Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0427-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02001
Наименование: БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КАЧЕСТВО
Бенефициент: СБАЛОЗ "д-р Марко Антонов Марков - Варна" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Привеждане на управленските процеси към съвременните европейски изисквания и практики - нов подход при проектирането и организацията на труда в „СБАЛОЗ Д-р М. Ант. Марков - Варна” ЕООД. Повишаване на производителността на труда чрез подобряване условията на труд при спазване на нормите и изискванията по безопасност на труда и здраве на работното място.
Дейности: Дейност 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ При стартирането на проекта ще бъде сформиран екип за организация и управление на проектните дейности. Управителят на дружеството ще подпише трудови договори с членовете на екипа, а именно: Ръководител на проект, Координатор, Счетоводител и Технически сътрудник. В тази начална фаза се предвижда провеждането на встъпителна работна среща на екипа за реализация на проекта, която има за задача уточняване на функциите, задълженията и отговорностите на всеки негов член; Обсъждане и изготвяне на подробен детайлен план-график за реализация на планираните дейности; Анализ на възможни проблеми и рискове, както и планиране на изпреварващи действия за тяхното отстраняване; Уточняване на методите, средствата и времевите рамки на всяка от дейностите; методите за реализиране на мониторинговия контрол и вътрешната оценка на дейностите; Регламентиране и въвеждане на вътрешна система за управление, изпълнение и контрол на проекта. Ръководителят на проекта със съдействието на координатора разработва вътрешна система за управление, изпълнение и мониторинг. Промотиране на проекта - на основата на събраната при разработката на проекта информация и проектна идея, актуализирана след проведената встъпителна работна среща на екипа се стартират дейности и мерки за информиране и публичност. Същинските дейности по организация и текущо управление на проекта ще се изразяват се в стриктно прилагане на система за вътрешен контрол и оценка. Спазване на изискванията за водене на документацията, ефективното и ефикасно разходване на средствата, прозрачност при отчитане на дейността. Обосновка: Добрата организация и ефективното управление на проектните дейности изискват въвеждането на стриктни правила за разпределение на задълженията и спазването на предварително заложена вътрешна система за контрол и оценка. Това налага извършването на определени по обем и последователни дейности във връзка с осигуряването и реализацията на тези цели.
Дейност 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПЛАНИРАНИ ПО ПРОЕКТА ДЕЙНОСТИ Екипът за организация и управление на проекта, подпомаган, когато е необходимо, от административното ръководство на дружеството, ще необходимите дейности по подготовка и провеждане на процедури за осигуряване на изпълнители на планирани в проекта дейности. В зависимост от конкретния случай ще се изготвят тръжни документации, ще се определят тръжни комисии и ще се проведат процедури за избор на изпълнители. Ще бъдат осигурени най-подходящите изпълнители с оглед на предложените качество и икономическа ефективност и ефикасност на разходите. Ще бъдат сключени договори с изпълнителите за реализиране на отделни проектни дейности. Обосновка: Допустимостта на разходите за дейности, които се реализират от външен изпълнител, се обуславя от нормативно предвидени процедури за избор на изпълнител, чието провеждане следва да бъде напълно съответстващо на изискванията на действащото законодателство и правилата по настоящата схема за финансиране.
Дейност 3: АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ В „СБАЛОЗ Д-Р М.А.МАРКОВ – ВАРНА” ЕООД Реализацията на дейността ще се предхожда от организирането и провеждането на избор на външна организация, която да изготви Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Изборът ще бъде осъществен при спазване на Изискванията на Закона за обществените поръчки и процедурните правила, съдържащи се в ръководството за бенефициенти по настоящата схема. Избраният изпълнител ще предостави като краен резултат Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност, с минимално съдържание: I. Въведение – описание на сегашното състояние на дружеството и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; IV. Заключение. Обосновка: Изготвянето на описания анализ е необходима предпоставка за постигане целите на настоящото проектно предложение в посока подобряване производителността организацията на труда чрез осигуряване на безопасност и здраве при работа. Изготвянето на анализа е задължителна дейност при осъществяване на проект по настоящата схема за финансиране.
Дейност 4: ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО Наличните ЛПС и специализирано облекло е е с ниски характеристики на защита и предпазване на персонала при изпълнение на трудовите функции. Това често води до преждевременно износване/амортизиране и съответно намаляване допълнително на защитните и предпазни функции на специализираното работно облекло и ЛСП – предпоставка за възникване на инциденти и злополуки или за увреждане на здравето при работа. За да се премахнат тези нежелани фактори се предвижда закупуване на специализирано работно облекло и ЛПС с най-висока степен на защита, което ще намали до минимум причините за възникване на инциденти или злополуки, ще подобри условията на труд и ще повиши производителността. Предвидените за закупуване ЛПС и СРО са подробно описани в Приложение А 3.1. на Бюджета на проекта. Предвижда се закупуване на: - 6500 броя еднократни хирургически предпазни престилки. Еднократните престилки предпазват медицинския персонал от напръскване с биологични продукти. За разлика от многократните предпазни средства, еднократните не се ползват повторно, което напълно предотвратява риска от заразяване. Закупуваните до момента еднократни престилки са със стандартни свойства. Предвижда се новите еднократни престилки да са с повишени защитни свойства - антибактериални, с непромокаемо лице, ръкав с плетен ластик и атнистатичен дишащ гръб или други аналогични завишени защитни характеристики. Предвиденото количество съответства на установените потребности и ще задоволи най-неотложните потребности в рамките на срока на реализация на проекта. В дружеството годишно се извършват средно около 1200 операции в Онкохирургично отделение с участието на 3-4-ма лекари и 1 м. сестра, около 600 операции в Онкогинекологично отделение с участието на 2-3-ма лекари и 1 акушерка, както и около 600 ендоскопски изследвания с участието на по 1 лекар и 2 мед. сестри. - 176 броя медицинско защитно работно облекло от материали, обработени със силикон и тефлонова нишка или еквивалентни. Закупеното облекло ще притежава повишени защитни свойства срещу задържане на кръв, контакт с биологични и химични агенти, токсични вещества и други. То ще се характеризира с по-голяма здравина и износоустойчивост. Новозакупеното облекло ще бъде предоставено на 176 представители на целевата група – пряко ангажирани с осъществяването на медицинска дейност. - 5 броя защитни комплекти, състоящи се от престилка, яка и очила с оловен еквивалент. Закупените защитни комплекти ще се използват от персонала, ангажиран с осъществяване на дейности в Отделение по лъчетерапия и Отделение по образна диагностика и ще са изработени от меки и гъвкави оловни гумени листове, позволяващи комфорт по време на работа, съчетан с осигуряване на постоянна радиационна защита. - 52 броя антирефлекторни корекционни очила. Предназначени са за персонала работещ през повече от половината от законоустановеното работно време с видеодисплей. За изпълнението на дейността ще се търси доставчик, предлагащ работно облекло и лични предпазни средства от модерни, качествени и тествани материали, чийто продуки и услуги са утвърдени на пазара. Закупените ЛПС и СРО ще предпазват в максимална степен работещите в „СБАЛОЗ Д-р М. Ант. Марков - Варна” ЕООД и ще гарантират минимизиране рисковете за здравето. Тази дейност се отчита като първостепенна за дружеството по отношение осигуряване на безопасност, удовлетвореност и комфорт на работниците и служителите.
Дейност 5: РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В „СБАЛОЗ Д-р М. Ант. Марков – Варна” ЕООД В хода на изпълнение на тази дейност ще бъде изготвен одит на състоянието на действащата система, ще се разработи необходимата документация и ще се реализират всички необходими действия – елементи от внедряването на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Обосновка: Чрез разработването и внедряването на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд ще се постигне целеното усъвършенстване на трудовата дейност, по-безопасна работна среда и превенция на трудовите злополуки сред работещите в дружеството. Административното ръководство ще разполага с възможността да управлява и минимизира рисковете за здравето на работещите и пациентите. Ще се постигнат изискванията на европейското законодателство и ще се споделят добрите практики при осигуряването на безопасност и здраве при работа.
Дейност 6: СЕРТИФИЦИРАНЕ НА BS OHSAS 18001:2007 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Описание: Процесът на сертифициране ще се извърши от акредитирано лице по сертификация на системи за управление. Това лице ще е различно от изпълнителя, разработил и внедрил Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Сертифицирането ще се извърши от одиторски екип, който ще провери и оцени дали въведената система съответства на изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007. След положителен доклад, органът по сертификация ще вземе решение и ще издаде сертификат. Обосновка: Съвременните изисквания на европейското законодателство, както и все по-силно изразената конкуретна среда, предполагат нови и все по-сериозни ангажименти на работодателите и институциите към опазването здравето и безопасността на работниците и служителите. Сертифицирането по OHSAS 18001:2007 е убедително и сигурно доказателство за поетите и спазени ангажименти.
Дейност 7: ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ След сключването на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и след стартиране на проектните дейности, ще бъде организирана и проведена начална пресконеренция, на която ще бъде представен екипът за организация и управление на проекта, предвидените по проекта дейности и целените с тяхната реализация резултати. Планира се пресконференцията да се проведе в края на първия месец от плана за реализация. Планира се в края на проекта (12-ти месец) да се организира и проведе заключителна пресконеренция, на която да се представят всички постигнати резултати, да се споделят добри практики, както и срещнатите проблеми и трудности при реализацията на проекта. На подходящо място в сградите на дружеството ще бъдат монтирани 2 информационни табели, указващи изпълнението на проект с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При изпълението на дейността ще се изработи информационен банер, който ще е преносим и ще се използва при провеждането на пресконференциите и други дейности, при които има възможност за информиране и публичност пред обществеността. През останалото време банерът ще бъде инсталиран на подходящо място в сграда на дружеството. Предвижда се осъществяването на 4 публикации в печатни издания, чрез които на различен етап от изпълнението на проекта да се предоставят на обществеността резултатите от проведените към съответния момент дейности. Предвижда се изработката на 400 броя информационни брошури, 400 броя химикалки и 400 броя тефтери с изискваната визуализация. Те ще бъдат предоставени на представителите на целевата група, медиите и други заинтересовани страни. Информационните брошури ще отразяват основните дейности на проекта, неговите цели и очакваните резултати, както и помощта на европейския социален фонд за реализиране на дейностите. Текущо информиране за хода на реализацията на проекта ще се осъществява и чрез публикации в интернет страницата на „СБАЛОЗ Д-р М. Ант. Марков – Варна” ЕООД. Обосновка: „СБАЛОЗ Д-р М. Ант. Марков – Варна” ЕООД в качеството си на бенефициент носи отговорност за достатъчното по обем и качество информиране на широката общественост за финансовото подпомагане от Европейските структурни фондове чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 8: ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА Описание: Ангажиране на дипломиран експерт счетоводител или специализирана фирма за одит, който/която да прецени достоверността на финансовите отчети изготвени във връзка с реализацията на проекта. Обосновка: Доказателство за качественото изпълнение на проектните дейности, ефективното и ефикасно разходване на предоставените средства, е изразеното при одитирането независимо становище. Изразяването на одиторско мнение удостоверява законосъобразността и целесъобразността на разходите, тяхната допустимост и акуратност. Освен това, извършването на независим финансов одит е задължително изискване на настоящата процедура предвид предвидената в бюджета стойност на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 812 BGN
Общ бюджет: 119 387 BGN
БФП: 95 509 BGN
Общо изплатени средства: 95 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 000 BGN
2014 25 826 BGN
2015 44 575 BGN
95 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 250 BGN
2014 21 952 BGN
2015 37 888 BGN
81 090 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 750 BGN
2014 3 874 BGN
2015 6 686 BGN
14 310 BGN
Финансиране от бенефициента 34 453 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз