Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.10-0004-C0001
Номер на проект: CA12-22-4
Наименование: „Подготовка на служителите на Регионална здравна инспекция – Перник за ефективна работа при бедствия и аварии“
Бенефициент: Регионална здравна инспекция - Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 02.07.2013
Дата на приключване: 02.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на уменията на компетентните служителите на РЗИ – Перник за управление при кризи, бедствия и аварии, чрез провеждане на специализирани обучения
Дейности: Д1: Разработване и поддържане на интернет платформа с възможност за дистанционно обучение на тема „Съвременни средства за комуникация и нормативни документи, регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кри Ще бъде разработена интернет платформа към интернет страницата на РЗИ – Перник , към която ще бъде разработена специална секция за провеждане на дистанционно обучение. С оглед лимитиране на потребителите и защита на информацията, от администратора на платформата ще се извършва регистрация само за лица, които ще преминат дистанционното обучение. Достъпа до информацията ще бъде на база предоставен акаунт и парола . Останалата информация и материали изготвени по време на проекта ще бъдат публикувани на интернет платформата, която ще се състои от следните секции: • Начало – на тази страница ще се публикува информация за проекта неговите, цели , дейности и очаквани резултати • Актуално - тук ще се поместват новини относно изпълнението на проекта и неговия напредък • Документи – в тази секция ще бъдат поместени електронни варианти на всички, учебни материали, програми, ръководства и наръчника , реализирани по време на изпълнението на проекта, както и електронен вариант на материалите за осигуряване на информираност и публичност • Дистанционно обучение – секция с лимитиран достъп за обучаващи и обучаеми. • Галерия – в тази секция ще бъде поместен снимков и видео материал от изпълнението на дейностите по проекта • Контакти – тук ще бъде разработено специално приложение , което чрез попълване на форма ще изпраща емайл директно на официалния емайл за кореспонденция на РЗИ – Перник. Чрез тази секция, всеки заинтересован гражданин може да получи информация свързана с изпълнението на проекта
Д2:Разработване на учебна програма и провеждане на дистанционно обучение за служителите на РЗИ – Перник, членовете на съвета за медицинско осигуряване и медицинските екипи за работа в условия на бедствия аварии и катастрофи Тази дейност ще бъде изпълнена на два етапа както следва: 1. Разработване на учебна програма за провеждане на дистанционно обучение на тема „ Съвременни средства за комуникация и нормативни документи , регламентиращи организацията, силите и средствата за здравно осигуряване в условията на кризи бедствия и аварии”. 2. Провеждане на дистанционно обучение - за целта обучаващите ще подготвят учебни материали по цитираната по –горе тема , които ще предоставят на обучаемите използвайки дистанционната форма на обучение, спазвайки разработената учебна програма.След приключване на обучението, обучаемите ще получат сертификат за успешно преминал курс за дистанционно обучение по посочената тема
Д3: Разработване и разпространение на учебни материали за самоподготовка ( теоретични и практични) и провеждане на 4 бр обучения за самоподготовка на компетентните служители от РЗИ – Перник за действия в условия на кризи , бедствия и аварии В зависимост от нуждите на компетентните служители ще бъдат разработени учебни материали за самоподготовка. Теоретичните материали ще дават информация относно : - административната организация на действията в условия на кризи , бедствия и аварии и съвременни модели за координация между институциите. Практическите учебни материали ще бъдат под формата на аудио и видео, които ще представят сцени за проиграване на ситуации за реагиране в условия на кризи , бедствия и аварии. След изработването на материалите ще се проведат 4 бр обучения за самоподготовка на компетентните служители
Д4: Разработване на учебни програми, учебни материали и провеждане на специализирани обучения за повишаване на уменията на съвета за медицинско осигуряване и компетентни служители към РЗИ - Перник по отношение на планиране и организиране на здравни Тази дейност ще се бъде реализирана с изпълнението на следните под дейности за които ще бъде избран изпълнител съгласно ЗОП Под дейност 1: „ Провеждане на специализирано обучение на тема „Оценка на риска, организиране и координация на действията на съвета за медицинско осигуряване при кризи, бедствия и аварии”” Под дейност 2: „ Провеждане на обучение на тема „Управление на процесите по здравна защита на населението в условията на кризи бедствия и аварии”” Под дейност 3: „ Провеждане на обучение на тема „Предлагане на превантивни мерки за здравно осигуряване,недопускане или намаляване на последствията при кризи бедствия и аварии”” Под дейност 4: „Провеждане на обучение на тема „Ефективни административни действия по време на кризи, бедствия и аварии” По време на провеждане на процедурите за избор на изпълнител от кандидатите , ще се очаква в техническата оферта да предложат учебни програми по които ще се проведат описаните по – горе специализирани обучения. От изпълнителят ще се очаква да подготви учебни материали съобразени с учебната програма за всяко едно от изброените обучения, осигуряване на обучаващи и издаване на сертификат за преминал курс на обучение. Обученията ще бъдат с продължителност два дни по 8 учебни часа.
Д5: Обучително посещение на членовете на съвета за медицинско осигуряване към РЗИ – Перник в подобни институции в Италия 3-ма членове от съвета за медицинско осигуряване към РЗИ – Перник , ще посетят подобни институции в Италия, по време на посещението ,членовете ще се запознаят с организационната структура , координацията и предприемането на действия от страна на публичните организации в условията на кризи , бедствия и аварии.
Д6: Разработване и разпространение на ръководство за действия на съвета за медицинско осигуряване при бедствия аварии и катастрофи След приключване на обученията, ще бъдат обобщени знанията на компетентните служители което ще доведе до оптимизация на разпределението на дейностите и отговорностите на съвета за медицинско осигуряване, компетентните служители и медицинските екипи работещи в условия на кризи бедствия и аварии. В ръководството ще бъде описа подробно плана за действие на съвета за медицинско осигуряване , както и отговорностите на всеки един от членовете, както и отговорностите на звеното за което отговаря , всеки един от тях. Ръководството , ще бъде публикувано в електронен вариант на интернет платформата в секцията „Документи” , както и ще бъде разпространено между всички заинтересовани лица , участващи с действията си в условия на кризи , бедствия и аварии.
Д7: Разработване и разпространение на наръчник с информацията относно действията и отговорностите на институците, неправителствения сектор и доброволците на територията на област Перник , ангажирани с действия в условия на бедствия, аварии и ката В този наръчник , ще бъдат публикувани , контакти на всички, публични институции, неправителствени организации и доброволци ангажирани с действия в условия на кризи , бедствия и аварии. В наръчника ще бъде публикувана и информация относно задълженията , териториалния обхват на действие и конкретните лица отговарящи за координацията. Наръчника ще бъде разпространен във всички институции на територията на област Перник , както и ще бъде публикуван електронен вариант на страницата на интернет платформата в секция „Документи”
Д8: Дейности за информираност и публичност По време на изпълнението на проекта ще бъдат спазвани правилата за осигуряване на публичност публикувани в указанията на ОПАК . За целта ще бъдат изработени и разпространени рекламни и информационни материали – 3000 плаката , 5000 диплянки, 1000 бр. календари 1000 бр рекламни СД. Всички информационни и рекламни материали ще съдържат логото на Европейския съюз, слогана на ОПАК и слогана на ЕСФ Ще бъдат проведени две пресконференции – встъпителна, на която пред местни медии ще бъде представен проекта, неговите цели, дейности и очакваните резултати от изпълнението му и заключителна, на която пред местни медии ще бъде разпространена информация за постигнатите резултати от изпълнението на проекта и ползите, които е донесъл както за служителите на РЗИ – Перник, така и за обществото. При провеждането на двете пресконференции задължително ще бъде упоменато, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. За постигане на публичност и информираност на проекта са предвидени 5 публикации в регионални вестници и 5 бр платени репортажа в местна телевизия
Д9: Организация, управление и изпълнение на проекта Управлението на проекта ще се осъществи от екип от 4-ма души – ръководител, координатор и счетоводител и технически сътрудник, които ще отговарят за своевременното изпълнение на заложените дейности в проекта, за изготвянето на междинни, годишни и окончателен доклади, финансови отчети, за поддържането на редовна комуникация с УО на ОПАК, както и за качественото изпълнение на проекта.
Д10: Одит на проекта Тази дейност ще се проведе от избран изпълнител съгласно ЗОП, който ще провежда одиторски контроли и изготвя одиторски доклади;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 732 BGN
Общ бюджет: 195 237 BGN
БФП: 195 237 BGN
Общо изплатени средства: 195 237 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 946 BGN
2014 128 243 BGN
2015 19 048 BGN
195 237 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 165 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 754 BGN
2014 109 006 BGN
2015 16 191 BGN
165 951 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 192 BGN
2014 19 236 BGN
2015 2 857 BGN
29 286 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Дейност 1 : Създадена интернет платформа
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 : Създадено средство за провеждане на дистанционно обучение
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 : Създадено средство за осигуряване на информираност и публичност
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 : Нает 1 служител
Индикатор 5 (Д) Дейност 2 : Проведено дистанционно обучение
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 : Разработена учебна програма за дистанционно обучение
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 : Обучени 30 компетентни служителя
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 : Общо обучени компетентни служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 : Брой обучени жени
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 : Общо обучени жени
Индикатор 11 (Д) Дейност 3 : Средство за самоподготовка на компетентни служители
Индикатор 12 (Д) Дейност 3 : Изработени теоретични учебни материали
Индикатор 13 (Д) Дейност 3 : Изработени практически учебни материала
Индикатор 14 (Д) Дейност 3 : Проведени обучения за самоподготовка
Индикатор 15 (Д) Дейност 3 : Бр служители повишили компетенциите си
Индикатор 16 (Д) Дейност 3 : Общо служители повишили компетенциите си
Индикатор 17 (Д) Дейност 3 : Брой жени повишили професионалните си компетенции
Индикатор 18 (Д) Дейност 3 : Общо жени повишили професионалните си компетенции
Индикатор 19 (Д) Дейност 4 : Проведени специализирани обучения
Индикатор 20 (Д) Дейност 4 : Разработени учебни програми
Индикатор 21 (Д) Дейност 4 : Разработени варианти на учебни материали
Индикатор 22 (Д) Дейност 4 : Служители преминали обучение
Индикатор 23 (Д) Дейност 4 : Общо служители преминали обучение
Индикатор 24 (Д) Дейност 4 : Жени преминали обучение
Индикатор 25 (Д) Дейност 4 : Общо жени преминали обучение
Индикатор 26 (Д) Дейност 4 : Получени сертификати
Индикатор 27 (Д) Дейност 5 : Проведено обучително посещение
Индикатор 28 (Д) Дейност 5 : Служители повишили компетенциите си
Индикатор 29 (Д) Дейност 5 : Общо служители повишили компетенциите си
Индикатор 30 (Д) Дейност 5 : Подготвено Предложение за промяна на организационната структура
Индикатор 31 (Д) Дейност 6 : Разработено ръководство
Индикатор 32 (Д) Дейност 6 : Отпечатано и разпространено ръководство
Индикатор 33 (Д) Дейност 6 : Средство за улеснение на работата и организацията на съвета за медицинско осигуряване
Индикатор 34 (Д) Дейност 6 : Компетентни служители повишили професионалните си умения
Индикатор 35 (Д) Дейност 6 : Общо компетентни служители повишили професионалните си умения
Индикатор 36 (Д) Дейност 6 : Публикуван електронен вариант
Индикатор 37 (Д) Дейност 7 : наръчник
Индикатор 38 (Д) Дейност 7 : Разпространение наръчника
Индикатор 39 (Д) Дейност 7 : Повишена информираност на служители
Индикатор 40 (Д) Дейност 7 : Общо служители повишили информираността си
Индикатор 41 (Д) Дейност 7 : Повишена информираност на граждани
Индикатор 42 (Д) Дейност 7 : Общо граждани повишили информираността си
Индикатор 43 (Д) Дейност 7 : Публикуван електронен вариант на наръчника
Индикатор 44 (Д) Дейност 8 : Повишена информираност
Индикатор 45 (Д) Дейност 8 : Изготвени и разпространени плакати
Индикатор 46 (Д) Дейност 8 : Изготвени и разпространени информационни диплянки
Индикатор 47 (Д) Дейност 8 : Изготвени и разпространени 1000 календари
Индикатор 48 (Д) Дейност 8 : Изработени и разпространени СД
Индикатор 49 (Д) Дейност 8 : Публикувани прес съобщения
Индикатор 50 (Д) Дейност 8 : Излъчени платени репортажа
Индикатор 51 (Д) Дейност 8 : Проведени пресконференции
Индикатор 52 (Д) Дейност 8 : Граждани повишили информираността си
Индикатор 53 (Д) Дейност 9 : Правилно реализиран проект
Индикатор 54 (Д) Дейност 9 : Договори
Индикатор 55 (Д) Дейност 9 : Брой служители повишили професионалните си компетенции
Индикатор 56 (Д) Дейност 10 : Осъществени одиторски контроли
Индикатор 57 (Д) Дейност 10 : Изготвени одиторски доклади
Индикатор 58 (Д) Дейност 1 : Създадена интернет платформа
Индикатор 59 (Д) Дейност 1 : Създадено средство за провеждане на дистанционно обучение .
Индикатор 60 (Д) Дейност 2 : Разработена учебна програма
Индикатор 61 (Д) Дейност 2 : Проведено дистанционно обучение .
Индикатор 62 (Д) Дейност 2 : Обучени служителя
Индикатор 63 (Д) Дейност 2 : Служители получили сертификати
Индикатор 64 (Д) Дейност 2 : Повишени компетенции
Индикатор 65 (Д) Дейност 3 : Теоретични учебни материали
Индикатор 66 (Д) Дейност 3 : Практични учебни материали
Индикатор 67 (Д) Дейност 3 : Проведени обучения за самоподготовка
Индикатор 68 (Д) Дейност 3 : Бр обучени служителя Повишени компетенции
Индикатор 69 (Д) Дейност 4 : Бр проведени обучения
Индикатор 70 (Д) Дейност 4 : Брой разработени учебни програми
Индикатор 71 (Д) Дейност 4 : Брой разработени варианти на учебни материали
Индикатор 72 (Д) Дейност 4 : Брой служители преминали специализирано обучение, Брои издадени сертификати
Индикатор 73 (Д) Дейност 4 : Бр обучени служителя
Индикатор 74 (Д) Дейност 4 : Повишени компетенции
Индикатор 75 (Д) Дейност 4 : Предложение за организационна промяна
Индикатор 76 (Д) Дейност 6 : Разработено ръководство
Индикатор 77 (Д) Дейност 6 : Отпечатани и разпространение копия
Индикатор 78 (Д) Дейност 6 : Брой служители повишили знанията си
Индикатор 79 (Д) Дейност 6 : Публикация на интернет платформата
Индикатор 80 (Д) Дейност 7 : Разработен наръчник
Индикатор 81 (Д) Дейност 7 : Отпечатани и разпространение копия
Индикатор 82 (Д) Дейност 7 : Брой служители повишили знанията си
Индикатор 83 (Д) Дейност 7 : Граждани повишили информираността си
Индикатор 84 (Д) Дейност 7 : Публикация на интернет платформата
Индикатор 85 (Д) Дейност 8 : Плакати
Индикатор 86 (Д) Дейност 8 : Диплянки
Индикатор 87 (Д) Дейност 8 : Календари
Индикатор 88 (Д) Дейност 8 : СД
Индикатор 89 (Д) Дейност 8 : През съобщения
Индикатор 90 (Д) Дейност 8 : Платени репортажи
Индикатор 91 (Д) Дейност 8 : Брой граждани повишили информираността си
Индикатор 92 (Д) Дейност 8 : пресконференции
Индикатор 93 (Д) Дейност 9 : Екип за управление на проекта
Индикатор 94 (Д) Дейност 9 : Договори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз