Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0013-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-54
Наименование: „Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за управление на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на НАП”
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 09.07.2013
Дата на приключване: 09.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и капацитета на ИТ експертите в НАП, участващи в поддържането, развитието и управлението на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на НАП
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 2 /поддейности от 1 до 6/ по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител
Дейност 2: Провеждане на курсове за обучение с операционни системи, хелп деск и виртуализация за нуждите на ИТ инфраструктурата Дейността се състои от следните поддейности: Поддейност 1: Специализирано обучение по операционна система LINUX • Enterprise Linux System Administration • Enterprise Linux Networking Services Дейността се състои от специализирано обучение по операционна систама Linux проведено от квалифицирани преподаватели с продължителност на курса от минимум 3 дни. В обучението по Enterprise Linux System Administration ще участват 18 служители от ЦУ и ТД на НАП. В обучението по Linux Networking Services ще участват 3 служители от ЦУ на НАП. Провеждането на курса по Enterprise Linux System Administration ще систематизира и актуализира познанията на системните администратори в ЦУ и ТД на НАП. Предвидено е да участват 15 администратори от ТД на НАП и 3 от ЦУ на НАП. Провеждането на курса по Enterprise Linux Networking Services систематизира и актуализира познанията на системните администратори в ЦУ. Предвид централизирането на основните приложения в ЦУ на НАП работа по тяхната поддръжка е концентрирана на централно ниво, където се предвижда и да се обучат администраторите. Необходимостта от обученията се обуславя от факта, че има новоназначени и необучени администратори, че проведените курсове през 2006г. по Linux са на версия, която в момента не се използва в НАП и на внедряването на нови технологии в ЦУ на НАП. В обучението ще вземат участие 3 служители от ЦУ на НАП. На участниците ще бъдат предоставени материали на хартиен и /или оптичен носител. Сертификат за участие ще бъде издаден на всеки от участниците. Поддейност 2: Специализирано обучение по операционна система WINDOWS • Windows Exchange 2010 • Windows Server 2012 Дейността се състои от специализирано обучение по операционна система Windows Server 2012 проведено от квалифицирани преподаватели с продължителност на курса от минимум 3 дни. В обучението по Windows Server 2012 ще участват 18 служители от ЦУ и ТД на НАП. В обучението по Windows Exchange 2010 ще участват 2 служители от ЦУ на НАП В НАП е внедрена единна активна директория с над 8000 потребители на базата на Windows 2008 Server като във всяко ТД има инсталации. Предстои в следващите две години да се извърши миграция към Windows Server 2012. Провеждането на курса по Windows Server 2012 ще систематизира и осигури нужните познанията на системните администратори в ЦУ и ТД на НАП за реализиране на дейността. Необходимостта от обучението се обуславя от факта, че има новоназначени и необучени администратори, че не са провеждани курсове на описаната версия. В НАП се използва мейл система базирана на Windows Exchange 2010. Потребители на системата са всички служители на агенцията. През мейл системата се уведомяват всички клиенти на НАП ползващи електронни услуги. Внедрено е и безхартиено движение на документи което се осъществява също през мейл системата. Мейл системата е централизирана и се намира в ЦУ на НАП. Необходимостта от обучение на администраторите се обуславя от важността на системата, както и от факта, че не са обучени необходимия брой администратори за нормалната работа на системата. На участниците ще бъдат предоставени материали на хартиен и /или оптичен носител. Сертификат за участие ще бъде издаден на всеки от участниците Поддейност 3: Специализирано обучение по операционна система AIX 6.0 и сториджи • Специализира обучение по операционна система AIX и свързани с него продукти • Администриране на storage servers HP и IBM Дейността се състои от специализирано обучение по операционна систама AIX 6.0 проведено от квалифицирани преподаватели с продължителност на курса от минимум 3 дни. В обучението по AIX ще участват 2 служители от ЦУ на НАП. В обучението по администриране на HP и IBM дискови масиви ще участват 3 служители от ЦУ на НАП. Основното приложение на НАП Софтуера за управление на приходите работи под операционна система AIX. Базата на приложението се съхранява на външен дисков масив и е в размер над 7ТВ. Технологично всички бази от данни са разположени на дискови масиви. Необходимостта от обученията се обуславя от повишената версия на операционната система и внедрени нови дискови масиви, за които не са провеждани специализирани курсове на обучение. На участниците ще бъдат предоставени материали на хартиен и /или оптичен носител. Сертификат за участие ще бъде издаден на всеки от участниците Поддейност 4: Специализирано обучение по виртуализация • Специализирано обучение виртуализация (XEN, VMWare) Дейността се състои от специализирано обучение виртуализация базирано на XEN и/или VMWare – вадещи технологии в областта на виртуализацията в световен мащаб, проведено от квалифицирани преподаватели с продължителност на курса от минимум 3 дни. Технологичното развитие на сървърния хардуер и многократното увеличаване на мощността му налагат използването на виртуализация с цел по-голямо уплътняване на наличните технически ресурси. Служителите на ИТ дирекцията внедриха със собствени сили и познания виртуализация базирана на XEN и VMWare технологии. Необходимостта от обученията се обуславя от факта, че към момента натрупаните знания са от съмообучение и практически опит. С цел систематизиране на знанията и увеличаване на надеждността на внедреното решение е необходимо да се обучат 3 служители от агенцията. На участниците ще бъдат предоставени материали на хартиен и /или оптичен носител. Сертификат за участие ще бъде издаден на всеки от участниците Поддейност 5: Специализирано обучение по CISCO • Специализирано обучение CCNA Дейността се състои от специализирано обучение проведено от квалифицирани преподаватели с продължителност на курса от минимум 5 дни. Внедряването на високоскоростна локална мрежа и криптирането на свързаността до ТД и офиси на НАП реализирано през 2012г. налага увеличаване и отделяне на дейност свързана с управление на мрежите. Поради начина на изграждане до момента в агенцията не е развит подобен капацитет като са се ползвали външни услуги за целта или познанията, които всяко ИТ има изградени свързани с мрежите. Внедряването на новите решения налага значително по – сериозни познания в областта, които ще се прилагат ежедневно. За обезпечаване на надеждна работа на мрежите е необходимо да се обучат 2 служители на CCNА На участниците ще бъдат предоставени материали на хартиен и /или оптичен носител. Сертификат за участие ще бъде издаден на всеки от участниците Поддейност 6: Специализирани обучения за служителите от сектор „Help Desk център“ • MCITP Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician • MCITP Windows 7, Enterprise Desktop Administrator Дейността се състои от специализирани обучения на служители от сектор Хелп Деск по Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician и Windows 7, Enterprise Desktop Administrator проведени от квалифицирани преподаватели с продължителност на курса от минимум 3 дни. В обучението ще участват 4 служители от ЦУ на НАП. В НАП има въведена Хелп Деск система и звено към нея осигуряващо ИТ поддръжката на служителите в агенцията. В момента масово използваната версия на офис продукт е WindowsXP. През 2013г. е планирано преминаване към Windows 7. Същото се налага поради спиране на поддръжката на фирмата производител на предходната версия. С цел повишаване и систематизиране на знанията на служителите от Хелп Деск звеното за предоставяне на качествена поддръжка на служителите в агенцията е необходимо да се обучат 4 служители за Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician и Windows 7, Enterprise Desktop Administrator. На участниците ще бъдат предоставени материали на хартиен и /или оптичен носител. Сертификат за участие ще бъде издаден на всеки от участниците Поддейност 7: Специализирано обучение по управление на информационната сигурност • Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО-3) – включен в каталога за обучения на ИПА Дейността се състои от специализирано обучение по Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО-3). Обучение в тази област ще повиши не само компетентностите на служителите от целевата група, но и ще подпомогне по-ефективното прилагане на останалите практики и методи, които ще бъдат усвоени в областта на информационната сигурност. Изискванията заложени в наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност към закона за електронно управление налага познаване и спазване на заложените в наредбата изисквания и тяхното правилно прилагане. Необходимостта от обученията се обуславя от законовото изискване и правилното и еднозначно прилагане на заложените изисквания. Необходимо е да се обучат 8 служителя – 5 от ТД на НАП и 3 от ЦУ на НАП. На участниците ще бъдат предоставени материали на хартиен и /или оптичен носител. Сертификат за участие ще бъде издаден на всеки от участниците
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Дейностите, свързани с информация и публичност ще се реализират по време на целия проект: от старта до края на проекта. Дейността включва следното: Поддейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Разработване и отпечатване на рекламни пакети по проекта (вкл. брандирани с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК, папка, химикалка и бележник); • Разработване и отпечатване на информационни брошури по проекта Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта: • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъдат публикувани изготвените електронни материали и информация за спечелването и напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК;
Дейност 4: Организация и управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 790 BGN
Общ бюджет: 66 353 BGN
БФП: 66 353 BGN
Общо изплатени средства: 66 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 957 BGN
2014 48 396 BGN
2015 0 BGN
66 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 263 BGN
2014 41 136 BGN
2015 0 BGN
56 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 694 BGN
2014 7 259 BGN
2015 0 BGN
9 953 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Поддейност 1.1 : Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 6 Поддейност 1.1 : Подготвена документация за участие
Индикатор 7 Поддейност 1.2 : Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 8 Поддейност 1.3 : Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 9 Поддейност 2.1 : Проведено обучение по Enterprise Linux System Administration
Индикатор 10 Поддейност 2.1: Брой обучени служители„Enterprise Linux System Administration „
Индикатор 11 Поддейност 2.1: Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 12 Поддейност 2.1: Проведено обучение „Enterprise Linux Networking Services”
Индикатор 13 Поддейност 2.1: Брой обучени служители за работа с„Enterprise Linux Networking Services”
Индикатор 14 Поддейност 2.1: Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 15 Поддейност 2.2: Проведено обучение „Windows Exchange 2010”
Индикатор 16 Поддейност 2.2:Брой обучени служители за работа „Windows Exchange 2010”
Индикатор 17 Поддейност 2.2: Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 18 Поддейност 2.2:Проведено обучение Windows Server 2012
Индикатор 19 Поддейност 2.2: Брой обучени служители „Windows Server 2012”
Индикатор 20 Поддейност 2.2:Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 21 Поддейност 2.3 : Проведено обучение по операционна система AIX и свързани с него продукти
Индикатор 22 Поддейност 2.3 :Брой обучени служители по операционна система AIX и свързани с него продукти
Индикатор 23 Поддейност 2.3 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 24 Поддейност 2.3 :Проведено обучение”Администриране на storage servers HP и IBM”
Индикатор 25 Поддейност 2.3 :Брой обучени служители ”Администриране на storage servers HP и IBM”
Индикатор 26 Поддейност 2.3 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 27 Поддейност 2.4 : Проведено обучение по виртуализация (XEN, VMWare)
Индикатор 28 Поддейност 2.4 : Брой обучени служители по виртуализация (XEN, VMWare)
Индикатор 29 Поддейност 2.4 : Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 30 Поддейност 2.5 : Проведено обучение CCNA
Индикатор 31 Поддейност 2.5 : Брой обучени служители CCNA
Индикатор 32 Поддейност 2.5 : Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 33 Поддейност 2.6 : Проведено обучение „MCITP Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician „
Индикатор 34 Поддейност 2.6 : Брой обучени служители „MCITP Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician „
Индикатор 35 Поддейност 2.6 : Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 36 Поддейност 2.6 : Проведено обучение „MCITP Windows 7, Enterprise Desktop Administrator”
Индикатор 37 Поддейност 2.6 : Брой обучени служители „MCITP Windows 7, Enterprise Desktop Administrator”
Индикатор 38 Поддейност 2.6 : Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 39 Поддейност 2.7 :Проведено обучение „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО-3)”
Индикатор 40 Поддейност 2.7 : Брой обучени служители „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено (ИТО-3)”
Индикатор 41 Поддейност 2.7 : Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 42 Поддейност 3.1 : Подготвено описание на обществената поръчка;
Индикатор 43 Поддейност 3.1 : Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 44 Поддейност 3.1 : Проведена процедура за възлагане на обществена
Индикатор 45 Поддейност 3.1 : сключен договор с избрания изпълнител;
Индикатор 46 Поддейност 3.1 :Изработени и разпространени рекламни комплекти (папка, бележник, химикалка)
Индикатор 47 Поддейност 3.1 : Изработени информационни брошури
Индикатор 48 Поддейност 3.1 : Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 49 Дейност 4: Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график;
Индикатор 50 Дейност 4: Постигнати резултати в предвидените срокове.;
Индикатор 51 Дейност 4:Постигнати индикаторите за изпълнение на проекта;
Индикатор 52 Дейност 4:Изготвен риск регистър
Индикатор 53 Дейност 4: Ежемесечна актуализация на риск регистър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз