Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0016-C0001
Номер на проект: Д01-4159/27.06.2013
Наименование: Актуализиране на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда в Колежа по икономика и администрация
Бенефициент: КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на висшистите и подготвяне на висококвалифицирани кадри чрез подобряване на качеството на образованието и обучението и развитие на учебните програми в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика основана на знанието.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта
Дейност 2 Анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса на регионално ниво
Дейност 3 Създаване на работни групи от експерти и преподаватели по специалности.
Дейност 4 Приемане на мерки за осъвременяване на учебните програми.
Дейност 5 - Подготовка Закупуване на ДМА - Провеждане на процедури за опредляне на изпълнител съгл. ПМС 55
Дейност 5 - Изпълнение Закупуване на ДМА - доставка на предвиденото оборудване.
Дейност 6 Разработване на нови и актуализиране на съществуващи учебни програми.
Дейност 7 Разработване на система за включване на студентите в научните изследвания.
Дейност 8 Организиране и провеждане на практически занятия в реална среда.
Дейност 9 Включване на лица от целевите групи в новите и осъвременените учебни програми в академична среда.
Дейност 10 Визуализация, информиране и публичност на проекта.
Дейност 11 Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта.
Партньори
Партньори:
Асоциация на индустриалния капитал в България
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 343 BGN
Общ бюджет: 92 164 BGN
БФП: 92 164 BGN
Общо изплатени средства: 92 164 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 469 BGN
2014 36 074 BGN
2015 35 621 BGN
92 164 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 398 BGN
2014 30 663 BGN
2015 30 278 BGN
78 339 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 070 BGN
2014 5 411 BGN
2015 5 343 BGN
13 825 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз