Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0015-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-52
Наименование: Придобиване и развиване на знанията и уменията на служителите на НАП за работа със софтуерни продукти от платформата АРИС и MS Office при управление на бизнес процесите и ИТ- архитектурата на НАП
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 09.07.2013
Дата на приключване: 09.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите на НАП за по-ефективно и ефикасно управление на бизнес процесите и разработване и поддържане в актуален вид на ИТ-архитектурата на НАП.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Поддейност 1.1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на поддейност 1 от дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие; Поддейност 1.2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 1.3: Подготовка и сключване на договор/и за възлагане на обществената поръчка с избрания/те изпълнител/и.
Дейност 2: Провеждане на курсове за обучение за служителите на НАП за моделиране, анализиране и оптимизиране на бизнес процеси и поддържане в актуално състояние на ИТ-архитектурата на НАП чрез специализирани софтуерни продукти от платформа ARIS, какт Поддейност 2.1.: Провеждане на курсове за обучение за служителите на НАП за моделиране, анализиране и оптимизиране на бизнес процеси и поддържане в актуално състояние на ИТ-архитектура чрез специализирани софтуерни продукти от платформа ARIS; Курсовете за обучение, включени в тази поддейност са следните: 2.1.1. Курс за обучение на тема „Моделиране на бизнес процеси с ARIS Business Architect 7.1”  Теми в обхвата на обучението: • основни положения в методология АРИС; • нови моменти в метода за моделиране във версия 7.1.; • разработване на шаблони, темплейти и филтри; • възможности за оптимизиране на процесния модел; • моделиране на продуктите и услугите – метод, видове модели, степен на детайлност, интеграция с моделите на бизнес процеси; • класификационни модели – метод, видове, интеграция; • моделиране на количествени и качествени показатели за оценка на бизнес процеси.  Целева група и брой участници – в обучението ще участват 8 служители на НАП, отговорни за описание и поддържане в актуално състояние на процесния модел (отдел БАМП, дирекция ИСМБП);  Продължителност на курса – 3 дни. 2.1.2. Курс за обучение на тема: „Администраторски функции в ARIS Business Architect 7.1”  Теми в обхвата на обучението: • управление на базата с данни (организиране, систематизиране и обединяване на бази данни); • консолидиране на обекти, семантични проверки; • управление на правата за достъп, създаване на групи потребители; • създаване на потребителски отчети, разработване на скриптове; • създаване на интерфейси и обмен на данни с други ИС; • създаване на хиперлинкове към външни документи.  Целева група и брой участници – в обучението ще участват 6 служители на НАП, отговорни за описание и поддържане в актуално състояние на процесния модел (отдел БАМП, дирекция ИСМБП);  Продължителност на курса – 2 дни. 2.1.3. Курс за обучение на тема: „Оптимизиране на бизнес процесите с помощта на ARIS Business Architect 7.1”  Теми в обхвата на обучението: • бизнес анализ за оптимизиране на процеси - анализи на моделите на бизнес процеси, разработени в АРИС – видове анализи, цели, начини на извършване. Идентифициране на слаби места в процесите и на възможности за тяхното преодоляване; • симулации на процеси – подготовка, изпълнение, анализиране на резултатите, идентифициране на възможности за оптимизация на процеса; • изчисляване на разходите за бизнес процеси – основни концепции, ключови индикатори за изпълнение, методи за изчисление; • приложимост на метода Activity Based Costing (ABC); • процесът за оптимизиране на процеси – основни етапи, оценка на процесите с ключови индикатори за изпълнение, интерпретиране на резултатите от оценката, подобряване на процесите; • извършване на „what-if” анализ и „as-is/to-be” сравнение.  Целева група и брой участници – в това обучение ще се включат общо 30 души, разделени в 2 групи от следните целеви групи: • служители на НАП, отговорни за описание и поддържане в актуално състояние на процесния модел – 8 бр.; • служители на НАП – собственици на процеси - 22 бр. – служители от функционални дирекции в ЦУ – собственици на основните БП на НАП.  Продължителност на курса – два курса по 4 дни всеки. 2.1.4. Курс за обучение на тема: „ARIS Business Publisher 7.1. Администриране”  Теми в обхвата на обучението: • основни функции на софтуера; • управление на публикуването и актуалността на информацията; • администриране и управление на потребителите.  Целева група и брой участници – в обучението ще участват 6 служители на НАП, отговорни за описание и поддържане в актуално състояние на процесния модел (отдел БАМП, дирекция ИСМБП)  Продължителност на курса – 1 дeн. 2.1.5. Курс за обучение на обучаващи на крайни потребители на тема: „ARIS Business Publisher 7.1 –. Работа с приложението”  Теми в обхвата на обучението: • достъп до приложението и настройки; • преглед на публикуваното съдържание; • функции за търсене; • извършване на анализи; • създаване на матрици; • изпращане на обратна връзка.  Целева група и брой участници – в обучението ще участват 80 бр. служители от всички целеви групи, описани в проекта, разделени в 4 групи по 20 души  Продължителност на курса – 4 курса по 1 ден всеки. 2.1.6. Курс за обучение на тема: „ Описание на функционални изисквания към ИС с помощта на ARIS Business Architect 7.1”  Теми в обхвата на обучението: • подход за описание на функционални изисквания за разработване на информационни системи; • видове модели и обекти; • нови моменти в метода на версия 7.1; • възможности за интеграция с ARIS IT Architect 7.1.  Целева група и брой участници - в обучението ще се включат 13 бр. служители на НАП, отговорни за описание и поддържане в актуално състояние на процесния модел и ИТ-архитектурата на НАП (отдели БАМП и РД, дирекция ИСМБП);  Продължителност на курса – 3 дни. 2.1.7. Курс за обучение на тема: „Моделиране, анализиране и поддържане в актуално състояние на ИТ-архитектурата на НАП с помощта на ARIS IT Architect 7.1”  Теми в обхвата на обучението: • подход за описание на ИТ-архитектура със средствата на ARIS IT Architect 7.1., включващо като минимум подходи за описание на: - Архитектура на приложенията (в т.ч. информационни системи, приложения, програмни продукти, и други елементи и връзките между тях); - Архитектура на данните (в т.ч. клъстери от данни, бази данни, обекти и връзките между тях); - Архитектура на технологиите, вкл.устройствата (в т.ч. СУБД, операционни системи, устройства и други елементи и връзките между тях); - Влияние и взаимовръзки между различните разрези на ИТ-архитектурата – приложна, информационна и технологична; - Интеграция на ИТ-архитектурата с бизнес моделите. • описание (Дизайн) на ИТ-архитектура - модели, обекти и атрибути, начини на ползването им при описание на ИТ-архитектура със средствата на ARIS IT Architect 7.1., включващо всички модели, обекти и атрибути, необходими за изобразяване на: - системи, подсистеми, модули и функциите в тях; - средства за разработка, операционни системи, използвани СУБД, други технологични средства и техните версии; - среда за работа – сървъри, работни станции, устройства и други компоненти; - потоците на движение на информацията; - интерфейсите с други системи; - клъстерите от данни, бази данни, обектите и връзките между тях; - СУБД, операционни системи, друг операционен софтуер, устройства и други елементи и връзките между тях; - връзките с Архитектурата на приложенията с Бизнес архитектурата (структура, бизнес процеси и др.), Архитектурата на данните и Архитектурата на технологиите в НАП; • основни разлики при описание на ИТ-архитектура между ARIS IT Architect 7.02. и ARIS IT Architect 7.1. Нови моменти (функционалности) за моделиране във версия ARIS IT Architect 7.1.; • анализиране на ИТ-архитектура - изготвяне на справки и отчети чрез ARIS IT Architect 7.02. и използването им; • планиране и управление на ИТ-архитектура със средствата на ARIS IT Architect 7.02.; • администриране (управление на базата с данни, управление на правата за достъп).  Целева група и брой участници - в обучението ще се включат 5 бр. служители на НАП, отговорни за описание и поддържане в актуално състояние на ИТ-архитектурата на НАП (отдел РД, дирекция ИСМБП);  Продължителност на курса - 3 дни Поддейност 2.2: Провеждане на курсове за обучение за служителите на НАП за обработване на документи и анализиране на бази данни чрез MS Word, MS Excel и MS Access. В тази поддейност са включени следните курсове за обучение от каталога на ИПА: 2.2.1. Курс за обучение на тема: „Работа с дълги документи с MS Word”. Обучението е от каталога на ИПА под номер ИТО–7.  Теми в обхвата на обучението: • усвояване възможностите на продукта, свързани с подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи; • създаване и модифициране на съдържание; • създаване и промяна на азбучен указател; • добавяне на хипервръзки.  Целева група и брой участници - в това обучение ще се включат общо 11 служители на НАП, отговорни за описание и поддържане в актуално състояние на процесния модел и ИТ-архитектурата;  Продължителност на курса – 1,5 дни. 2.2.2. Курс за обучение на тема: „Бази данни с MS Access (начинаещи)”. Обучението е от каталога на ИПА под номер ИТО–20.  Теми в обхвата на обучението: • придобиване на знания и умения за създаване и използване на бази данни със средствата на MS Access; • основни принципи за изграждане на релационни бази дани; • създаване на нова база от данни, включваща основните обекти – таблици, заявки, формуляри, отчети.  Целева група и брой участници - в това обучение ще се включат общо 10 служители на НАП, отговорни за описание и поддържане в актуално състояние на процесния модел;  Продължителност на курса – 3 дни. 2.2.3. Курс за обучение на тема: „Анализиране на данни, съхранявани в MS Excel със средствата на MS Access” Обучението е от каталога на ИПА под номер ИТО–18.  Теми в обхвата на обучението: • внасяне и свързване на данни от MS Excel в MS Access; • анализ на данни, съхранявани в повече от един работен лист на MS Excel, с помощта на MS Access; • изнасяне на резултата от анализа в работен лист на MS Excel.  Целева група и брой участници - в това обучение ще се включат 10 служители на НАП, отговорни за описание и поддържане в актуално състояние на процесния модел;  Продължителност на курса – 1,5 дни.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Поддейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Изработване и разпространяване на 200 броя рекламни комплекта (200 бр. папки, 200 бр. химикалки, 200 бр. бележници); • Изработване на информационна брошура по проекта - 200 броя. Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта: • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъдат публикувани изготвените електронни материали и информация за спечелването и напредъка по проекта; • На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 4: Управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на разширен екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ “Александър Ковачев”
ТехноЛогика ЕAД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 419 BGN
Общ бюджет: 80 255 BGN
БФП: 80 255 BGN
Общо изплатени средства: 80 255 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 483 BGN
2014 62 608 BGN
2015 164 BGN
80 255 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 861 BGN
2014 53 217 BGN
2015 140 BGN
68 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 622 BGN
2014 9 391 BGN
2015 25 BGN
12 038 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 7 Дейност 1: Подготвена документация за участие
Индикатор 8 Дейност 1: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 9 Дейност 1: Сключен/и договор/и за изпълнение с избрания/те изпълнител/и
Индикатор 10 Поддейност 2.1.1 : Проведен курс за обучение на тема „Моделиране на бизнес процеси с ARIS Business Architect 7.1”.
Индикатор 11 Поддейност 2.1.1 : Брой обучени служители
Индикатор 12 Поддейност 2.1.1 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 13 Поддейност 2.1.2 : Проведен курс за обучение на тема „Администраторски функции в ARIS Business Architect 7.1”
Индикатор 14 Поддейност 2.1.2 : Брой обучени служители
Индикатор 15 Поддейност 2.1.2 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 16 Поддейност 2.1.3 : Проведен курс за обучение на тема „Оптимизиране на бизнес процесите с помощта на ARIS Business Architect 7.1
Индикатор 17 Поддейност 2.1.3 : Брой обучени служители
Индикатор 18 Поддейност 2.1.3 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 19 Поддейност 2.1.4 : Проведен курс за обучение на тема: „ARIS Business Publisher 7.1. Администриране”
Индикатор 20 Поддейност 2.1.4 : Брой обучени служители
Индикатор 21 Поддейност 2.1.4 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 22 Поддейност 2.1.5 : Проведен курс за обучение на обучаващи на крайни потребители на тема: „ARIS Business Publisher 7.1. Работа с приложението
Индикатор 23 Поддейност 2.1.5 : Брой обучени служители
Индикатор 24 Поддейност 2.1.5 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 25 Поддейност 2.1.6 : Проведен курс за обучение на тема: „Описание на функционални изисквания към ИС с помощта на ARIS Business Architect 7.1”
Индикатор 26 Поддейност 2.1.6 : Брой обучени служители
Индикатор 27 Поддейност 2.1.6 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 28 Поддейност 2.1.7 : Проведен курс за обучение на тема: „Моделиране, анализиране и поддържане в актуално състояние на ИТ-архитектурата на НАП с помощта на ARIS IT Architect 7.1”
Индикатор 29 Поддейност 2.1.7 : Брой обучени служители
Индикатор 30 Поддейност 2.1.7 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 31 Поддейност 2.2.1 : Проведен 1 бр. курс за обучение на тема: „Работа с дълги документи с MS WORD” (ИТО–7)
Индикатор 32 Поддейност 2.2.1 : Брой обучени служители
Индикатор 33 Поддейност 2.2.1 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 34 Поддейност 2.2.2 : Проведен 1 бр. курс за обучение на тема: „Бази данни с MS ACCESS (начинаещи)” (ИТО–20)
Индикатор 35 Поддейност 2.2.2 : Брой обучени служители
Индикатор 36 Поддейност 2.2.2 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 37 Поддейност 2.2.3 : Проведен курс за обучение на тема: „Анализиране на данни, съхранявани в MS Excel със средствата на MS Access” (ИТО–18)
Индикатор 38 Поддейност 2.2.3 : Брой обучени служители
Индикатор 39 Поддейност 2.2.3 : Брой изготвени и раздадени учебни материали
Индикатор 40 Дейност 3 : Подготвено описание на обществената поръчка
Индикатор 41 Дейност 3 : Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 42 Дейност 3 : Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 43 Дейност 3 : Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 44 Дейност 3 : Изработени и разпространени рекламни комплекти (папки, бележници, химикалки)
Индикатор 45 Дейност 3 : Изработени информационни брошури
Индикатор 46 Дейност 3 : Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 47 Дейност 4 : Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график
Индикатор 48 Дейност 4 : Изготвен риск регистър
Индикатор 49 Дейност 4 : Ежемесечна актуализация на риск регистър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз