Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0674-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07024
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Мистрал софтуер" ООД
Бенефициент: "Мистрал софтуер" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 01.07.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: Дейност 1. Сформиране на мениджърски екип. Организация и управление на проекта. С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи: • изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; Организиране и провеждане на планираните по проекта процедури за избор на изпълнители за дейностите, които ще бъдат възлагани по реда на Постановление на Министерски съвет 55 от 12.03.2007 г. и последващите му изменения • своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договоращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2. Закупуване на колективни средства за подобряване условията на труд В рамките на проекта са предвидени дейности по закупуване на колективни средства за подобряване условията на труд, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Касае се за: 1. Избор на изпълнител за доставка и монтаж на 3 броя инверторни климатици с клас на енергийна ефективност А/А/А с цел подобряване на параметрите на работната среда (отопление/охлаждане) на 3 броя помещения,съответно: 2 броя помещения до 20 кв. м. и 1 помещение до 50 кв. м. 2. Избор на изпълнител за доставка на 8 броя ергономични столове за работещите на компютър в офис продължително време (над 6 часа дневно). Обосновка: Възлагане на тези доставки и услуги ще бъде осъществено в съответствие с реда, предвиден в ПМС №69/2013 г. и последващите му изменения. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства В рамките на проекта са предвидени дейности по закупуване на лични предпазни средства (работно облекло) за подобряване условията на труд и осигуряване безопасността и здравето на персонала, извършващ работи на външни обекти, които ще бъдат възложени за изпълнение на външен изпълнител. Касае се за: 1. Избор на доставчик на работно облекло за 7 работещи на длъжност „Техник, поддръжка на компютърни мрежи”, включващо зимно и лятно работно облекло – влаго- и ветро-устойчиво, както и зимни и летни предпазни обувки. Обосновка: Възлагане на тези доставки ще бъде осъществено в съответствие с реда, предвиден в ПМС №69/2013 г. и последващите му изменения. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 4. Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране на нова организационна форма на труда, с оглед по-рационалното използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване ефективността на произ Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Анализът ще съдържа раздели: „Въведение", „Изложение и анализ", „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност", „Заключение" Ще бъдат анализирани и оценени всички елементи на организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на трудовите процеси; - условия на труд; - организация на труда и трудовите стандарти - персонал; - трудово-медицинско обслужване на персонала; - организация и управление; - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“. Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата. Подробен доклад от фирмата изпълнител, съдържащ анализ и оценка на нивото на организация и ефективност на трудовите процеси, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. В доклада, на база анализ на силните и слабите страни и идентифицираните проблеми, ще се съдържат конкретни препоръки за поддържане и развитие на добри практики, внедряване на нови такива, както и на мерки за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност.
Дейност 5. Внедряване на международен стандарт (BS OHSAS 18001:2007), който ще гарантира надежден механизъм за управление и мониторинг на равнището на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата Поради спецификата на дейността, тя ще бъде обособена в отделни поддейности: 5.1. Подготовка за внедряване на стандарта BS OHSAS 18001:2007 от компетентен външен изпълнител; 5.2. Издаването на сертификат за внедрен BS OHSAS 18001:2007 от сертифицираща фирма. Първата поддейност включва избраният изпълнител: - да извърши първичен преглед на състоянието и нивото на съответствие на действащата система във фирмата със стандарта BS OHSAS 18001:2007; - да разработи документи, присъщи на системата за управление – процедури, наръчник, оперативни документи и други; - да проведе обучение по внедряване и да извърши вътрешен одит, с цел констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация; - при необходимост – извършване на промени в документацията при констатация от предварителните одити; - подготовка и обучение на отговорни служители от фирмата, които да изпълняват функция на вътрешни одитори. Втората поддейност включва избран изпълнител, различен от изпълнителя по поддейност 4.1, да извърши сертификация по BS OHSAS 18001:2007. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6. Визуализация и публичност Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в печатна медия; - Поставяне на 1 брой информационна табела на видно място в офиса на фирмата в София. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 569 BGN
Общ бюджет: 106 779 BGN
БФП: 106 779 BGN
Общо изплатени средства: 106 779 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 510 BGN
2014 78 349 BGN
2015 6 920 BGN
106 779 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 284 BGN
2014 66 596 BGN
2015 5 882 BGN
90 762 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 227 BGN
2014 11 752 BGN
2015 1 038 BGN
16 017 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз