Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1097-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-02002
Наименование: Здравословни и безопасни условия на труд в Мак АД
Бенефициент: Мак АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Екипа за управление на проекта се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта, които ще се предават на Ръководителя за анализ и обобщаване на ситуацията. Лични месечни отчети ще изготвят: счетоводителя и координатора на проекта. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Дейност 2 - Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 69/11.03.2013 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 ще се съберат по три оферти за избор на изпълнител, тъй като предвидената стойност за доставки и услуги, в това число съфинансирането от страна на кандидата, без данък върху добавената стойност е от 15 000 до 60 000 лв. включително, за: 1. Закупуване на лични предпазни средства /материали и консумативи/. 2. Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 3. Модернизиране на колективните средства за защита, чрез закупуване на нагнетателна вентилационна и климатична система в цех „Тъкачен”. 4. Внедряване и сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 5. Обучение на 193-ма работещи в „Мак” АД във връзка с внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 След като събере посочения брой оферти, бенефициентът ще ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класираните на първо място кандидати ще бъдат сключени писмени договори. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти „Мак” АД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
Дейност 3 – Осигуряване на публичност за проекта Изпълнителят ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: - бланки; - табели; - прес-съобщения; - доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; - електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; - всякакви други публикации; - на оборудването (знаци, стикери); - табела на сградата. Планирано е използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 2 броя информационни табели, една на сградата на «Мак» АД и една на помещението, където ще се модернизира климатичната и вентилационна система. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европеиския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Стикери Закупеният по проекта дълготраен материален актив – нагнетателна климатична и вентилационна система, ще бъде обозначена с 4 броя стикери, поставени на видими места. 4. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. Освен задължителните елементи, описани по-горе, всякa публикация ще съдържа и изявление за отговорността: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Мак” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.”
Дейност 4 - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано и извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната бизнес политика на предприятието, представлява основен подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в труда и появата на нови рискове. Активната социална политика на фирмата по отношение на условията на труд е насочена към повишаване на културата за предпазване у работещите и по-нататъшно развитие на системата за превенция в дейността по безопасност и здраве при работа, посредством: обучението и партньорството между всички участници в трудовия процес. Основните цели на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност са, с цел оптимизиране на процесите и постигане на:  високо качество на труда и организация на работа;  високо качество на управление на човешките ресурси;  висока надеждност на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда в предприятието не следва да се приема като задължение, а като необходимост. Основните акценти в анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъдат: - създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на свързаните с дейността опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа; - прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните актове и форми на “добра практика”, доказали своята ефективност; Минимални изисквания: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част би следвало, да се представят използваните изходни данни, да се опишат характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.:  съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др;  управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи;  показатели за ефективност на трудовата дейност;  управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация;  условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.;  управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. II. Изложение и анализ – в тази част се анализират и описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда. Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. IV. Заключение - въз основа на обобщен анализ на резултатите, следва да:  се направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес;  се определятт приоритетите и препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 5 – Закупуване на лични предпазни средства Всички планирани за закупуване лични предпазни средства: антифони външни, очила защитни, ортопедични обувки, респиратор-противогаз, респираторна маска, прахова маска, гумени обувки и гумени ботуши студозащитни, гумени ръкавици, ортопедичен широк колан за торс, обувки и престилки киселиноустойчиви, боти диелектрични, ушанка, ръкавици студозащитни, панталон студозащитен, яке ватирано и импрегнирано, очила за работа с компютър, възоснова оценката на риска на работните места и утвърдения списък на ЛПС и работно облекло. Подмяната им е необходима поради спецификата на производството и необходимостта от превенция на гореизброените рискове. Закупуването на ново работно облекло и ЛПС за подмяна, се налага, поради бързото им износване и повреда. Работниците са изложени на непрекъснато въздействие, което е особено агресивно към работното облекло и ЛПС – химични агенти, прах, и замърсяване. Използваните към момента специални работни облекла и ЛПС, поради некачествени материали, загуба на предпазни средства, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износването им не съответства на планираното в Списъка с ЛПС и работно облекло. Планираните за закупуване ЛПС и специално работно облекло /яке ватирано и импрегнирано, което замества упоменатата в списъка ватенка /полушуба, елек// ще бъдат по-качествени – с повишена здравина, студоустойчивост, модерни и удобни. Планираните за закупуване ЛПС ще бъдат с по-добри технически характеристики и по-добра ергономичност от използваните.
Дейност 6 – Модернизиране на колективните средства за защита, чрез закупуване на нагнетателна вентилационна и климатична система в цех „Тъкачен” Планирано е модернизиране на колективните средства за защита чрез закупуване на нагнетателна вентилационна и климатична система в цех „Тъкачен”. Дейността е избрана е насочена към превенция на риска свързан с наличието на химични агенти – прах и неблагоприятния микроклимат в цеха. Ще се достави нова нагнетателна камера, съответстваща на харатеристиките на помещението и работния процес. - Микроклиматът в цех «Тъкачен» зависи преди всичко от изискванията на технологията. Вследствие на голямато триене между движещшти си части на машините възниква статично електричество, което зарежда еднопосочно обработваните влакна. Друга характерна особеност, произтичаща от технологията и техническата характеристика на машините и устройството на производствените помещения, е образуването и отделянето на значително количество топлина, което води до формиране на високи температури на въздуха, особено през топлите сезони на годината. Малките скорости на движение на въздуха не могат да играят съществена роля за облекчаване на терморегулацията на работниците при тези условия. Микроклиматичния фактор в цех «Тъкачен» е със статичен характер. - Химични агенти – прах. Концентрацията във въздуха на работната среда на химичен агент – прах, не съответства на изискванията за гранични стойности по Наредба №13/ДВ бр.8/2004 г. за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на химични агенти при работа на част от работните места /съгласно протоколите от контрола/. Количеството на образуващия се прах зависи от качеството и замърсеността на суровината, характера на обработката, от техническите характеристики на машините, влажността, начина на почистване на машините и помещенията, наличието и ефективността на вентилационните съоръжения. Текстилният прах е полидисперсен със средна дължина на праховите частици 10-60 µm и спада към грубо дисперсните прахове. Периодично се осъществява почистване на машините по пневматичен начин с конструктивно обособени самопочистващи устройства и включване на смукателна аспирационна система. Отстраняването на праха чрез аспирационна система е затруднено поради специфичните особености на текстилния прахов аерозол. Съществуващото оборудване не пречиства изсмуканият въздух и не е съобразено с индивидуалната защита на работника. Нагнетателната система не е съобразена с броя на хората в помещението и кратността на обръшаемост на въздуха за този тип помещения. Ще се достави нова нагнетателна камера, съответстваща на харатеристиките на помещението и работния процес. Основните технически параметри на планираната за закупуване нагнетателна система са: 1. Секция смесителна с 2 броя ПЖР за ел. задвижка; 2. Секция филтърна касетъчна с клас на филтрация G4; 3. Секция отоплителна с топлообменник с медни тръбии алуминиеви ламели на пара с Т=110*60°C с мощност Qот=305 кВт; 4. Секция охладителна с мощност Qохл=115 кВт; 5. Дюзова оросителна камера с ефективност Ef= 85-95% включваща: дюзов регистър, комплект с разпръсквателни дюзи, изравнител на потока на вход, капкоотделител на изход, система за подаване на водата с автоматично регулиране на нивото, водна филтърна система, помпена система за циркулация на водата, спирателна и измервателна апаратура; 6. Секция вентилаторна с дебит V=35 000м³/ч с центробежен вентилатор с директно куплиран двигател и инверторно управление
Дейност 7 – Подготовка за въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007. BS OHSAS 18001:2007 e международно признат стандарт, който е разработен с цел да се извършва сертификация от трета независима страна на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът е приложим към всяка организация, която желае да намали рисковете, свързани със здравето и безопасността на работното място за персонал, доставчици, клиентите и други имащи достъп до него. Стандартът е гаранция пред партньори и обществото за поет ангажимент по отношение на грижа за и защита на здравето и безопасността на хората, извършващи дейности под контрол на организацията. Заедно със сертификацията по ISO 9001 и ISO 14001, все по-често присъства като условие за участие в различни обществени поръчки или за създаване на консорциуми. Ползите от работещата система за управление на здравослвните и безопасни условия на труд са много: изграждане и поддържане на безопасна и здравословна работна среда чрез предоставяне на инструмент за непрекъснато идентифициране на опасностите и управление на рисковете, намаляване на възможността за инциденти, помощ при спазване на законовите и други изисквания, както и подобряване на резултатността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез извършване на непрекъснат мониторинг, вътрешни одити и прегледи от ръководстото. Основни акценти: Ангажимент на ръководството – поет чрез политиката по здравословни и безопасни условия на труд, състоящ се в осигуряване на ресурси за намаляване на рисковете, предотвратяване на наранявния и заболявания на работното място, спазване на приложимите законови и други изисквания и непрекъснато подобряване на системата. Управление на риска – чрез непрекъснат процес на идентифициране на опасностите, оценка на риска, определяне на приоритети и предприемане на мерки за управление на риска. Създаване на оперативни процедури за поддръжка на оборудването, контрол върху доставчици на продукти и услуги във връзка за безопасността на работното място. Съответствие със законови и други изисквания – ясно определяне и периодично актуализиране на приложимите законови и други изисквания, приложими за дейността на организацията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и прилагане на тези изисквания при създаване, внедряване и поддържане на системата. Цели и програми – приемане на цели в съответствие с политиката и съобразно рисковете, изготвяне на програми с конкретни срокове, отговорници и ресурси за изпълнение на целите. Осъзнаване и участие на персонала – ясно дефинирани и разяснени отоговорности и пълномощия във връзка с управление на здравословните и безопасни условия на труд. Провеждане на обучение и разяснителни кампании за осъзнаване на значимостта на всеки един от персонала за запазване и гарантиране на тяхното здраве и безопасност. Насърчаване на прякото участие на хората при планиране, поддържане и подобряване на системата. Поддържане на готовност за действие при извънредни ситуации – изготявне на планове за действие при извънредни ситуации, обучение на персонала и други заинтересовани страни и организиране на проигравания. Изграждане на система за регистриране и разследване на инциденти. Измерване и мониторинг на резултатността – извършване на периодични измервания на факторите на работната среда, мониторинг на здравното състояние, контрол по спазване на изискванията по работните места. Непрекъснато подобряване – периодична оценка на съответствието, предприемане на коригиращи и превантивни действия, извършване на вътрешни одити и прегледи от ръководството. Подготовката за сертификация се състои в:  Запознаване с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007.  Дефиниране на областта на приолжение на системата.  Анализ на наличните правила в организацията.  Там където има пропуски или разминавания със стандарта – създаване на нови правила.  Създаване на документация (процедури, инструкции, наръчник).  Работно въвеждане (реално използване на новите правила).  Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация от вътрешен персонал.  Финално отстраняване на несъответствията открити във вътрешния одит.
Дейност 8 - Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007. Сертификацията е процес на оценка на дадена организация спрямо международни стандарти и спецификации от независим акредитиран Сертификационен орган. При положителна първоначална оценка (одит), организацията получава международно признат сертификат и подлежи на надзор за периода на валидност на сертификата. Основните идентифицирани нужди на „Мак” АД от сертифициране на Системата за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007 са:  Сертификацията гарантира ефикасността на системата, което води до подобрение на ефективността, елиминиране на потенциалните рискове и допринася за устойчивото развитие на организацията.  Сертификатът е конкурентно предимство, което гради фирмения имидж и създава по-сериозно доверие към компанията.  Наличието на международно признат сертификат е изискване в редица търгове и обществени поръчки. Съдържание на дейностите в сертификационния цикъл включва: - Изпращане на Заявка за Сертификация - Изпращането на заявката не е обвързващо. - Сключване на договор. - Планиране на одита – След подписан договор се планират и съгласуват дати за одит. - Одит на Етап 1 – Преглед на документацията на съответната система за управление и проверка за степента на готовност за провеждане на одит на Етап 2. Докладът от този Етап може да съдържа констатации, изискващи отстраняване на пропуските преди провеждане на одит на Етап 2. - Одит на Етап 2 – Оценяване на внедряването и ефикасността на системата за управление. При одита се събират информация и доказателства за съответствие с всички изисквания на приложимия за системата за управление стандарт и свързаните с приложната област на системата законови и други външни изисквания. - Решение на сертифициращия орган – на база на резултатите от одита се взема решение по сертификация. - Издаване и връчване на Сертификат.
Дейност 9 – Обучение на всички 193-ма заети във връзка с подготовката за въвеждане и сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007. Повишаването на качеството на работната сила чрез обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на работната среда, процесите и технологиите. Планираните обучения ще подпомогнат въвеждането и сертифицирането на Система за управление на здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007, ще допринесат за повишаване производителността и ефективността на заетите. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на работещите в „Мак” АД е от съществено значение с оглед планираната промяна в организацията на дейностите по ЗБУТ, чрез въвеждане на нов за предприятието стандарт. Всеки курс ще бъде с продължителност 45 учебни часа. Планирано е провеждането на 12 курса, 11 от тях с по 16 обучаеми и 1 със 17 обучаеми. Обучението ще се извърши от избран изпълнител със съответните компетенции. Програмата ще се съгласува предварително от избрания изпълнител с екипа на проекта, ръководството на фирмата и организацията – изпълнител на подготовката за въвеждане на стандарта, така че да отговаря най-точно на идентифицираните потребностите. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
Дейност 10 – Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 854 BGN
Общ бюджет: 193 808 BGN
БФП: 155 046 BGN
Общо изплатени средства: 155 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 371 BGN
2014 123 672 BGN
2015 0 BGN
155 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 665 BGN
2014 105 122 BGN
2015 0 BGN
131 787 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 706 BGN
2014 18 551 BGN
2015 0 BGN
23 256 BGN
Финансиране от бенефициента 39 213 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз