Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0059-C0001
Номер на проект: ЦA12-22-4
Наименование: Засилване на административния капацитет на Комисията за регулиране на съобщенията
Бенефициент: Комисия за регулиране на съобщенията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 10.07.2013
Дата на приключване: 10.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1. Обучение на служителите на КРС по програмата Института по публична администрация за 2013г. Обучението на служителите на КРС по програмата на Института по публична администрация за 2013г. ще бъде организирано съобразно идентифицираните потребности чрез заявки за участие в курсовете по следните направленията, допустими за финансиране по ОПАК: І. Управленски умения в администрацията; ІІ. Управление на човешките ресурси; ІІІ. Ефективни комуникации на държавната администрация; ІV. Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията; V. Финансово и стопанско управление; VІ. Е-правителство: изграждане, умения; VІІ.Специализирано чуждоезиково обучение.
Дейност 2. Дейности за информация и публичност Информиране на заинтересованите страни за целите, дейностите и резултатите от проекта с цел гарантиране на неговата устойчивост. Дейността включва изготвянето на публикации, пресконференция, банер и рекламни материали за запознаване на обществеността с изпълнението на проекта, финансиран със средства от Европейския съюз.
Дейност 3. Организация и управление и на проекта Планира, организира и управлява изпълнението на проекта. Организира избора на изпълнител на дейност 2 „Информация и публичност”. Изготвя на технически (междинни и окончателен) доклади, финансови отчети и искания за плащане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 991 BGN
Общ бюджет: 84 832 BGN
БФП: 84 832 BGN
Общо изплатени средства: 84 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 832 BGN
2015 0 BGN
84 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 107 BGN
2015 0 BGN
72 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 725 BGN
2015 0 BGN
12 725 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сертификати
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Банер за страницата на КРС
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Изготвяне на рекламни материали – бележници и химикалки с логото на ЕС, ЕСФ и ОПАК
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Проведена заключителна пресконференция
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Междинни и окончателен доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз