Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0045-C0001
Номер на проект: Д01-4161/27.06.2013
Наименование: АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е засилване на партньорството с бизнеса и научноизследователската общност за подготовка на висококвалифицирани специалисти от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника”, ОКС „бакалавър”, редовно обучение, отговарящи на съвременните изисквания на потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
Дейности: Дейност 1 Анализ на потребностите на бизнеса към знанията и уменията на завършващите студенти, обучавани в ОКС "бакалавър"
Дейност 2 Включване на бизнеса в образователния процес
Дейност 3 Актуализиране на съществуващите учебни програми за студенти от ОКС "бакалавър4, редовно обучение
Дейност 4 Оборудване на една компютърна зала за провеждане на практически занимания със студенти ОКС "бакалавър", редовно обучение
Дейност 5 Апробиране на актуализираните учебни програми при инжинерното обучение на студенти от ОКС "бакалавър", редовно обучение
Дейност 6 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми
Дейност 7 Осигуряване на публичност на проекта. Осигуряване на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 131 BGN
Общ бюджет: 134 075 BGN
БФП: 134 075 BGN
Общо изплатени средства: 134 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 826 BGN
2014 80 448 BGN
2015 26 801 BGN
134 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 802 BGN
2014 68 381 BGN
2015 22 781 BGN
113 964 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 024 BGN
2014 12 067 BGN
2015 4 020 BGN
20 111 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз