Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0031-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-35
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на ОА Ловеч чрез обучение
Бенефициент: Областна администрация – Ловеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 12.07.2013
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната квалификация и компетенции на служителите от Областна администрация Ловеч
Дейности: Дейност1: Администриране и управление на проекта. Управлението на проекта ще бъде осъществено от екип, който се състои от ръководител, счетоводител и технически сътрудник. Всеки един от тях има определени задължения и отговорности, които ще осигурят успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Управлението се състои от планиране, мониторинг, реализирането на проектните дейности, контрол на финансите, анализ на вътрешните и външните фактори, имащи отношение към изпълнението на проекта. Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането, до приключването на проекта.
Дейност 2: Провеждане на обучения за служителите на областна администрация Ловеч. 2.1 Обучения, които са включени в каталога за обучения на ИПА за 2013г. 2.1.1 УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО – обучението се предвижда за 6 души от ОА Ловеч, в това число областен управител, главен секретар, директор на дирекция АПОФУС, старши юрисконсулт, младши експерт човешки ресурси и директор на дирекция АКРРДС; 2.1.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА, ВРЕМЕТО И СТРЕСА – обучението се предвижда за 12 души от ОА Ловеч, в това число областен управител, главен секретар, директор на дирекция АПОФУС, главен експерт ОМП, главен експерт ИТ, главен счетоводител, директор на дирекция АКРРДС, двама главни експерта от дирекция АКРРДС, младши експерт от дирекция АКРРДС, старши експерт ДС, специалист от дирекция АКРРДС; 2.1.3 ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ЕТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕТИЧНИ ДИЛЕМИ И КОНФЛИКТИ ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ – обучението се предвижда за 25 души от ОА Ловеч, в това число служител за връзки с обществеността, главен секретар, директор на дирекция АПОФУС, главен експерт ОМП, главен експерт ИТ, главен счетоводител, старши юрисконсулт, младши експерт човешки ресурси, директор на дирекция АКРРДС, главен юрисконсулт, трима главни експерта от дирекция АКРРДС, двама младши експерта от дирекция АКРРДС, главен експерт ДС, старши експерт ДС, младши експерт ДС, главен специалист от дирекция АКРРДС, специалист от дирекция АКРРДС, отговорник обект и четирима служители охрана на обект; 2.1.4 УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА – обучението се предвижда за 9 души от ОА Ловеч, в това число директор на дирекция АПОФУС, старши юрисконсулт, главен счетоводител, главен юрисконсулт, главен експерт от дирекция АКРРДС, главен експерт ДС, старши експерт ДС, младши експерт ДС, специалист от дирекция АКРРДС; 2.1.5 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – обучението се предвижда за 12 души от ОА Ловеч, в това число директор на дирекция АПОФУС, главен експерт ИТ, старши юрисконсулт, директор на дирекция АКРРДС, главен експерт от дирекция АКРРДС, главен експерт ДС, старши експерт ДС, главен специалист от дирекция АКРРДС, отговорник обект и трима служители охрана на обект; 2.1.6 СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРЕ ИЗГЛЕЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ С MS WORD – обучението се предвижда за 25 души от ОА Ловеч, в това число служител за връзки с обществеността, главен секретар, директор на дирекция АПОФУС, главен експерт ОМП, главен експерт ИТ, главен счетоводител, старши юрисконсулт, младши експерт човешки ресурси, директор на дирекция АКРРДС, главен юрисконсулт, трима главни експерта от дирекция АКРРДС, двама младши експерта от дирекция АКРРДС, главен експерт ДС, старши експерт ДС, младши експерт ДС, главен специалист от дирекция АКРРДС, специалист от дирекция АКРРДС, отговорник обект и четирима служители охрана на обект; 2.1.7 ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT (базов курс) – обучението се предвижда за 22 души от ОА Ловеч, в това число служител за връзки с обществеността, главен експерт ОМП, главен експерт ИТ, главен счетоводител, старши юрисконсулт, младши експерт човешки ресурси, главен юрисконсулт, трима главни експерта от дирекция АКРРДС, двама младши експерта от дирекция АКРРДС, главен експерт ДС, старши експерт ДС, младши експерт ДС, главен специалист от дирекция АКРРДС, специалист от дирекция АКРРДС, отговорник обект и четирима служители охрана на обект; 2.2 Обучения в ключови компетентности, които не са включени в каталога за обучения на ИПА за 2013г. 2.2.1 Обучения в ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство - обучение за администрацията 24 души;
Дейност 3: Информация и публичност на проекта. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат реализирани редица мерки за популяризиране и визуализация на безвъзмездната помощ, предоставена от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, финансирана от Европейския социален фонд. Планирани са 2 пресконференции, за отбелязване на резултатите от ключовите етапи на проекта: 1 пресконференция след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездната помощ и 1 пресконференция в края на проекта, за популяризиране на постигнатите цели и резултати. Предвидена е и публикация в местни печатни издания, с която да се популяризират завършените ключови етапи. Също така ще бъдат разработени рекламни брошури за получената безвъзмездна помощ. Още от стартирането на проекта в сградата на ОА Ловеч на видимо място ще бъде поставена постоянна информационна табела, съгласно изискванията за визуализация на получената финансова подкрепа. Чрез наличния сайт на ОА Ловеч ще бъде вписвана актуална информация за изпълнението на дейностите и резултатите по проекта, която ще бъде достъпна по всяко време до цялата общественост. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съгласно Приложение № 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” и ще съдържат логата на ЕСФ и ОПАК; името на проекта и на оперативната програма; флагът на ЕС и българският национален флаг. Ще бъдат спазени Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. На всички документи и материали ще бъде поставено изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Печатница Дъга" ООД
Фондация Кореняк
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 889 BGN
Общ бюджет: 46 305 BGN
БФП: 46 305 BGN
Общо изплатени средства: 46 305 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 178 BGN
2014 30 533 BGN
2015 5 594 BGN
46 305 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 651 BGN
2014 25 953 BGN
2015 4 755 BGN
39 359 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 527 BGN
2014 4 580 BGN
2015 839 BGN
6 946 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой проведени обучения
Индикатор 4 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 Дейност 1 : Сертифициран проект
Индикатор 6 Дейност 1 :Доклад за прогреса на проекта
Индикатор 7 Дейност 1 :Финансов отчет
Индикатор 8 Дейност 2 : Брой теми на проведените обучения
Индикатор 9 Дейност 2 : Брой проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 2 : Брой обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2 : Получени сертификата
Индикатор 12 Дейност 3 : Проведени пресконференции
Индикатор 13 Дейност 3 : Публикации в пресата
Индикатор 14 Дейност 3 :Разработени рекламни брошури
Индикатор 15 Дейност 3 :Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз