Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.10-0006-C0001
Номер на проект: CA12-22-6
Наименование: Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите
Бенефициент: Комисия за защита на потребителите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 07.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Комисията за защита на потребителите за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата й
Дейности: Дейност 8: Одит Извършване на цялостен одит – междинен и окончателен след приключване на основните дейности по проекта. Изготвяне на одитен доклад: междинен и окончателен.
Дейност 4: Обучения по теми, свързани с управление, координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: • Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса (методи и процедури на стандартът ISO 22301 социална сигурност). Добри практики и стандарти; • Планиране и управление на дейностите в условия на кризи, организация на одити и инспекции, свързани с готовността за действие при криза; • Управление на инциденти, разработване и тестване на планове за управление непрекъснатостта на дейностите в публичния сектор.
Дейност 6: Разработване и разпространение на наръчници, ръководства, справочници по посочените теми В рамките на този проект се предвижда разработването и разпространението на: - Справочник по одитиране и контрол; - Наръчник за управление, координация и контрол при възникване на бедствие; - Наръчник за действие при пожари ; - Наръчник за действия при извънредни ситуации ; - Ръководство за анализ на риска.
Дейност 3: Обучения по специализирани теми, свързани с одит и контрол на дейността на публичния сектор (включително специфични аспекти от организацията на дейността на одитната дейност) Обучението ще се фокусира върху следната тема: • Организация на одитната и контролната дейност в публичния сектор. Одит на системи за управление на качеството, информационната сигурност, социална сигурност и управление на риска.
Дейност 5: Обучения по теми, свързани със сигурността на информацията (прилагане на Закона за защита на класифицираната информация – ЗЗКИ, специфични обучения по защита на класифицирана информация и др.) Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: • Разработване на контроли, свързани със сигурността на информацията, системи за управление на информационната сигурност (методология и изисквания на стандарта ISO 27001 Информационна сигурност); • Анализ и управление (третиране) на рисковете, свързани със сигурността на информацията.
Дейност 1: Управление на проекта Създаване на екип по управлението на проекта от 4 души: ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, в т.ч. организиране, провеждане, реализация, отчетност, наблюдение и контрол. Екипът ще провежда редовни срещи, не по-малко от една на месец. На първата работна среща на екипа ще се: приеме актуален план за изпълнение с междинни показатели, график на дейностите, правила и процедури за работа, механизъм за вътрешна комуникация, разпределение на отговорности, в т.ч. за наблюдение на индикатори и събиране на информация за потвърждение.
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Дейността ще бъде извършвана от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП. В рамките на тази дейност за информиране и публичност ще се включват: - предоставяне на информация и осигуряване на публичност за изпълнението на проекта в медиите, чрез подготовка на материали за платени публикации в национален ежедневник при значими отделни етапи от проекта (стартиране на проекта, проведени обучения и приключване на проекта). - организиране на пресконференции за оповестяване на проекта при неговото стартиране, както и при приключване на проекта за представяне на резултатите от него; - публикуване и разпространение на рекламни и информационни материали.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури по ЗОП В съответствие с изискванията на програмата ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнители. Цялостният процес на провеждане на тръжните процедури ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всяка процедура се определя от предмета на услугата. Първата процедура, с която ще започне дейността е за избор на външен изпълнител за „изготвяне на документация за тръжни процедури”. Администрацията на КЗП в партньорство с екипа за управление на проекта ще подготви методология за неговия избор и ще проведе процедурата. Документацията по тръжните процедури (дейност 3, 4, 5, 6 и 7) ще бъде изготвена от външен изпълнител. Процедурите по ЗОП за избор на външни изпълнители по съответните процедури ще се провеждат от администрацията на КЗП. В комисията, провеждаща тръжните процедури ще участват и двама от членовете от екипа за управление на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 306 166 BGN
Общ бюджет: 285 595 BGN
БФП: 285 595 BGN
Общо изплатени средства: 299 325 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 285 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 233 BGN
2014 114 908 BGN
2015 123 183 BGN
299 325 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 242 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 048 BGN
2014 97 672 BGN
2015 104 706 BGN
254 426 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 185 BGN
2014 17 236 BGN
2015 18 478 BGN
44 899 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Създаден проектен екип
Индикатор 7 Дейност 1: Сформиран екип от 4 позиции
Индикатор 8 Дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 9 Дейност 1: Създадени правила за работа и актуализиран график на дейностите
Индикатор 10 Дейност 1: Междинни доклади за изпълнението на проекта
Индикатор 11 Дейност 1: Окончателен доклад за изпълнение на проекта
Индикатор 12 Дейност 2: Избор изпълнител за подготовка на тръжна документация по ЗОП
Индикатор 13 Дейност 2: Проведени тръжни процедури за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗОП
Индикатор 14 Дейност 3: Брой обучени
Индикатор 15 Дейност 4: Брой обучени
Индикатор 16 Дейност 5: Брой обучени
Индикатор 17 Дейност 6: Разработени и разпространени наръчници, ръководства, справочници
Индикатор 18 Дейност 7: Пресконференции
Индикатор 19 Дейност 7: Прессъобщения в национални медии
Индикатор 20 Дейност 7: Изготвени и разпространени плакати, брошури и рекламни комплекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз