Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0003-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-65
Наименование: Прозрачна и икономически ефективна приватизация и следприватизационен контрол чрез усъвършенстване на експертните знания и умения
Бенефициент: Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 08.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния и професионален капацитет на служителите чрез усъвършенстване на експертните им знания и умения за постигане на по–висока ефективност
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Задачите и отговорностите по осъществяване на дейностите по проекта ще се разпределят между двамата члена на екипа - ръководител и счетоводител. Дейностите по организация и управление предвиждат разделение на задачите съгласно функционалните задължения и отоговорности; създаване на правила за вътрешен контрол и финансова отчетност при управлението на проекта и съхранението на проектната документация; провеждане на процедури за избор на изпълнители; текущ контрол по изпълнение на дейности, възложени на външни изпълнители; текущо отчитане по фази и етапи от изпълнението, както и текущ моноторинг на отделните етапи от проекта, включително и след приключването му.
Дейност 2: Провеждане на специализирани обучителни курсове по английски език Предвид специфичния предмет на дейност служителите от дирекция "Административна", дирекция "Финансова" и дирекция "Сделки", разделени на две групи по десет служители ще преминат тримесечен езиков курс на обучение по терминологичен английски език. Езиковят курс ще бъде фокусиран към обучение на термините и изразите, използвани в световната икономическа и юридическа теория и практика, термини и съкращения специфични за различните видове предприятия: индустриални, банкови, застрахователни, бюджетни и др. Групите ще бъдат разделени на принципа на професионалната ориентация - юридическа и финансова група. За напредъка в обучениеята по време на курса ще се провеждат контролни тестове и ще се изготвят ежемесечни отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове. В края на курса ще се проведе финален тест и на всеки успешно преминал теста ще бъде издаден сертификат.
Дейност 3: Обучения в съответствие със специфичната дейност на служителите от каталога на ИПА Развитието на професионалните умения и квалификацията на служителите се състои в усвояването на най-новите модели за организация и функциониране на администрацията съобразно добрите практики на страните от ЕС. В тази връзка за експертите от дирекция "Административна", дирекция "Финансова" и дирекция "Сделки" от каталога на ИПА за 2013 г. са избрани следните обучителни курсове: 1. "Управление и оценка на изпълнението". В обучението ще вземат участие директор на дирекция "Административна" и началник на отдел "Човешки ресурси и архив"; 2. "Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси". В обучението ще вземат участие началник на отдел "Човешки ресурси и архив" и двама експерти от отдел "Човешки ресурси и архив"; 3. "Прилагане на новата нормативна уредба за планиране на човешкитересурси". В обучението ще вземат участие директор на дирекция "Административна" и началник на отдел "Човешки ресурси и архив" и един експерт от отдел "Човешки ресурси и архив"; 4. "Комуникационна стратегия - разработване и план за реализиране". В обучението ще вземат участие началник на отдел и експерт от отдел "Маркетинг, отчет и връзки с обществеността" 5. "Е–правителство: успешни практики и предпоставки за развитие". В обучението ще вземат участие трима служители от отдел "Правно-нормативно и информационно обслужване" 6. "Работа с електронно подписани документи". В обучението ще вземат участие експерт от отдел "Човешки ресурси и архив", пряко отговарящ за архива и двама експерти от отдел "Правно-нормативно и информационно обслужване"; 7. "Анализиране на данни с PIVOTTABLE В MS EXCEL". В обучението ще вземат участие трима експерти от дирекция "Финансова" и трима от дирекция "Сделки"; 8. "Работа със списъци и база от данни в МS EXCEL". В обучението ще вземат участие трима експерти от отдел "Оценки" и трима от отдел "Маркетинг, отчет и връзки с обществеността" 9. "MS EXCEL за икономисти". В обучението ще вземат участие двама експерти от отдел "Мажоритарни пакети и фондова борса" и двама от отдел "Финансово осигуряване на приватизацията" 10. "Основни производства по АПК (за юристи)". В обучението ще вземат участие началник на отдел и юрисконсулт от отдел "Правно-нормативно и информационно обслужване" 11. "Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации". В обучението ще вземат участие началниците на отдел "Експертно-технически към НС", отдел "Мажоритарни пакети и фондова борса" и отдел "Маркетинг, отчет и връзки с обществеността" 12. "Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс)". В курса ще вземат участие 2 служители от дирекция "Административна" и дирекция "Финансова"; 13. Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали). В курса ще вземат участие 2 служители от дирекция "Финансова" и дирекция "Сделки"; 14. Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD. В курса ще вземат участие 3 служители от дирекция "Административна", "Финансова" и "Сделки"; 15. Хитрости (TIP & TRIK) В MS EXCEL. В курса ще вземат участие 3 служители "Административна", "Финансова" и "Сделки"; 16. Анализиране на данни съхранявани в MS EXCEL със средствата на MS ACCESS. В курса ще вземат участие четирима служители от дирекция "Финансова" и дирекция "Сделки".
Дейност 4: Специализирани обучения в съответствие специфичната дейност на служителите Специализирано обучение за допълнителна професионална квалификация на служители от отдел "Мажоритарни пакети и фондова борса", отдел "Правно-нормативно и информационно обслужване" отдел "Маркетинг, отчет и връзки с обществеността" относно търговия с ценни книжа - акции, облигации и др., прилагането на Закона за задълженията и договорите и Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата в съответствие с длъжностните характеристики на служителите. (18 служители в 3 обучения)
Дейност 5: Провеждане на обучения за въвеждане на устойчив механизъм за обучение относно лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност Обученията в тази дейност са разделени в обучителни модули, като те са съобразени с нуждите на служителите в администрацията в съответствие с ежедневните им задължения и работата в екип, комуникация в екипа и с клиентите, лидерство и изграждането на устойчиви механизми. Модул 1: "Ефективно управление мотивация на екипа и лидерство". Предвижда се модулът да е изнесен в рамките на два дни. В него ще вземат участие директорите на дирекции и началниците на отдели. По време на обучението участниците ще осъзнаят по-добре състоянието и потенциала на собствените си организационно-управленски и лидерски компетентности и начините, по които те и партньорите им могат продуктивно да въздействат чрез развитието им върху организационните процеси на сътрудничество, промяна и иновация Модул 2: "Екип и ефективни взаимодействия в екипа". Предвижда се модулът да е изнесен в рамките на два дни. В него ще вземат участие всички служители на дирекция "Административна", "Финансова" и "Сделки". Той има за цел да въздейства върху повишаване на личната ефективност на хората поотделно и на екипа като цяло; подобряване на общата атмосфера, удовлетворение и мотивация; сработване на служителите и полагане на основи за по-добра работна атмосфера; изграждане на умения за проактивност, особено в ситуации и работа с проблемни хора; повишаване на мотивацията на хората, както и тяхната инициативност в работата; изграждане на умения за управление на личното време на служителите; поставяне на общи за организацията стратегически и тактически цели; извеждане на екипа на организацията на по-високо ниво на взаимодействие на хората в него.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейността ще се изпълнява през целият период на изпълнение на проекта. Чрез реализирането й ще бъде предоставена информация на всички заинтересовани страни, както и на широката общественост, за целите, които настоящия проект преследва. за целта се предвижда да се направи: • Разработване, предпечатна подготовка и печат на дипляна за популяризирането на проекта; • Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта; • Публикации в печатни и он-лайн медии; • Публикации в интернет страницата на Агенцията; • Химикалки със ситопечат за участниците в пресконференции и обученията; • Папки (брандирани) за участниците в пресконференции и обученията; • Блокноути брандирани) за участниците в пресконференции и обученията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АВО-БЕЛ ООД
ЛА ФИТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 345 BGN
Общ бюджет: 37 167 BGN
БФП: 37 167 BGN
Общо изплатени средства: 37 167 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 800 BGN
2014 3 038 BGN
2015 16 329 BGN
37 167 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 130 BGN
2014 2 582 BGN
2015 13 879 BGN
31 592 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 670 BGN
2014 456 BGN
2015 2 449 BGN
5 575 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в трите дирекции
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в диркция "Административна"
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в дирекция "Финансова"
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в дирекция "Сделки"
Индикатор 6 Общ брой на обучените служители получили сертификат
Индикатор 7 Дейност 1 : Съставени и подписани договора с членовете на екипа
Индикатор 8 Дейност 1 : Изготвен протокол от началната среща
Индикатор 9 Дейност 1 : Изготвени и проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 10 Дейност 1 :Изготвени междинни и окончателен технически доклади
Индикатор 11 Дейност 2 : Езиково обучение по английски
Индикатор 12 Дейност 2 :Обучени служители на дирекция "Административна", "Финанова" и "Сделки"
Индикатор 13 Дейност 3 :Преминати обучения, включени в каталога на ИПА, пряко обвързани със специфичната дейност на служители от дирекция "Административна", "Финанова" и "Сделки"
Индикатор 14 Дейност 3 : Брой служители, преминали обучения
Индикатор 15 Дейност 4 :Преминати обучения отговарящи на нуждите на служителите и получаване на допълнителна професионална квалификация
Индикатор 16 Дейност 4 : Брой служители, преминали обучения
Индикатор 17 Дейност 5 : Обучения за познания за лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност
Индикатор 18 Дейност 5 : Брой обучени служители
Индикатор 19 Дейност 6 : Изработени рекламни и помощни материали (папки, химикалки, ноутпади)
Индикатор 20 Дейност 6 : Проведена заключителна пресконференция
Индикатор 21 Дейност 6 : Изработени и разпространени дипляни
Индикатор 22 Дейност 6 : Публикувани статии в централни и он-лайн медии;
Индикатор 23 Дейност 6 : Публикувана текуща информация за постигнатите резултати по проекта на уеб-сайта на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз