Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0050-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-14
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в Областна администрация – област Търговище
Бенефициент: Областна администрация Търговище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 08.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите в Областна администрация – област Търговище
Дейности: Дейност 1 „Обучения в Института по публична администрация” 25 служители на Областна администрация – област Търговище ще бъдат включени в общо 55 обучения (по 28 теми) за професионално развитие към Института по публична администрация: Главен секретар – УА-7, ЕФ-7 Директор АКРРДС – УА-1, ПР-6, ПР-3 Началник отдел ДСУС – ФС-6 Гл. експерт ДСУС – ФС-6 Гл. експерт ДСУС – ФС-6, ПР-6 Ст. експерт ДСРС – ФС-6 Ст. експерт ДСРС – ФС-6 Началник отдел АКРРТУ – ЧР-2, ПР-3 Гл. експерт ГКСД – ФС-8, ПР-16, ПР-6 Гл. експерт СПХД – ИТО – 23, ЧР-5, ЕФ-6 Гл. юрисконсулт АКРРДС – ПР-5, ПР-7, ПР-12 Ст. експерт АКП – ЕФ-7, ЕФ-3, ИТО – 8 Ст. експерт РРТОС – ПР-16, ПР-4 Ст. експерт РРСП – ИТО-23, ПР-4 Мл. експерт АТК – ЕФ-8, ИТО-4, ПР-18 Технически сътрудник – ЕФ-7 Директор АПОФУС – УА-5, ЧР-2, ЧР-4 Главен счетоводител – ФС-1, ФС-2, ФС-4 Гл. експерт ФДСУС - ФС-1, ФС-2, ФС-4 Старши счетоводител – ЧР-6, ФС-2 Гл.юрисконсулт АПОФУС – ПР-3, ПР-13 Ст. юрисконсулт - ПР-3, ПР-13, ИТО – 23 Гл. експерт ОМП – ИТО – 3, ИТО – 23 Гл. експерт ЧР – ЧР-2, ЧР-4 Гл. специалист АОД – ИТО – 4, ЕФ-8
Дейност 2 „Чуждоезиково обучение” 7 служители на Областна администрация – област Търговище ще преминат обучение по английски език: Главен юрисконсулт АКРРДС Старши юрисконсулт Гл. експерт ГКСД Ст. експерт ДСРС Ст. експерт ДСРС Ст. експерт АКП Гл. специалист АОД
Дейност 3 „Обучения в ключови компетентности” Всички 26 служители от Областна администрация – област Търговище ще бъдат включени в две (2) изнесени обучения по ключови компетентности: - Обучение „Екипна ефективност” (тридневно) - Обучение „Лична ефективност” (двудневно)
Дейност 4 „Дейности за информация и публичност” Изготвяне и разпространение на 4 прессъобщения. Публикуване на 2 бр. платени съобщения в местен вестник. Разработване и отпечатване на 100 бр. информационни листовки за целта на проекта. Изготвяне на транспарант за събития. Изготвяне и разпространение на предметни рекламни материали, популяризиращи проекта: химикали, тефтери и USB – по 100 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 422 BGN
Общ бюджет: 48 738 BGN
БФП: 48 738 BGN
Общо изплатени средства: 48 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 291 BGN
2014 30 447 BGN
2015 0 BGN
48 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 548 BGN
2014 25 880 BGN
2015 0 BGN
41 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 744 BGN
2014 4 567 BGN
2015 0 BGN
7 311 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1 : Брой обучени служители
Индикатор 7 Дейност 1 :% обучени жени
Индикатор 8 Дейност 1 :% служители получили сертификат
Индикатор 9 Дейност 2 :Брой обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2 :% обучени жени
Индикатор 11 Дейност 2 :% служители получили сертификат
Индикатор 12 Дейност 3 :Брой обучени служители.
Индикатор 13 Дейност 3 :% обучени жени
Индикатор 14 Дейност 3 :% служители получили сертификат
Индикатор 15 Дейност 4 :Брой разпространени прессъобщения
Индикатор 16 Дейност 4 :Брой публикувани платени съобщения
Индикатор 17 Дейност 4 :Брой отпечатани информационни листовки
Индикатор 18 Дейност 4 :Брой осигурени предметни рекламни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз