специализирания одитен софтуер Пентана. Организиране и провеждане на 18 тридневни обучения за общо 280 служители в учебни бази на Сметната палата в гр. Ловеч и гр. София за използване на този софтуер при планирането и управлението на одитната дейност и одитните задачи.
Дейност 5 Организиране и провеждане на обучения за прилагане на специализирани одитни техники и методи - Организиране и провеждане на 3 тридневни обучения по формиране на одитни извадки за общо 100 служители. Обученията ще се проведат извън София. Обученията следва да завършат с тест и да включват предоставяне на учебни помагала; - Организиране и провеждане на 3 петдневни обучения на общо 45 служители по „Прилагане на социологически методи и техники за събиране на одитни доказателства при одита на изпълнението”. Обученията следва да завършат с тест и да включват предоставяне на учебни помагала; - Организиране и провеждане на 1 петдневно обучение на общо 30 служители по „Методи за статистически анализ”.
Дейност 6 Външен одит на проекта Осигуряване на специализиран одит на проекта от независим одитор
Дейност 2 Организиране и провеждане на обучение за работа със специализиран одитен софтуер ACL за анализи на бази данни и контрол Провеждане на 6 петдневни обучения за общо 60 служители, разпределени в групи по 10 души, в т.ч. - 5 обучения са въвеждащи - 1 обучение за обучители.
Дейност 4 Организиране и провеждане на обучения по Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност на Сметната палата Организиране и провеждане на 12 тридневни обучения за общо 340 служители. Осигуряване отпечатване на 360 комплекта учебни материали, вкл. Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност на Сметната палата.
Дейност 3 Организиране и провеждане на обучение за прилагане на Международните стандарти на Върховните одитни институции Провеждане на 13 петдневни обучения на общо 350 служители.
Дейност 7 Дейности за информация и публичност Целта е осигуряване на информация и публичност за дейностите и резултатите от проекта. Целите на проекта са насочени към укрепване на капацитета на Сметната палата на Република България за осъществяване на независим външен одит в администрациите на всички нива, като се повишава ефективността и ефикасността при извършване на одитната дейност. Планирани са съответните дейности за информиране и осигуряване на публичност, както и приноса на ОПАК за подобряване работата на българската администрация. Фокусът на информационните дейности ще бъде осигуряването на високо ниво на публичност и информираност по отношение както на резултатите от проведените обучения, така и на резултатите от извършените одити с прилагането на специализирания одитен софтуер. Като канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта се предвижда да бъде използвана интернет страницата на Сметната палата. На нея ще бъде публикувана информация за проекта и неговите цели, както и резултатите от неговото реализиране. Ще бъдат изработени информационни материали. Ще бъдат организирани 2 пресконференции - при откриването и приключването на проекта, на които ще бъдат представени целите и резултатите от неговото изпълнение. На всички разработени материали, включително на учебните материали ще са поставени знамето на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото и слоганът на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” и логото и слоганът на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие“. Разпространение на прес-съобщения; Публикуване на прес-съобщения в 2 национални всекидневника; Изработване на 2 банера; Изработване и разпространяване на информационни и рекламни материали - 60 USB, 200 информационни листовки и 150 плаката.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 125 656 BGN
Общ бюджет: 1 154 974 BGN
БФП: 1 154 974 BGN
Общо изплатени средства: 1 687 490 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 154 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 425 130 BGN
2014 1 264 060 BGN
2015 - 1 701 BGN
1 687 490 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 981 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 361 361 BGN
2014 1 074 451 BGN
2015 - 1 446 BGN
1 434 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 173 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 770 BGN
2014 189 609 BGN
2015 - 255 BGN
253 123 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 : Въведени стъпки и процедури по специализирани модули
Индикатор 6 Дейност 1 : Брой на проведени обучения
Индикатор 7 Дейност 1 : Брой на участниците в обученията, в т.ч.
Индикатор 8 Дейност 1 : Брой на обучените жени
Индикатор 9 Дейност 1 : Относителен дял на жените от общия брой на обучените
Индикатор 10 Дейност 1 : Брой обучени служители от ИРМ
Индикатор 11 Дейност 1 : Брой сертифицирани служители, в т.ч
Индикатор 12 Дейност 1 : Брой сертифицирани жени
Индикатор 13 Дейност 1 : Относителен дял на жените от общия брой на сертифицираните
Индикатор 14 Дейност 2: Брой на проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 2: Брой на участниците в обученията, в т.ч
Индикатор 16 Дейност 2: Брой на обучените обучители
Индикатор 17 Дейност 2: Брой на обучените жени
Индикатор 18 Дейност 2: Относителен дял на жените от общия брой на обучените
Индикатор 19 Дейност 2: Брой обучени служители от ИРМ
Индикатор 20 Дейност 2: Брой сертифицирани служители, в т.ч
Индикатор 21 Дейност 2: Брой сертифицирани жени
Индикатор 22 Дейност 2: Относителен дял на жените от общия брой на сертифицираните
Индикатор 23 Дейност 3: Брой на проведени обучения
Индикатор 24 Дейност 3: Брой на участниците в обученията
Индикатор 25 Дейност 3: Брой на обучените жени
Индикатор 26 Дейност 3: Относителен дял на жените от общия брой на обучените
Индикатор 27 Дейност 3: Брой обучени служители от ИРМ
Индикатор 28 Дейност 3: Брой успешо положили тест служители, в т.ч
Индикатор 29 Дейност 3: Брой успешно завършили жени
Индикатор 30 Дейност 3: Относителен дял на жените от общия брой на успешно завършилите
Индикатор 31 Дейност 4: Брой на проведени обучения
Индикатор 32 Дейност 4: Брой на участниците в обученията, в т.ч
Индикатор 33 Дейност 4: Брой на обучените жени
Индикатор 34 Дейност 4: Относителен дял на жените от общия брой на обучените
Индикатор 35 Дейност 4: Брой обучени служители от ИРМ
Индикатор 36 Дейност 4: Брой отпечатани екземпляри от Наръчника за прилагане на МСВОИ и одитната дейност на Сметната палата
Индикатор 37 Дейност 5: Брой на проведени обучения
Индикатор 38 Дейност 5: Брой на участниците в обученията, в т.ч
Индикатор 39 Дейност 5: Брой на обучените жени
Индикатор 40 Дейност 5: Относителен дял на жените от общия брой на обучените
Индикатор 41 Дейност 5: Брой обучени служители от ИРМ
Индикатор 42 Дейност 5: Брой успешо положили тест служители, в т.ч.
Индикатор 43 Дейност 5: Брой успешно завършили жени
Индикатор 44 Дейност 5: Относителен дял на жените от общия брой на успешно завършилите
Индикатор 45 Дейност 6 : Одитен доклад от независим одитор с изразено мнение
Индикатор 46 Дейност 7 : Брой публикувани материали на интернет страницата на СП
Индикатор 47 Дейност 7 : Брой изработени плакати
Индикатор 48 Дейност 7 : Брой на проведени пресконференции
Индикатор 49 Дейност 7 : Брой разпространени прессъобщения
Индикатор 50 Дейност 7 : Брой национални всекидневници, в които са разпространени прессъобщения
Индикатор 51 Дейност 7 : Брой информационни листовки
Индикатор 52 Дейност 7 : Брой USB


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз