Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0004-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-64
Наименование: Утвърждаване на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация и следприватизационен контрол чрез професионална подготовка в съответствие с изискванията на пазара на труда и икономиката на знанието
Бенефициент: Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 08.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния и професионален капацитет на служителите чрез усъвършенстване на експертните им знания и умения за постигане на по–висока ефективност.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Задачите и отговорностите по осъществяване на дейностите по проекта ще се разпределят между двамата члена на екипа - ръководител и счетоводител. Дейностите по организация и управление предвиждат разделение на задачите съгласно функционалните задължения и отоговорности; създаване на правила за вътрешен контрол и финансова отчетност при управлението на проекта и съхранението на проектната документация; провеждане на процедури за избор на изпълнители; текущ контрол по изпълнение на дейности, възложени на външни изпълнители; текущо отчитане по фази и етапи от изпълнението, както и текущ моноторинг на отделните етапи от проекта, включително и след приключването му.
Дейност 2: Провеждане на специализирани обучителни курсове по английски и френски език за служителите от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" Предвид специфичния предмет на дейност служителите от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол", разделени на две групи по десет служители ще преминат тримесечен езиков курс на обучение по терминологичен английски или френски език. Езиковят курс ще бъде фокусиран към обучение на термините и изразите, използвани в световната икономическа и юридическа теория и практика, термини и съкращения специфични за различните видове предприятия: индустриални, банкови, застрахователни, бюджетни и др. За напредъка в обучениеята по време на курса ще се провеждат контролни тестове и ще се изготвят ежемесечни отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове. В края на курса ще се проведе финален тест и на всеки успешно преминал теста ще бъде издаден сертификат.
Дейност 3: Обучения от каталога на Интитута по публична администрация Развитието на професионалните умения и квалификацията на служителите се състои в усвояването на най-новите модели за организация и функциониране на администрацията съобразно добрите практики на страните от ЕС. В тази връзка за експертите от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" от каталога на ИПА за 2013 г. са избрани следните обучителни курсове: 1. "Основни производства по АПК (за юристи)". В обучението ще вземат участие началниците на отдел "Процесуално представителство" и отдел "Правно осигуряване на следприватизационния контрол" 2. "Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации". В обучението ще вземат участие 2 експерта от отдел "Контрол на приватизационните договори" и 1 от отдел "Правно осигуряване на СПК" 3. "Лична антикорупционна тетрадка - ръководител и подчинен заедно срещу корупцията". В обучението ще вземат участие началниците на отдел "Контрол на приватизационните договори", отдел "Правно осигуряване на СПК", отдел "Правна подготовка на приватизационните сделки" и отдел "Процесуално представителство" и двама експерти от отдел "Правно осигуряване на СПК" 4. "Организационно управленски фактори и условия за корупция и мерки за тяхното ограничаване". В обучението ще вземат участие директорите на дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" 5. "Прилагане на правото на ЕС в държавите членки". В обучението ще вземат участие двама експерти от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" 6. "Съдебен контрол в правото на ЕС". В обучението ще вземат участие двама експерти от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" 7. "Основи на материалното право на ЕС". В обучението ще вземат участие двама експерти от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" 8. "Работа с дълги документи с MS WORD". В обучението ще вземат участие четирима експерти от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" 9. "Обмен на данни между MS EXCEL и MS WORD". В курса ще вземат участие 2 служители от отдел "Контрол на приватизационните договори" и 2 служители от Дирекция "Правна"
Дейност 4: Специализирани обучения в съответствие със специфичната дейност на служителите Специализирано обучение за допълнителна професионална квалификация на служители от отдел "Правна подготовка на приватизационните сделки", отдел "Процесуално представителство", отдел "Контрол на приватизационните договори" и отдел "Правно осигуряване на СПК" относно прилагането на Закона за задълженията и договорите и Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата в съответствие с длъжностните характеристики на служителите. В обученията ще вземат участие по 5 служители от дирекция.
Дейност 5: Обучения за придобиване на ключови компетенции В рамките на дейността се предвижда провеждане на две двудневни обучения: "Осигуряване на прозрачност и интегритет - предизвикателства, решения, тенденции на реформата”, което има за цел да представи осигуряването на прозрачност и защитата на организационния интегритет като ключови предизвикателства пред публичните администрации на страните-членки на ЕС. Обучението ще акцентира върху общите принципи на реформата и върху ключови акценти в развитието на инструментариума за добро и прозрачно управление в публичния сектор - обща рамка и тенденции на развитие. В обучението ще вземат участие 16 служители на диркеция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол". "Инструментариум за осигуряване на прозрачност и управление на интегритета в публичния сектор на ЕС - управление чрез принципи и програми". Обучението има за цел да запознае служителите на дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол" с принципи на група държави срещу корупцията, програми за прозрачност и антикорупция, практики изведени от опита на страните членки на ЕС в контекстта на модернизацията на публичния сектор. В обучението ще вземат участие всички сллужители на диркеция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол". Обученията ще са изнесени с цел участниците в тях да са извън работната обстановка и да могат да избегнат ежедневните служебни емоции и да се повиши нагласата за съпричастност и активност при изграждането на ефективни екипи.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейността ще е текуща и ще се извършва по време на цялостнот изпълнение на проекта. С цел осигуряване на широка публичност и популяризиране на дейностите по проекта, с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ, ще бъдат използвани следните информационни и комуникационни механизми: - изработване на рекламни и помощни материали, необходими за обученията и пресконференцията по проекта; - подготовка и публикуване на публикации в печатни и он-лайн медии по време на изпълнение на проекта; - Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта; - дипляни, популяризиращи проекта и съдържащи информация за източника на финансиране, основната и специфичните му цели и очакваните резултати; - информация за постигнатите резултати ще бъде публикувана и на уеб-сайта на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 620 BGN
Общ бюджет: 57 288 BGN
БФП: 57 288 BGN
Общо изплатени средства: 57 288 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 900 BGN
2014 4 289 BGN
2015 36 100 BGN
57 288 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 365 BGN
2014 3 645 BGN
2015 30 685 BGN
48 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 535 BGN
2014 643 BGN
2015 5 415 BGN
8 593 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в двете дирекции
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в диркция "Правна"
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в дирекция "Следприватизационен контрол"
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители получили сертификат
Индикатор 6 Дейност 1:Съставени и подписани договора с членовете на екипа
Индикатор 7 Дейност 1:Изготвен протокол от началната среща
Индикатор 8 Дейност 1:Изготвени и проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 9 Дейност 1:Изготвени междинни и окончателен технически доклади
Индикатор 10 Дейност 2:Брой обучения в зависимост от потребностите на английски или френски език
Индикатор 11 Дейност 2:Брой преминали курс на обучение
Индикатор 12 Дейност 3:Брой обучения, включени в каталога на ИПА, пряко обвързани със специфичната дейност на служители от дирекция "Правна" и дирекция "Следприватизационен контрол"
Индикатор 13 Дейност 3:Брой служители , преминали обучения
Индикатор 14 Дейност 4: Преминати обучения отговарящи на нуждите на служителите и получаване на допълнителна професионална квалификация
Индикатор 15 Дейност 4: Брой служители , преминали обучения
Индикатор 16 Дейност 5:Брой обучения
Индикатор 17 Дейност 5:Брой обучени служители
Индикатор 18 Дейност 6: Изработени рекламни и помощни материали (папки, химикалки, ноутпади)
Индикатор 19 Дейност 6:Проведена заключителна пресконференция
Индикатор 20 Дейност 6:Изработени и разпространени броя дипляни
Индикатор 21 Дейност 6:Публикувани статии в централни и он-лайн медии
Индикатор 22 Дейност 6:Публикувана текуща информация за постигнатите резултати по проекта на уеб-сайта на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз