Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.10-0009-C0001
Номер на проект: CA12-22-9
Наименование: „Обучение на служителите на МВР на всички нива за управление при кризи, бедствия и аварии”
Бенефициент: Министерство на вътрешните работи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 08.07.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите на МВР за работа с националните системи за ранно предупреждение и оповестяване, с цел създаване на проактивен механизъм за превенция и управление на риска при бедствия, аварии и кризи и намаляване на последствията от възникването им.
Дейности: Дейност 6. Дейности за информация и публичност Дейностите по публичност и информация ще включват следното: • Откриваща пресконференция - Обявяване на целите на проекта и стартиране на изпълнението на планираните дейности; • Провеждане на еднодневна конференция с участници от всички структурни звена на МВР, предоставящи услуги и гости, за представяне на постигнатите резултати при изпълнение на проекта; • Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. • Организация на отпечатване и разпространение на рекламни материали, брошури и публикации в печата.
Дейност 4 :Обучение на специалисти. 4.1. Обучение за изграждане и усъвършенстване на умения за работа като оператори и администратори на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението (сиренна система) – 6 курса; Настоящият проект ще се изпълнява изцяло от външен за МВР изпълнител, избран посредством възлагане на обществена поръчка. Екип от експерти на МВР, създаден в рамките на дейност 1, ще координира, контролира и подпомага избрания изпълнител. Избраният изпълнител - външна фирма, ще проведе обучение за работа като оператори и администратори на сиренната система, като участниците в курсовете са специалисти от централните и териториалните структури на МВР. Обучението ще се проведе по програма, разработена от Изпълнителя и съгласувана и утвърдена от МВР. Успешно завършилите курса ще бъдат определени като обучители и ще обучат служители от териториалнинте структури на МВР.
Дейност 2 Провеждане на процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) и избор на Изпълнител/и на услуги: – обучение на обучители по ранно предупреждение и оповестяване; – обучение на обучители по TETRA- система; – обучение на специалисти за техн Провеждането на процедура по ЗОП за избор на Изпълнител /и за определените услуги по проекта е дейност, която следва определени стъпки, зададени в закона и изискващи технологично време за осъществяването им.
Дейност 5. Провеждане на семинари – отчет на резултатите от обучение по места от обучените обучители – 2 семинара. На организираните семинари се отчита извършената обучителна дейност, а именно как обучителите са провели обучението на място, броя на обучените оперативни служители и постигнатите резултати. Връчват се удостоверения за преминат курс на обучение.
Дейност 7. Одит. Извършване на одит съгласно нормативните изисквания: Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта Изготвяне на одитни доклади, придружаващи месечните отчети по проекта.
Дейност 1. Изработване на документация за обществена поръчка, в това число Задание за частите от проекта, които подлежат на търгуване по реда на ЗОП и неговите подзаконови нормативни актове (Избор на външен изпълнител за услуги и одит) Създаване на организация и управление на проекта Окомплектоване на тръжна документация
Дейност 3 : Изпълнение на договор за: 3.1. услуга надграждане на софтуера за сиренната система с възможност за графична и светлинна индикация за работоспособността на основния и резервния пулт за управление на системата; 3.2. за доставка на к 3.1. В рамките на тази дейност ще се надгради софтуера за изобразяване на екрана на работната станция на готовността за задействане на сиренната система, част от НСРПО. 3.2. Ще се доставят 28 комплекта лични предпазни средства за безопасна работа на височина за обучените специалисти от МВР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 830 168 BGN
Общ бюджет: 460 688 BGN
БФП: 460 688 BGN
Общо изплатени средства: 336 907 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 460 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 166 034 BGN
2015 170 874 BGN
336 907 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 391 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 141 129 BGN
2015 145 243 BGN
286 371 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 905 BGN
2015 25 631 BGN
50 536 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Тръжна документаця
Индикатор 2 Дейност 1: Създадени работни групи съгласно описанието на дейността
Индикатор 3 Дейност 2:Наличие на Задание
Индикатор 4 Дейност 3:Разработен нов модул към системата
Индикатор 5 Дейност 3:Доставени комплекти лични предпазни средства за безопасна работа на височина
Индикатор 6 Дейност 4:Обучени специалисти
Индикатор 7 Дейност 5:Проведени семинари
Индикатор 8 Дейност 5:Обучени специлисти
Индикатор 9 Дейност 6:Проведени 2 пресконференции и 1 конференция
Индикатор 10 Дейност 7:Разработени месечни и окончателен доклади
Индикатор 11 Дейност 1:Разработена тръжна документация
Индикатор 12 Дейност 1:Издадена Заповед
Индикатор 13 Дейност 2:Обявление в пресата/Интернет
Индикатор 14 Дейност 2:Проведена процедура
Индикатор 15 Дейност 2:Сключен договор
Индикатор 16 Дейност 3:Внедрен нов модул към системата
Индикатор 17 Дейност 3:28 комплекта за работа на височина
Индикатор 18 Дейност 4:Материали от проведените обучения
Индикатор 19 Дейност 4:Сертификати/Дипломи от обученията
Индикатор 20 Дейност 4: Обучени специалисти
Индикатор 21 Дейност 5:Материали от проведените семинари
Индикатор 22 Дейност 6:Информираност на обществеността
Индикатор 23 Дейност 6:Материали от проведените пресконференции
Индикатор 24 Дейност 7:Доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз