Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0053-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-11
Наименование: Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност
Бенефициент: Областна администрация – Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 12.07.2013
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите в Областна администрация, чрез обучение, за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: 1. Обучение в Институт по публична администрация София Преминаване през курсове на обучение в ИПА на служителите от Областна администрация Кюстендил в следните тематични области - Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията - ПР-3; ПР-4; ПР-6; ПР-7; ПР-10; ПР-12; ПР-13; ПР-18; ПР-19; ПР-25; ПР-26; ПР-27; ПР-28; - Финансово и стопанско управление – ФС-2; ФС-3; ФС-5; ФС-6; ФС-8; - Управление на човешките ресурси – ЧР-1; ЧР-2; ЧР-6; - Е-правителство: изграждане, умения – ИТО-3; ИТО-4; ИТО-5; ИТО-29; ИТО-30; - Специализирано чуждоезиково обучение – ЧЕО-8А; ЧЕО-14А; ЧЕО-9Б; ЧЕО-15; - Управленски умения в администрацията – УА-1; УА-6; УА-7; - Ефективни комуникации на държавната администрация – ЕФ-2; ЕФ-8;
2. Обучение по английски език Ще се формират пет основни групи за обучение по английски език, като служителите следва да покрият изискванията за владеене на език, съответно степен А2 /252 часа/; B1 /252 часа/; B2 /252 часа/; B2+/C1 /180 часа/; C2 /180 часа/. Обученията ще се провеждат в залите на ОА, оборудвани с аудио – визуални средства, позволяващи интерактивни форми на обучения, работа в малки подгрупи от двама – трима души, групи със служители от едно ниво на владеене на езика и работа между отделните групи/нива.
3. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции при стартиране и приключване на проекта за осигуряване на информация и публичност. Отпечатване на рекламно – информационни материали с логото на програма ОПАК, слоган и име на проекта и разполагането им на подходящо място в сградата на Областна администрация Кюстендил – във фоайето на административната сграда, пред и в обучителните зали, местата за провеждане на пресконференции, кабинета по управление на проекта и на други подходящи места. Отпечатване и разпространение на пакети рекламно – информационни материали със задължителните елементи на визуализация, включващи химикалки, папки, магнитни носители, чанти /80 комплекта/. Те ще се разпространят на участниците в обученията и представители на месните и регионални медии. Публикации в месни и регионални медии - радио, преса, регионални телевизии – общо 8 броя публикации. На интернет сайта на ОА Кюстендил www.kn.government.bg ще се създаде секция за информация за изпълнението на дейностите по проекта.
4. Управление на проекта Мобилизиране на екипа за управление на проекта. Изработка на подробен план график за изпълнение на дейностите, включително процедурите по ЗОП, с конкретни ангажименти и отговорности, съобразени с вътрешните правила на ОА Кюстендил. Съгласуване на план график за провеждане на обучения на служителите на Областна администрация Кюстендил с ръководството на Института по публична администрация гр. София, по отношение балансирано разпределение на обучителните модули по брой и време на провеждане в период от девет месеца, за обезпечаване изпълнението на Дейност 1. Провеждане на процедура за избор на обучителна фирма по английски език за Дейност 2. Провеждане на процедура по избор на рекламно – информационна агенция за дейностите по информация и публичност. Изготвяне на правила и план за изпълнение, отчитане и вътрешен мониторинг по проекта. Изготвяне на тримесечни отчети – технически и финансови и изготвяне на финален отчет по проекта. Осъществяване на непрекъсната комуникация и съгласуваност с управляващия орган.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Нов български университет
"Атера"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 030 BGN
Общ бюджет: 68 103 BGN
БФП: 68 103 BGN
Общо изплатени средства: 68 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 806 BGN
2014 54 297 BGN
2015 0 BGN
68 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 735 BGN
2014 46 153 BGN
2015 0 BGN
57 888 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 071 BGN
2014 8 145 BGN
2015 0 BGN
10 216 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1 :Брой завършени обучения
Индикатор 5 Дейност 1 :Брой завършени обучения-От тях % жени
Индикатор 6 Дейност 1 :Брой завършени обучения-Брой жени
Индикатор 7 Дейност 2 :Брой завършени обучения
Индикатор 8 Дейност 2 :Брой завършени обучения-От тях % жени
Индикатор 9 Дейност 2 :Брой завършени обучения-Брой жени
Индикатор 10 Дейност 3 :Проведени пресконференции
Индикатор 11 Дейност 3 :Пакети отпечатани и разпространени рекламноинформационни материали
Индикатор 12 Дейност 3 :Публикации в местни и регионални медии
Индикатор 13 Дейност 4 :Изпълнение на времевия график по управление на проекта
Индикатор 14 Дейност 4 :Сключени договори с изпълнители, реализирани мероприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз