Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0012-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-55
Наименование: Повишаване капацитета на НАП при провеждане на бизнес анализ и дефиниране на изисквания за разработка или усъвършенстване на информационни системи в НАП
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 09.07.2013
Дата на приключване: 09.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и капацитета на служителите на НАП при извършване на анализ на функционалните изисквания и бизнес анализ на дейността при разработка или усъвършенстване на информационни системи в Агенцията
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител/и; Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор/и за възлагане на обществената поръчка с избрания/те изпълнител/и.
Дейност 2: Провеждане на обучения по бизнес и функционален анализ при разработване на софтуер Дейностите по провеждане на обучение по бизнес и функционален анализ при разработване на софтуер се планира да включват следните поддейности по обучение: Поддейност 1: Провеждане на обучение на тема “Основи на XML” със следния обхват: • Въведение в XML технологията • Въведение в XML документите • Създаване на добре оформени и валидни XML документи • Използване области на имена в XML документ • Създаване и използване на XML схема на документ • Проверка на XML документи, като се използват стандартните техники за XML • Използвайте изрази и функции • Трансформация на XML документи чрез използване на стилови изрази Брой участници – 5 служители на НАП в една група Продължителност на обучението – минимум 2 дни. Поддейност 2: Провеждане на обучение на тема “Анализ и управление на изисквания – задачи и практики от Business Analysis Body of Knowledge 2.0 (BABOK®)” със следния обхват: • Представяне на BABOK • Основи на бизнес анализа и ролята му в организацията. • Планиране на подхода и задачите по бизнес анализа – идентифициране на заинтересовани лица, дефиниране на отговорности, определяне продуктите на бизнес анализа. • Организационен анализ – идентифициране на потребности, бизнес процеси. • Задачи и техники за събиране на изисквания. • Управление и комуникация на изискванията. • Анализ на изискванията – приоритизиране, допускания и ограничения, верифициране и валидиране. • Документиране на изискванията. • Моделиране на функционални изисквания. • Моделиране на данни. • Качество на изискванията. • Оценка и подбор на решение. Брой участници – 15 служители в една или две групи. Продължителност на обучението – минимум 3 дни. Поддейност 3: Провеждане на обучение на тема “Обектно ориентиран анализ и дизайн с UML” със следния обхват: • Въведение в обектно ориентирания анализ и дизайн; • Представяне на UML • Графичната нотация на UML – основните видове диаграми и тяхното практическо приложение за специфициране и документиране на различните аспекти на една система; • Създаване на основните видове диаграми (диаграма на типичните случаи (Use-case Diagram), Класова диаграма (Class Diagram), Обектна диаграма (Object Diagram), Диаграма на пакетите (Package Diagram), Диаграма на компонентите (Component Diagram), Диаграма на разгръщане (Deployment Diagram), Диаграми на взаимодействие: Диаграма на последователност (Sequence Diagram) и Диаграма на комуникация (Communication Diagram), Диаграма на дейност (Activity Diagram) и др.) • Шаблони и модели за проектиране • Описание на архитектурната концепция и диаграма • Описание на нивата на архитектурния модел Брой участници – 9 служители в една група. Продължителност на обучението – минимум 3 дни. Поддейност 4: Провеждане на обучение на тема “Въведение в SQL” със следния обхват: • Въведение в базите данни; • Извличане на данни с помощта на SQL; • Ограничаване и сортиране на данни • Използване на функции за персонализиране на изходните данни • Функции за преобразуване и условни изрази • Обобщаване на данни, използвайки Функции за групиране • Показване на данни от няколко таблици • Под-заявки за решаване на заявки • Използване на функции за манипулиране на данни • Други обекти схема • Описание на архитектурната концепция и диаграма • Описание на нивата на архитектурния модел • Контрол на достъпа на потребителите • Управление на схеми и обекти Брой участници – 5 служители в една група. Продължителност на курса – минимум 5 дни. Поддейност 5: Провеждане на обучение на тема “ITIL Foundation” със следния обхват: • Въведение в ITIL. Основна терминология. • Запознаване с основните области на ITIL – Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement. Брой участници – 9 служители в една група Продължителност на курса – минимум 3 дни. В рамките на горепосочените поддейности от 1 до 5 ще се подготвят от избрания/те изпълнител/и, план-графици (програми) на дейностите по провеждане на обученията. Също така изпълнителят/те следва да разработи/ят и предостави/ят пакети с учебни материали за целите на всяко едно обучение; Материалите за целите на обученията по поддейности от 1 до 5, следва да бъдат предоставени на хартиен или електронен носител. Обученията следва да бъдат проведени на български език. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала за обучението, превод на български език (при необходимост), провеждане на самото обучение и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя на всяко обучение. На участниците в обученията следва да бъдат предоставени сертификати за участие във всеки един от преминатите курсове за обучение.
Дейност 3: Провеждане на обучение за повишаване на комуникативните способности на служителите Дейността включва провеждане на обучение на тема: „Практически умения за ефективна комуникация (ЕФ-8)” от каталога на Института по публична администрация за 2013г. Целева група и брой участници – 15 служители в една група Продължителност на курса – 2 дни. Материалите за целите на обучението следва да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител. Обучението следва да бъде проведено на български език. На участниците в обученията следва да бъдат предоставени сертификати за участие в обучението.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейностите, свързани с информация и публичност ще се реализират по време на целия проект: от старта до края на проекта. Дейността включва следното: Поддейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Поддейността включва: Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на деиност 4 поддейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие; Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Сключване на договор с избрания изпълнител; Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Разработване и отпечатване на рекламни пакети по проекта (вкл. брандирани с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК, съдържащи (папка, химикалка и бележник); • Разработване и отпечатване на информационни брошури по проекта. Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта: • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъдат публикувани изготвените електронни материали и информация за спечелването и напредъка по проекта. На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се спазят изискванията за осигуряване на информация и публичност на ОПАК;
Дейност 5: Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор, юрист и счетоводител, които разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на разширен екип и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 039 BGN
Общ бюджет: 50 425 BGN
БФП: 50 425 BGN
Общо изплатени средства: 50 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 607 BGN
2014 32 818 BGN
2015 0 BGN
50 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 966 BGN
2014 27 895 BGN
2015 0 BGN
42 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 641 BGN
2014 4 923 BGN
2015 0 BGN
7 564 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Поддейност 1.1 : Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 6 Поддейност 1.1 :Подготвена документация за участие
Индикатор 7 Поддейност 1.2 :Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 8 Поддейност 1.3 :Сключен/и договор/и за изпълнение с избрания/те изпълнител/и.
Индикатор 9 Поддейност 2.1 :Проведено обучение на тема: “Основи на XML”;
Индикатор 10 Поддейност 2.1 :Брой обучени служители
Индикатор 11 Поддейност 2.1 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 12 Поддейност 2.2 :Проведено обучение на тема: “Анализ и управление на изисквания – задачи и практики от Business Analysis Body of Knowledge 2.0 (BABOK®)”
Индикатор 13 Поддейност 2.2 :Брой обучени служители
Индикатор 14 Поддейност 2.2 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 15 Поддейност 2.3 :Проведено обучение на тема: “Обектно ориентиран анализ и дизайн с UML”
Индикатор 16 Поддейност 2.3 :Брой обучени служители
Индикатор 17 Поддейност 2.3 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 18 Поддейност 2.4 :Проведено обучение на тема: “Въведение в SQL”
Индикатор 19 Поддейност 2.4 :Брой обучени служители
Индикатор 20 Поддейност 2.4 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 21 Поддейност 2.5 :Проведено обучение на тема: "ITIL Foundation";
Индикатор 22 Поддейност 2.5 :Брой обучени служители
Индикатор 23 Поддейност 2.5 :Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 24 Дейност 3: Проведено обучение на тема: „Практически умения за ефективна комуникация (EФ-8)”
Индикатор 25 Дейност 3:Брой обучени служители
Индикатор 26 Дейност 3:Брой изготвени и раздадени комплекта учебни материали
Индикатор 27 Дейност 4:Изготвено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 28 Дейност 4:Изготвена документация /документи/ за участие
Индикатор 29 Дейност 4:Проведена процедура /приложени условия/, съобразно ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 30 Дейност 4:Сключен договор с избран изпълнител
Индикатор 31 Дейност 4:Изготвени рекламни пакети
Индикатор 32 Дейност 4:Изготвени информационни брошури;
Индикатор 33 Дейност 4:Създадена специална категория на проекта в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 34 Дейност 5:Изготвен подробен план за изпълнението на проекта
Индикатор 35 Дейност 5:Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график
Индикатор 36 Дейност 5:Постигнати резултати по проекта
Индикатор 37 Дейност 5:Постигнати индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 38 Дейност 5:Изготвен и Риск регистър по проекта;
Индикатор 39 Дейност 5:Ежемесечна актуализация на риск регистър
Индикатор 40 Дейност 5:Проведени ежемесечни срещи на екипа по организация и управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз