Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0003-C0001
Номер на проект: Д01-4161/27.06.2013
Наименование: Партньорство между образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда чрез актуализиране на учебните програми в Бургаския свободен университет
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване на пряката връзка между образованието и пазара на труда чрез актуализиране и привеждане на учебните програми и планове на специалностите в отделните структурни звена (центровете) в БСУ в унисон с новите реални потребности на пазара на труда, както и чрез планиране и реализиране на съвместни дейности
Дейности: Подготовка на дейност 1 Проучване на мнението на представителите на пазара на труда
Изпълнение на дейност 1.1 Анализ на вторични данни от изследвания с работодатели
Изпълнение на дейност 1.2 Провеждане на анкетно допитване с работодатели
Изпълнение на дейност 1.3 Анализ на данните и разработване на доклад с конкретни изводи и насоки
Подготовка на дейност 2 Включване на бизнеса в образователния процес на БСУ
Изпълнение на дейност 2.1 Създаване на Експертен съвет "Връзка: бизнес - образование"
Изпълнение на дейност 2.2 Организиране на кръгла маса
Подготовка на дейност 3 Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните
Изпълнение на дейност 3 Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните
Подготовка на дейност 4 Апробиране на новите и/или актуализирани учебни програми в академична среда
Изпълнение на дейност 4.1 Апробиране на учебни програми
Изпълнение на дейност 4.2 Oсъвременяване на начините на преподаване
Подготовка на дейност 4.3 Организиране и провеждане на научно-практическа конференция на тема
Изпълнение на дейност 4.3 Организиране и провеждане на научно-практическа конференция
Подготовка на дейност 5 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми
Изпълнение на дейност 5.1 Сключване на споразумения между университета и партньорите за съвместно бъдещо партньорство
Изпълнение на дейност 5.2 Посещения на студентите в реална работна среда
Изпълнение на дейност 5.3 Провеждане на семинарни занятия за студентите с участието на представители на бизнеса
Партньори
Партньори:
Община Бургас
Бургаска търговско-промишлена палата
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 288 348 BGN
Общ бюджет: 274 431 BGN
БФП: 274 431 BGN
Общо изплатени средства: 274 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 274 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 660 BGN
2014 173 018 BGN
2015 43 751 BGN
274 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 233 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 011 BGN
2014 147 065 BGN
2015 37 188 BGN
233 265 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 649 BGN
2014 25 953 BGN
2015 6 563 BGN
41 164 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз