Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0085-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-51
Наименование: Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за администриране на бази данни.
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 18.07.2013
Дата на приключване: 09.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и капацитета на ИТ експертите в НАП, ангажирани в администрирането, поддържането и оптимизацията на базите данни, за целите на информационните системи на агенцията.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на Дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител. Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на специализирани обучения за администриране на бази данни. Поддейност 1: Провеждане на курс за обучение по Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c . В рамките на тази поддейност се цели да се проведе курс за обучение, който ще създаде умения и предостави техники за наблюдение на системите, включени в Cloud Control, управление на таргети (компоненти), групи, конфигуриране и управление на задачи (jobs), автоматизиране на повтарящи се задачи, създаване на отчети, наблюдение на конфигурациите, управление на инциденти, инсталиране на версии и мн. други. Курсът ще бъде с продължителност от 3 дни, като в рамките на обучението ще бъдат обучени 3 (трима) служители. Материалите за целите на обучението, както и самото обучение ще бъдат предоставени на хартиен и/или оптичен носител от Изпълнителя Разходите за участник за обучението включват всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение. Поддейност 2: Провеждане на курс за обучение по Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse; В рамките на тази поддейност ще се проведе курс за обучение, който ще създаде умения за трансформиране и агрегиране на данни за целите на УИС, създаване на партишъни, управление на материализирани изгледи, използване на заявки за оптимизиране на времето за извеждане на справки и др. Обучението ще се проведе в рамките на 4 дни, като ще бъдат обучени 2 (двама) служители. Материалите за целите на обучението, както и самото обучение ще бъдат предоставени на хартиен и/или оптичен носител от Изпълнителя Разходите за участник за обучението включват всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение. Поддейност 3: Провеждане на курс за обучение по Oracle Database: Program with PL/SQL; В рамките на тази поддейност, ще се реализира курс за обучение, който ще осигури на участниците в него знания за написване на програмен код под формата на тригери, функции, процедури и програмни пакети – анонимни блокове, динамични SQL заявки, начини за тяхното изпълнение, дебъгване и оптимизиране на код. Обучението ще се проведе в рамките на 5 дни, като ще бъдат обучени 2 (двама) служители. Материалите за целите на обученията, както и самото обучение ще бъдат предоставени на хартиен и/или оптичен носител от Изпълнителя Разходите за участник за обучението включват всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение. Поддейност 4: Провеждане на курс за обучение по Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL New Features ; В рамките на тази поддейност ще се проведе курс за обучение, който ще осигури на участниците в него запознаване с SQL Developer средството за програмиране, новите аспекти на SQL и PL/SQL във версия 11g на базата данни – подобряване на перформанса, съобщенията за грешки, техники за компресия на данните, прозрачно криптиране, използване на оператори от тип PIVOT/UNPIVOT и др. Обучението ще бъде проведено в рамките на 2 дни, като ще бъдат обучени 3 (трима) служители. Материалите за целите на обучението, както и самото обучение ще бъдат предоставени на хартиен и/или оптичен носител от Изпълнителя Разходите за участник за обучението включват всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение. Поддейност 5: Провеждане на курс за обучение по Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop Release 2; В рамките на тази поддейност ще се реализира курс за обучение, който ще създаде капацитет, обучен в използване на Oracle средства за идентифициране на причините и предприемане на мерки за тюнинговане на SQL заявки, прилагане на оптимизатори за изпълнение на програмния код, промяна на плана на изпълнение, начини за оптимизиране на натоварването на БД посредством оптимизатори и статистики. Обучението ще бъде проведено в рамките на 3 дни, като ще бъдат обучени 2 (двама) служители. Материалите за целите на обучението, както и самото обучение ще бъдат предоставени на хартиен и/или оптичен носител от Изпълнителя Разходите за участник за обучението включват всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение. Поддейност 6: Провеждане на курс за обучение по Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL; В рамките на тази поддейност ще се реализира курс за обучение, който ще предостави на участниците в него техники за напреднали в ползване на PL/SQL средства за програмиране, в т.ч. ползване на Virtual Private Database (VPD) и прилагане на политики по сигурността и предпазване от SQL injection атаки, писане на код за интерфейсване с големи обекти от тип Secure File LOBs и др. Обучението ще бъде проведено в рамките на 3 дни, като ще бъде обучен 1 (един) служител. Материалите за целите на обучението, както и самото обучение ще бъдат предоставени на хартиен и/или оптичен носител от Изпълнителя Разходите за участник за обучението включват всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение. Поддейност 7: Провеждане на курс за обучение по Mastering SQL Server 2008 R2 for Database Administrators. В рамките на тази поддейност ще се реализира курс за обучение, който ще запознае участниците с архитектурата на компонентите на ниво операционна система за нуждите на MS SQL бази данни, разполагането на данните, индексите, транзакционите логове; начините за оптимизация на входно-изходните операции; възстановяване на БД; средства за наблюдение и техники за оптимизация. Обучението ще бъде проведено в рамките на 5 дни, като ще бъдат обучени 2 (двама) служители. Материалите за целите на обучението, както и самото обучение ще бъдат предоставени на хартиен и/или оптичен носител от Изпълнителя Разходите за участник за обучението включват всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки), наем на зала, лекторски, материали за обучение.
Дейност 3: Провеждане на семинари за практическо прилагане на ЗЕУ, във връзка с изграждане на интегрирана информационна система в съответствие с принципите на електронно управление Поддейност 1: Провеждане на семинар „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление” (ИТО-2) В рамките на тази поддейност ще се проведе семинар „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление” (ИТО-2), предназначен за ръководители на ИТ звена в централната и държавна администрация, който ще изгради основни управленски знания в областта на информационните технологии, необходими за успешното прилагане на ЗЕУ. Семинарът ще се проведе в рамките на 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще вземе участие 1 служител – ръководител на сектор „Администриране на бази данни и системи”, към дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” в ЦУ на НАП. Поддейност 2: Провеждане на семинар „Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие” (ИТО-1) В рамките на тази поддейност ще се проведе семинар на тема „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление”, който ще изгради основни знания за управление и организация на дейността на администрацията, предлагайки нови подходи и решения, базирани на новите технологии. Семинарът е предназначен за ръководители и експерти в централна и териториални администрация, чиято дейност е свързана със ЗЕУ и предоставяне на он-лайн административни услуги. Семинарът ще се проведе в рамките на 2 дни и в него ще вземат участие 2 (двама) служители от дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси”, сектор „Администриране на бази данни и системи”.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Поддейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта включващо: Изработване и разпространяване на 100 броя рекламни комплекти (папка, тефтер, химикалка); Изработване на информационна брошура по проекта - 200 броя. Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта: Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация за напредъка по проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 5: Дейности за организация и управление на проекта. Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Сформиране на екип за организация и управление и изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществена поръчка; • Управлението на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол на изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 892 BGN
Общ бюджет: 29 411 BGN
БФП: 29 411 BGN
Общо изплатени средства: 29 411 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 378 BGN
2014 21 033 BGN
2015 0 BGN
29 411 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 121 BGN
2014 17 878 BGN
2015 0 BGN
25 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 257 BGN
2014 3 155 BGN
2015 0 BGN
4 412 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 6 Дейност 1: Подготвена документация за участие
Индикатор 7 Дейност 1:Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 8 Дейност 1:Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 9 Дейност 2:Проведено обучение Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12с
Индикатор 10 Дейност 2:Проведено обучение Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse
Индикатор 11 Дейност 2:Проведено обучение Oracle Database: Program with PL/SQL
Индикатор 12 Дейност 2:Проведено обучение Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL New Features
Индикатор 13 Дейност 2:Проведено обучение Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop Release 2
Индикатор 14 Дейност 2:Проведено обучение Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL
Индикатор 15 Дейност 2:Проведено обучение Mastering SQL Server 2008 R2 for Database Administrators
Индикатор 16 Дейност 3: Проведен семинар „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление”
Индикатор 17 Дейност 3:Проведен семинар „Е-правителство: успешни практики и предпоставки за развитие”
Индикатор 18 Поддейност 4.1:Подготвено описание на обществената поръчка
Индикатор 19 Поддейност 4.1:Подготвена документация за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 20 Поддейност 4.1:Проведена процедура за възлагане на обществена
Индикатор 21 Поддейност 4.2:Изработени и разпространени рекламни комплекти (папка, бележник, химикалка)
Индикатор 22 Поддейност 4.2:Изработени информационни брошури
Индикатор 23 Поддейност 4.2:Създадена специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 24 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 25 Дейност 5: Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график
Индикатор 26 Дейност 5:Постигнати индикаторите за изпълнение на проекта
Индикатор 27 Дейност 5: Постигнати резултати в предвидените срокове
Индикатор 28 Дейност 5:Изготвен риск регистър
Индикатор 29 Дейност 5:Ежемесечма актуализация на риск регистър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз