Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.10-0002-C0001
Номер на проект: CA12-22-2
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация
Бенефициент: Държавна агенция „Национална сигурност”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 06.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефикасността на възложените на Държавна агенция „Национална сигурност” дейности, свързани с оптимизиране на системата по защита на класифицираната информация
Дейности: Дейност 1. Създаване на организация и управление на проекта Ще бъде създаден екип за управление на проекта, включващ ръководител на проекта , координатор на проекта, счетоводител и експерти. Екипът за управление ще изпълнява управленски функции и ще следи за правилната отчетност по проекта, спазвайки правилата на ОПАК, ще координира, контролира и подпомага избраните изпълнители при спазване на утвърдените правила на ДАНС за работа с външни организации. Ще приема разработените документи и софтуерни продукти по проекта, при спазване на правилата на ОПАК и утвърдените правила на ДАНС за внедряване и развитие на нови информационни технологии.
Дейност 2. Организиране и провеждане на процедури по ЗОП. Разработване на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители на дейности по проекта. Провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнители по реда на ЗОП.
Дейност 3.1. Обучения за повишаване на квалификацията по установяване на административни нарушения, събиране на веществени доказателства и налагане на административни наказания, във връзка с прила Провеждане на обучение на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ в областта на юридическите аспекти на административното наказание – административно нарушение и административно наказание, производство по установяване на административни нарушения, събиране на годни веществени доказателства и образуване на административнонаказателно производство.
Дейност 3.2 Обучения за придобиване на специализирани знания и умения по установяване на обстоятелства, свързани с компютърни инциденти и събиране на компютърни доказателства. Провеждане на обучение на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ в специфичната област на информационните технологии за изучаване на съвременни методи и средства за нерегламентирано проникване, уязвимости, заплахи, сканиране и тестване на сигурността на информационната системи, документиране на инциденти.
Дейност 3.3 Обучения за придобиване на специализирани знания и умения за одит и контрол на сигурността на комуникационни и информационни системи. Провеждане на обучение на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ в областта на информационната сигурност, управлението на риска в комуникационни и информационни системи, одит и тестване на ефективността на реализирани политики и процедури за защита на информационните ресурси и реагиране на инциденти.
Дейност 3.4 Обучения за администриране на различни иновативни платформи. Провеждане на обучение на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ в областта на администрирането на съвременни операционни системи и платформи.
Дейност 3.5. Обучения за професионалисти по управление на информационната сигурност Провеждане на обучение на служителите на Държавна агенция „Национална сигурност“ в областта на организационни и управленски аспекти на информационната сигурност на стратегическо ниво – защита на информационните активи, основни принципи и свойства на информационната сигурност, управление на инциденти в информационната сигурност
Дейност 4. Създаване на учебен TEMPEST център Съгласно чл. 14. от ЗЗКИ Държавна агенция "Национална сигурност" контролира дейността по защита от паразитни електромагнитни излъчвания (TEMPEST защита) на техническите средства, обработващи, съхраняващи и пренасящи класифицирана информация и обучава служителите по сигурността на автоматизираните информационни системи и мрежи по отношение на TEMPEST защитата. ДАНС разполага със специализирани технически средства, демонстриращи TEMPEST ефектите, но няма изграден учебен център за този вид дейност. За провеждане на съвременно обучение е необходимо изграждането му, включващо 25 работни места (бюра, компютри, медия, плотери, принтери, скенер и др.). Ще се разработи специализиран софтуер за онлайн обучение в залата на учебния център.
Дейност 5. Развиване на учебния център в ДАНС – внедряване на нова платформа за управление на обучението и нейното администриране. Създаване на съвременна виртуална учебна среда, която ще допринесе за непрекъснато добиване, обработка, съхранение и прилагане на знания. Внедряване на платформа за управление на обучението и нейното администриране, което ще създаде предпоставки за изграждането на единна обучителна информационна мрежа и по-ефективно организиране на средата на обучение.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност. Тази дейност е изцяло съобразена с изискванията на ОПАК за информация и публичност. За популяризиране на проекта ще бъдат осъществени инициативи, които навременно и обективно да информират обществото за целите, дейностите и резултатите от проекта. Дейностите по публичност и информация ще информират целевите групи и обществото за целите на проекта и очакваните резултати чрез: - Организиране и провеждане на встъпителна пресконференция за обявяване на плана и сроковете за реализация на проекта. - Организиране и провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. За масово осведомяване ще се отпечатат и разпространят рекламни материали и брошури, които ще се предоставят на медиите и целевите групи. В сайта на агенцията ще се обявят процедурите по ЗОП за избор на изпълнители по дейностите.
Дейност 7. Одит Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител, който да извърши необходимите одити по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 272 486 BGN
Общ бюджет: 781 536 BGN
БФП: 781 536 BGN
Общо изплатени средства: 781 536 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 781 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 256 974 BGN
2014 545 727 BGN
2015 - 21 165 BGN
781 536 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 664 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 218 428 BGN
2014 463 868 BGN
2015 - 17 990 BGN
664 306 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 546 BGN
2014 81 859 BGN
2015 - 3 175 BGN
117 230 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта
Индикатор 2 Дейност 1:Издадена заповед за определяне на проектния екип
Индикатор 3 Дейност 2:Подготвяне на документация за дейностите, които подлежат на възлагане по реда на ЗОП
Индикатор 4 Дейност 2:Избрани Изпълнители за дейностите по проекта
Индикатор 5 Дейност 3:Общ брой на обучените служители
Индикатор 6 Дейност 3:Издадена заповед за определяне на обучаемите
Индикатор 7 Дейност 3:Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 3:Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 9 Дейност 3:Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 10 Дейност 3:Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 11 Дейност 4:Създаване на брой учебни места в учебен TEMPEST център
Индикатор 12 Дейност 4:Функциониращи учебни места в учебен TEMPEST център
Индикатор 13 Дейност 5:Развиване на брой учебни места в учебен център
Индикатор 14 Дейност 5:Функциониращи учебни места в учебен център
Индикатор 15 Дейност 6:Проведени пресконференции
Индикатор 16 Дейност 6:Проведени пресконференции
Индикатор 17 Дейност 6:Изготвени рекламни материали
Индикатор 18 Дейност 6:Изготвени рекламни материали
Индикатор 19 Дейност 7:Текущи одити
Индикатор 20 Дейност 7:Доклад за извършен одит по проекта
Индикатор 21 Дейност 1:Сформиран работен екип
Индикатор 22 Дейност 2:Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 23 Дейност 3.1:Обучени служители
Индикатор 24 Дейност 3.1:Обучени служители
Индикатор 25 Дейност 3.2:Обучени служители
Индикатор 26 Дейност 3.2:Обучени служители
Индикатор 27 Дейност 3.3:Обучени служители
Индикатор 28 Дейност 3.3: Обучени служители
Индикатор 29 Дейност 3.4: Обучени служители
Индикатор 30 Дейност 3.4: Обучени служители
Индикатор 31 Дейност 3.5:Обучени служители
Индикатор 32 Дейност 3.5:Обучени служители
Индикатор 33 Дейност 4:Учебен център с работни места
Индикатор 34 Дейност 4:Учебен център с работни места
Индикатор 35 Дейност 5:Учебен център с работни места
Индикатор 36 Дейност 5:Учебен център с работни места
Индикатор 37 Дейност 6:Проведени пресконференции
Индикатор 38 Дейност 6:Публикации на интернет сайта на ДАНС
Индикатор 39 Дейност 6:Публикации в медиите
Индикатор 40 Дейност 6:Разработени рекламни материали
Индикатор 41 Дейност 7:Меджинни одити
Индикатор 42 Дейност 7:Одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз