Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0837-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-04003
Наименование: Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд в "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
Бенефициент: "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се оптимизират условията на труд и да се повиши производителността на заетите в „Булгартрансгаз“ ЕАД в пълно съответствие със законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
Дейност 2: Обезопасяване на съществуващи технологични процеси, посредством закупуване на колективни средства за защита
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства
Дейност 4 Разработване (внедряване) на стандарт за безопасни условия на труд;
Дейност 5 Сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд;
Дейност 6: Информираност и публичност
Дейност 7 Одит
Дейност 8 Управление и екипно функциониране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СЕМА-М
ПРЕВЕНТА ООД
"МЕДИКО - КОНСУЛТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 534 BGN
Общ бюджет: 160 750 BGN
БФП: 128 600 BGN
Общо изплатени средства: 128 599 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 707 BGN
2014 0 BGN
2015 92 892 BGN
128 599 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 351 BGN
2014 0 BGN
2015 78 958 BGN
109 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 356 BGN
2014 0 BGN
2015 13 934 BGN
19 290 BGN
Финансиране от бенефициента 44 633 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз