Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1095-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-02003
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Елит-Стил" ЕООД"
Бенефициент: "Елит-Стил" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип, управление и отчитане на проекта. Предвид спецификата и обема на работа в рамките на настоящия проект, екипът на проекта ще бъде съставен от: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиране на план за действие, ако е необходимо и прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите. В рамките на дейността ще бъде разработена Процедура за вътрешен мониторинг и контрол. Процедурата ще отчита в максимална степен задълженията на Елит-стил ЕООД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС 69/11.03.2013 г.съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др. Управлението на проекта ще се извършва съгласно изискванията на ДО и Оперативното ръководство за управление на проекти по настоящата схема. В пероида на реализиране на настоящата дейност, екипът на проекта, съгласно своите отговорности ще изготви техническите доклади и финансовите отчети.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители В рамките на настоящата дейност ще бъдат подготвени тръжните документи за всички дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители. При избора на изпълнители Елит-Стил ЕООД ще се ръководи от следните принципи: безпристрастност, равнопоставеност и недискриминация по отношение на всички кандидати. При провеждането на процедурите по ПМС 69/2013 г. г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването (при необходимост) с Договарящия орган и подписването на договори с избраните изпълнители. Успешното реализиране на дейността ще създаде предпоставки за качествено реализиране на дейностите, за които са избрани съответните изпълнители.
Дейност 3: Анализ на моментното състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Елит-стил ЕООД Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и подзаконовата нормативна база. Анализът ще бъде структуриран, съгласно изискванията в Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“ и ще съдържа най-малко следните раздели: I.Въведение В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, с цел описване на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; показатели за ефективност на трудовата дейност; управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ В раздел II ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието и ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. III.Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В този раздел ще бъдат обосоновани и описани при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение: Ще бъдат направени изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; Ще бъдат определени приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 4: Разработване и внедряване на стандарт BS OHSAS 18001:2007 Реализирането на настоящата дейност ще премине през следните етапи: Етап 1: Оценка на системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗРБ), което включва: преглед и анализ на използвантние документи, свързани с безопасността при работа, определяне на приложимите и други изисквания по отношение на здравето и безопастността при работа, оценка на материали и ресури от гледна точка на стандарта и др. Етап 2 Разработване на документация по СУЗРБ, което включва: Разработвнае на Политика при по здраве и безопасност при работа, разработавне на организационна структура, Наръчник по здраве и безопасност при работа, процедури, формуляри и утвърждавне на документи. Етап 3:Методическа помощ при внадряване на СУЗРБ, която включва: изготвяне на записи свързани с процедури, инструкции и нормативни документи, констатиране на степента на готовност на дружеството за същинска сертификация и др.; Постигнатето на резултатите от настоящата дейност са отлична предпоставка за успешното реализирането на Дейност 5 – Сертифициране.
Дейност 5. Сертифициране по стандарт BS OHSAS 18001:2007 В рамките на настоящата дейност ще бъде извъшена сертификация по стандарата BS OHSAS 18001:2007 Дейността ще се реализира в основни етапа: Етап1: – Идвършване на оценка на документираната Система и обхвата на сертификацията; – Изготвяне на доклад от одитора за констатираните пропуските в документацията; – Отстраняване на констатираните пропуски /извършват се коригиращи действия/ Етап 2: – Оценка на съответствието на документацията със стандарта BS OHSAS 18001:2007 - извършва се одит от сертифициращите одитори относно внедряването на Системата и нейното нормално функциониране, като ще се предоставят съответните констатирани несъответствия (ако има такива); – Отстраняване на констатираните несъответствия /извършват се коригиращи действия/ След успешното провеждане н етап 2 ще бъде изготвен доглад от одитора и на базата на одобрения доклад ще бъде издаден Сертификат на дружеството. Реализирането на дейност 5 ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6: Закупване на лични предпазни средства При извършване на дейности, с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят утвърждава на основание Чл.288 и Чл.296 от КТ списък на полагащато се безплатно и специално работно облекло и ЛПС. Преди избора на работното облекло и ЛПС е извършена оценка и подбор за закупуване на същите и това, дали задоволяват изискванията на Чл.4, 5, 6, 7 и 8 от Наредба №3. Експлоатационните и техническите им характеристики са дадени към оценката, които са неразделна част от нея. Подбраните ЛПС и работно облекло осигуряват: 1. Минимизират рисковете, за които се прилагат 2. Отговарят за условията за съответното работно място и са съобразени с оценката на риска 3. Съобразени са с ергономичните изисквания със Закона за здравословни и безопасни условия на труд / обн. ДВ бр.124/97г/ ЛПС са в пълно съответствие с изискванията на утвърдените мерки от работодателя за овладяване на риска които са резултат от идентифицираните опасности при работа и оценката на професионалния риск. С оглед на спецификата на производството във фирма Елит – стил ЕООД, работодателят е утвърдил съответния списък, които е приложен към настоящото проектно предложение. В рамките на дейност 6 ще бъдат закупени ЛПС, предвид спецификата на дейността на работещите в дружеството и съгласно изисванията на нормативната уредба: Противосрезни ръкавици с метална оплетка – 2 бр. Почените ЛПС-та са за защита на горните крайници от механични увреждания. Броят и видът на предвидените за закупуване ЛПС в рамките на проекта са съобразени с оценката на риска и с броя работещите, едновременно с тях. Наличието на посочените ЛПС-та е от изключително голямо значение за здравето и безопасността при работа на съответните работници, предвид характера на изпълняваната от тях дейност. ЛПС-тата са необходими за да бъде минимизиран риска от механично увреждане на горните крайници.
Дейност 7: Доставка и монтаж на вентилационна система за рекупериране на енергия. В рамките на тази дейност ще бъде направена доставка и монтаж на вентилационна система за рекупериране на енергия – 3 бр. (за всеки участък по един брой) Вентилационната система включва собствен вентилационен блок с рекуператор, всмукателна и нагнетателна аспирация. Вентилационните системи за трите участъка са различни, предвид различните големини на помещенията. Дейност 7 е необходима, за да се подобрят условията на труд на работещите в 3-те участъка. Също така, чрез монтирането на вентилационната система ще се намали риска от професионални заболявания на дихателната система вследствие на намаляване на химичен агент във въздуха на работната среда – прах. Към настоящия момент в 3-те производствени участъка на фирмата не съществува система за вентилация, поради което специално в шивашкия участък се получава конденз, който оказва пряко отрицателно влияние върху здравето и безопасността на работа на работещите в този участък. С реализирането на настоящата дейност ще подобрим условията на труд по два основни фактора – прах и влажност, които са от ключово значение за гарантиране на здравето и безопасността при работа на работещине в трите участъка.
Дейност 8: Публичност и информация В рамките на реализиране на дейностите по настоящия проект, Елит – Стил ЕООД ще спази всички изисквания за публичност и информация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОПРЧР. За целта ще бъде разгласен факта, че проектът се финансира или съфинансира от Европейския социален фонд в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Чрез проекта се предвиждат следните мерки за публичност и информираност за популяризиране постигнатите резултати: • Разгласяване на дейностите от проекта и неговите резултати във фирмени документи, материали, отчети и доклади; • Пресконференции – 2 брой – начална и заключителна; • Информационни брошури – 200 бр, отразяващи целите и резултатите от проекта и разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ и Република България; • Информационни табели - 1 бр.; • 1 публикация в пресата; Осигуряване на информация за проекта на всички заинтересовани страни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 721 BGN
Общ бюджет: 86 801 BGN
БФП: 86 801 BGN
Общо изплатени средства: 86 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 744 BGN
2014 0 BGN
2015 69 056 BGN
86 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 083 BGN
2014 0 BGN
2015 58 697 BGN
73 780 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 662 BGN
2014 0 BGN
2015 10 358 BGN
13 020 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз