Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0194-C0001
Номер на проект: A12-22-192
Наименование: Повишаване професионалния капацитет на общинска администрация Горна Малина чрез обучения
Бенефициент: Община Горна Малина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 08.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Горна Малина
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалния капацитет и мотивацията на общинска администрация Горна Малина чрез обучения
Дейности: Дейност 1. Посещаване на обучения в Института по публична администрация Проектът предвижда посещаването на определени обучения, провеждани от Института по публична администрация (ИПА) от служители на община Горна Малина. Обученията, които се планира да бъдат посетени са следните: Превенция на корупционния риск (УА-2). Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени в 2 дни. Обучението ще бъде посетено от Секретаря на общината; Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда (УА-3). Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени в 2 дни. Обучението ще бъде посетено от Секретаря на общината; Изграждане на публичен имидж (ЕФ-4). Обучението е с продължителност 16 учебни часа, разпределени в 2 дни. Обучението ще бъде посетено от Гл.експерт образование, култура, вероизповедание и социални дейности, във функциите на който влизат задачи свързани с публичността по проектите на общината. Основни производства по АПК (за юристи) (ПР-5). Обучението е с продължителност от 20 учебни часа, разпределени в 2,5 дни. Обучението ще бъде посетено от Главния юрисконсулт на общината. Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за юристи) (ПР-7). Обучението е с продължителност от 16 учебни часа, разпределени в 2 дни. Обучението ще бъде посетено от Главния юрисконсулт на общината. Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации (ПР-19). Обучението е с продължителност от 16 учебни часа, разпределени в 2 дни. Обучението ще бъде посетено от Заместник кмета, в чийто ресор е взаимодействието с гражданския сектор и бизнеса. На всички служители преминали през обучения ще бъдат издадени сертификати.
Дейност 2. Провеждане на езикови курсове Дейността включва провеждане на езиков курс за придобиване на знания по английски език. След преминаване на курса обучените служители ще придобият сертификат за познания по английски език за нива А1/А2 съгласно Общата европейска езикова рамка. Обучението ще се проведе както следва: o Продължителност от 150 учебни часа; o Място на провеждане: град София; o Участници в обучението: 1 група от 11 обучаеми. Преминалите обучение служители ще придобият сертификат за познания по английски език – ниво А1/А2
Дейност 3. Провеждане на обучение за придобиване на дигитална компетентност Дейността включва провеждането на следните обучения: Поддейност 3.1. Обучение по текстообработка и инструменти за електронна комуникация с продължителност 40 учебни часа. Обучението ще се проведе в две групи: първа група съставена от 13 (кмет и кметски наместници) и 11 участника, служители на общинска администрация (специалисти от ТСУ, технически сътрудници, специалист ГРАО, инспектор и специалист „Данъчни приходи”, експерти „Евроинтеграция”). Обучението ще включва теоретични и практически занимания за работа с текстообработващ софтуер, а именно: създаване, редактиране и съхраняване документи, форматиране на текстове, работа с таблици, колони и други форматиращи свойства, създаване на графики, диаграми, WordArt, създаване и използване бланки за документи, използване на сложни функции, като макроси (Macros), задаване на версии на документа и инструменти за проверка и редакция и др. Поддейност 3.2. Обучение за работа с електронни таблици с продължителност 40 учебни часа, 10 участника. В обучението ще бъдат включени служители експерти „Евроинтеграция”, специалист „ЧР”, експерт „Екология”, специалисти ТСУ, деловодители, инспектор и специалист „Данъчни приходи”. Обучението предвижда както изучаване на основните функции на софтуерните продукти за работа с електронни таблици, така и по-сложни операции за анализ на данни, обработване на големи количества информация (създаване на диаграми, автоматизирани операции и др.). Формата на компютърните обучения е присъствена, като занятията ще се провеждат в оборудвана зала в община Горна Малина. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Дейност 4. Провеждане на специализирани обучения Тази дейност включва следните обучения: Поддейност 4.1. Обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи, с продължителност 24 учебни часа, 15 участника. Обучението е предвидено за кметове не кметства, кметски наместници, заместник – кмет и секретар. Поддейност 4.2. Обучение за придобиване на умения за работа в екип, с продължителност 24 учебни часа, за 30 участници. В обучението ще вземат участие кметове на кметства и представители различни звена на общинската администрация. В обучението ще се засегнат теми като: екипна комуникация, екипно взаимодействие, вземане на екипни решения, вътрешноорганизационна координация, умения за управление на екипи. Поддейност 4.3. Обучение за лидерство и лидерски умения, с продължителност 24 учебни часа, за 22 участника. В обучението ще участват служители на ръководни длъжности (кметове на кметства, ръководители на отдели). Част от темите, които ще бъдат засегнати в обучението са следните: организационно поведение и управленските функции, мениджмънтът като приложна поведенческа наука: лична, екипна и организационна ефективност, управленска динамика и смисъл на лидерството в бизнеса, концепции и техники на мениджмънта, управление на организационното планиране, методи за овластяване на сътрудниците и развитие на управляемостта, управленска ефективност. Формата на специализираните обучения е присъствена, като занятията ще се провеждат изнесено, извън територията на община Горна Малина. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Дейност 5. Информация и публичност  Дейността предвижда мерки за информация и публичност на проектните цели и резултати, като включва:  Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (20 присъстващи);  Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (30 присъстващи);  Изработване на дипляна, описваща целите и очакваните резултати от него;  Изработване и поставяне на разяснителна табела в сградата на общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Смарт Адвайзърс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 242 BGN
Общ бюджет: 81 703 BGN
БФП: 81 703 BGN
Общо изплатени средства: 81 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 248 BGN
2014 64 455 BGN
2015 0 BGN
81 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 661 BGN
2014 54 787 BGN
2015 0 BGN
69 448 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 587 BGN
2014 9 668 BGN
2015 0 BGN
12 256 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Проведено обучение "Превенция на корупционния риск (УА-2)"
Индикатор 9 Дейност 1: Проведено обучение "Превенция на корупционния риск (УА-2)" - Брой обучени
Индикатор 10 Дейност 1: Проведено обучение "Управление на електронната администрация.Облачни технологии.Архитектури, модели и виртуална среда (УА-3)"
Индикатор 11 Дейност 1: Проведено обучение "Управление на електронната администрация.Облачни технологии.Архитектури, модели и виртуална среда (УА-3)" - Брой обучени
Индикатор 12 Дейност 1: Проведено обучение "Изграждане на публичен имидж" (ЕФ-4)"
Индикатор 13 Дейност 1: Проведено обучение "Изграждане на публичен имидж" (ЕФ-4)" - Брой обучени
Индикатор 14 Дейност 1: Проведено обучение "Основни производства по АПК (за юристи) (ПР-5)"
Индикатор 15 Дейност 1: Проведено обучение "Основни производства по АПК (за юристи) (ПР-5)" - Брой обучени
Индикатор 16 Дейност 1: Проведено обучение "Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс ( за юристи) (ПР-7)"
Индикатор 17 Дейност 1: Проведено обучение "Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс ( за юристи) (ПР-7)" - Брой обучени
Индикатор 18 Дейност 1: Проведено обучение " Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации (ПР-19)"
Индикатор 19 Дейност 1: Проведено обучение " Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации (ПР-19)" - Брой обучени
Индикатор 20 Дейност 2: Проведено обучение по английски език за нива А1 и А2
Индикатор 21 Дейност 2: Проведено обучение по английски език за нива А1 и А2 - Брой обучени
Индикатор 22 Дейност 3: Проведено обучение текстообработка и инструменти за електронна комуникация
Индикатор 23 Дейност 3: Проведено обучение текстообработка и инструменти за електронна комуникация - Брой обучени
Индикатор 24 Дейност 3: Проведено обучение за работа с електронни таблици
Индикатор 25 Дейност 3: Проведено обучение за работа с електронни таблици - Брой обучени
Индикатор 26 Дейност 4: Проведено обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи
Индикатор 27 Дейност 4: Проведено обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи- Брой обучени
Индикатор 28 Дейност 4: Проведено обучение за придобиване на умения за работа в екип
Индикатор 29 Дейност 4: Проведено обучение за придобиване на умения за работа в екип - Брой обучени
Индикатор 30 Дейност 4: проведено обучение за лидерство и лидерски умения
Индикатор 31 Дейност 4: Проведено обучение за лидерство и лидерски умения- Брой обучени
Индикатор 32 Дейност 5: Проведена стартираща пресконференция
Индикатор 33 Дейност 5: Проведена пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него
Индикатор 34 Дейност 5: Изработена дипляна
Индикатор 35 Дейност 5: Изработена разяснителна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз