Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0080-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-32
Наименование: „Обучението - стимул за развитие на служителите в държавната администрация”
Бенефициент: Областна администрация - Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 12.07.2013
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши квалификацията на служителите в Областна администрация – Пловдив чрез провеждане на обучения съобразно техните професионални задължения.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта. Дейността включва следните поддейности: 1. Събиране на екипа за управление на проекта За гарантиране на изпълнението на целите на проекта е създаден екип за управление още на етапа на разработването му. Към проектното предложение са приложени автобиографиите на членовете на екипа. На встъпителната среща на членовете на екипа ще се уточнят правилата за работа и комуникация. 2. Разработване на длъжностни характеристики на членовете на екипа в съответствие с правилата за работа, свързани с вътрешен мониторинг, отчетност и контрол на екипа. Разпределението по длъжности е определено в приложените автобиографии. 3. Изготвяне на междинни и окончателни технически доклади и финансови отчети. Отчетността е в съответствие с правилата за управление на проектите, финансирани от ОПАК.
Дейност 2: Организиране и провеждане на обучения за служителите в Областна администрация - Пловдив, съобразно техните професионални задължения и идентифицираните потребности. Дейността включва следните поддейности: 2.1. Провеждане на обучения, които са включени в каталога за обучение на Института за публична администрация (ИПА); 2.2. Провеждане на компютърно и чуждоезиково обучение (английски език), различно от предлаганото от Института за публична администрация - ИПА; 2.3. Провеждане на специализирано обучение, свързано с въведената интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност съгласно международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005; 2.4. Провеждане на обучения, свързани с лидерство и мениджмънт и мотивация и екипна работа.
Дейност 3: Информация и публичност. Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: Организация на встъпителна и заключителна пресконференция, кафе паузи и техническо оборудване. Изработване на 2 броя информационни табели за проекта; Публикуване на информация по проекта в официалния сайт на Областна администрация – Пловдив за дейностите по проекта. Публикуване на четири платени рекламни представяния в пресата на областно ниво, които ще дават информация за предоставената безвъзмездна финансова помощ, хода на проекта, целевата група и планираните обучения. Изготвяне на специален рекламен клип за реализираните дейности по проекта, който се предвижда да бъде излъчен в ефира на национална медия. Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК и ЕСФ. Тази дейност ще бъде извършена в пълно съответствие с изискванията, посочени в Приложение А13 „Информация и публичност”, част от документацията за информация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РИНА БЪЛГАРИЯ
"Обучение-Пловдив" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 352 BGN
Общ бюджет: 57 264 BGN
БФП: 57 264 BGN
Общо изплатени средства: 55 795 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 470 BGN
2014 41 324 BGN
2015 0 BGN
55 795 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 300 BGN
2014 35 126 BGN
2015 0 BGN
47 426 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 171 BGN
2014 6 199 BGN
2015 0 BGN
8 369 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени
Индикатор 4 Брой проведени курсове за обучение
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Брой публикации в медиите, свързани с изпълнението на проекта
Индикатор 7 Дейност 1: Длъжнстни характеристики
Индикатор 8 Дейност 1:Сключени договори
Индикатор 9 Дейност 2:Общ брой обучените служители в администрацията
Индикатор 10 Дейност 2:Общ брой обучените служители в администрацията - обучени жени
Индикатор 11 Дейност 2:Брой проведени курсове за обучение
Индикатор 12 Дейност 2: %обучени жени
Индикатор 13 Дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 14 Дейност 3:Изработени информационни табели
Индикатор 15 Дейност 3:Периодично публикувана информация за напредъка на проекта на официалния сайт на Обл. администрация – Пловдив
Индикатор 16 Дейност 3: Публикации в медиите
Индикатор 17 Дейност 3: Изготвен и излъчен клип в нац. телевизия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз